Zuster Gerarda


Adres

Lviv - Oekraïne

Leven en werk

Zuster Gerarda werd eind 1995 verkozen tot verantwoordelijke Visieprovinciale Overste van de Zusters van St. Vincentius in West-Oekraine. Deze zusters, die nu tot een autonome tak van de Zusters van Deinze behoren, verblijven in Oekraïne sinds het begin van 1900. Zij werden er op vraag van de toenmalige aartsbisschop Szeptyckij van LVIV en van de provin-ciaal van de Noord-Belgische Redemptoristen heen gestuurd om zich voornamelijk bezig te houden met de curatieve en preventieve verzorging van ouderen en met de vorming van meisjes.

Brieven

Lviv - 4 februari 2000

Brief van 4februari, meegebracht door Rob Ribbens na een bezoek aan de zusters
‘Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden. Dat is onze maatstaf: daardoor krijgen wij de zekerheid dat wij thuishoren bij de waarachtige God’.
(Joh. 3, 18- 19).
Onze hartelijke dank aan iedereen om de milde gift en vooral voor uwe concrete liefdedaden.
Door meneer Robert hebben we het bedrag van 1.400 Am.$ ontvangen. Door deze steun kunnen we als zustergemeenschap verder in dienst staan van de armen en oudere mensen en hen hulp bieden. In naam van de zusters en de noodlijdende mensen zeggen wij nog eens DANK!
Moge God U allemaal rijk lonen en altijd bijzijn. Wij vergeten U niet in ons gebed.
In stilte hopen wij op jullie medewerking te kunnen en mogen blijven rekenen.
Vriendelijke groeten.

Correspondent: Werner Verhoeven

Lviv - 19 december 1999

Mijn naam is zuster Romana. Ik ken een klein beetje Nederlands en ik vertaalde de brieven voor onze vroegere Algemene Overste in Oekraïne, zuster Gerarda. Onze kloosterregering is al veranderd. Nu is zuster Joanna Biletska de Algemene Overste. Maar we kregen geen enkele brief van jullie, behalve die van u, van 8 december 1999. U hebt geluk! Als u in de toekomst naar ons wit schrijven, schrijf maar naar mij, want ik moet toch de brieven vertalen. Wij danken U voor het geduld dat U ons toch wil helpen. Het geld hebben we voor onze armen heel hard nodig.
Hier komen nog altijd veel armen aan de deur. Ze vragen voedsel en kleding. Sommigen zeggen heel eenvoudig:’Geef maar iets wat U hebt’. Dus zijn we heel blij als iemand ons wit helpen.
Vriendelijke groeten van zuster Joanna. Dank voor Uw goedheid

Kaartje met Nieuwjaarswensen:
Moge de Heer het Nieuwe Jaar 2000 kronen met Zijn gaven, zegenen wat ontkiemt, bewaren wat welig groeit en over eenzame dagen de glinsterende dauw van zijn vrede spreiden.

Correspondent: Werner Verhoeven

Lviv - 10 november 1998

In naam van al de Zusters van Sint Vincentius in Lviv dank ik u en iedereen van De Brug heel hartelijk voor de financiële steun (1284,85 Am.$ of 44.000 Bfr.). Uw bijdrage is besteed voor de noden van de allerarmsten.
Wij waarderen heel oprecht uw inzet. In ons gebed danken wij God voor uw groot hart vol van de naastenliefde. Laat God U allemaal rijkelijk zegenen.

Correspondent: Werner Verhoeven

Lviv - 16 november 1998

Fax verzonden vanuit Lviv:
Ondergetekende, Zuster Emilienne, Algemene Overste van de Zusters van Sint Vincentius, verklaart ontvangen te hebben uit de handen van Pater J. Hanssens, de som van 44.000 fr. Deze som is een gift van de VZW De Brug, die door bemiddeling van Broeder Willy Mosselmans bestemd is voor ho-gergenoemde zusters van Lviv (Oekraïne).
Zij verklaart hierbij dat het bedrag zal overgemaakt worden aan de verantwoordelijken ter plaatse.

Brief van de Zusters uit Deinze:
Heden ontvingen wij vanuit Oekraïne het bericht dat het geld toegekomen is (zie hogervermelde fax). Nogmaals heel hartelijk dank voor uw inzet en bereidwilligheid om dit geld aan hen af te staan. Ik weet bij ondervinding (in augustus ll. bezochten wij de zusters) dat er veel armen aan de deur eten komen vragen en nu de vrieskou zo plots ingetreden is, zal het zeker goed besteed worden.
Nogmaals heel hartelijk dank voor uw inzet

Correspondent: Werner Verhoeven

Lviv - 6 mei 1998

Hartelijk dank voor de brief. Wij willen u informeren dat wij nog geen check hebben gekregen. Mis-schien zal het beter zijn als we u een rekeningnummer geven dat op mijn naam staat.
Nu over het bejaardentehuis. We hebben wel een huis gekregen, maar het is een oud huis en het moet hersteld worden. Misschien is het beter van het helemaal af te breken en opnieuw op te bouwen. Op het moment bouwen wij een klooster voor onze zusters omdat onze vroegere huizen dankzij de communistische vervolging werden afgenomen. Dit klooster moet eerst helemaal afzijn voor we, met financierde hulp, aan het tehuis kunnen beginnen. We gaan op bezoek bij de bejaarden. Ze praten graag een tijdje met iemand. Het alleen zijn is zeker niet gemakkelijk voor hen. We helpen hen met wat we hebben en doen ons best.
We danken voor alles dat u en de Brug voor ons doen. Laat God U helpen en zegenen. We vergeten jullie niet in ons gebed.

Correspondent: Werner Verhoeven

Lviv - 23 januari 1998

In naam van zuster Gerarda schrijft voor u zuster Romana.
Ik ken maar een klein beetje Nederlands dat ik leerde tijdens mijn verblijf van 3 jaar in België, bij onze zusters in Deinze.
Wij zijn u heel dankbaar voor de brief. Het was een aangename verrassing voor ons. Wij zijn blij de nieuwe vrienden te leren kennen.
‘Met vrienden ver of heel nabij heb het goede weten: je bent nog niet vergeten, er geeft een mens om jou. Een mens kan dankzij vriendschap leven!~ (M. Meys).
Wij willen ook dank zeggen aan de Brug voor zo een mooie actie. Het is heel fijn dat jullie interesse hebben voor ons land, ons volk en ons werk, en dat jullie ons willen helpen.
Nu een beetje over onszelf. Onze congregatie van St. Vincentius was in het jaar 1926 in Oekraïne op-gericht door de zusters van St. Vincentius van Deinze. De vijf missiezusters, 2 Oekraïense en 3 Belgi-sche, zijn vanuit Deinze naar Oekraïne vertrokken op 6 juni 1926. Ze werden uitgenodigd door de bis-schop van L’viv, Andrey Szeptyckyj. Toen werkten de zusters in het weeshuis in Stanislaviv, in het hospitaal in L’viv en ze zorgden voor de meisjes die een broodwinning zochten of die studeerden. Tot 1939 was Oekraïne door Polen bezet, sinds 1940 is het land Russisch bezit. De zusters hebben in die tijden al wat meegemaakt. Aan huiszoekingen en bedreigingen ontbrak het niet! Bij de aanwezige Heer putten ze steun en sterkte om in Russische “bovengrondse catacomben” de weg van het kruis te gaan.
Het is alles voorbij, God zij dank! Nu leven wij in een vrij land. Maar economisch is de toestand niet veel verbeterd. Er zijn veel arme mensen. Vanuit ons kloostergemeenschap hebben wij het “Oek-raïense Wit-Geel-kruis” georganiseerd. Wij bedienen 37 mensen. Twee keer per week rijden we rond bij hen en brengen de maaltijden. We doen de was, de boodschappen en maken hun kamers schoon. We geven hen medische hulp en wassen de zieken als het nodig is. De mensen zijn heel dankbaar voor de kleinste attenties en met uw hulp zullen ze zeker veel blijer zijn.
Voor de toekomst willen wij een bejaardentehuis voor de eenzame oude mensen openen. Wij hebben wel een huis voor dat doel, maar dat moet nog wat hersteld worden. Op het ogenblik hebben wij daar geen geld voor.
Als “De Brug” ons hier willen helpen dan zullen wij u zeer dankbaar zijn. Laat de vrede en de vreugde van de Heer met U en met iedereen van de Brug zijn doorheen het nieuwe jaar. Waar liefde is en ge-borgenheid, daar is de hemel dichtbij. Laat de Goddelijke liefde in het hart van iedereen van jullie heersen. Laten we het goede voor mekaar doen, het zijn niet de uren die kostbaar zijn, wel de minu-ten.
We danken u allemaal voor de steun en vooral voor de goedheid, vreugde en liefde welke jullie ons hebt geschonken. We danken God voor jullie in ons gebed.

Correspondent: Werner Verhoeven