Yolène Pierre


Adres

Port-au-Prince - Haïti
Adres: Mme Yolène C. PIERRE, Archiconfrérie de la Ste Famille, Rue Bonne Foi 104, PORT-AU-PRINCE, Haïti

Leven en werk

Sinds 1954 verblijft Pater Jef Claessens uit Essen-Hoek in Haïti. Reeds vlug werd hem een parochie in Port-au-Prince toegewezen. Van daaruit heeft hij een veelzijdige taak op zich genomen o.a. talrijke scholen, een asiel van zieken, kinderheil, voedsekbedeling, enz…
Hij stichtte lekenzusters en werd directeur van de H.Familie, een lekenbeweging van ongeveer 12.000 leden. Met deze leken opende hij een bureau: CODINA met als hoofdverantwoordelijke, directriceboekhoudster Yolène C. Pierre. Onlangs heeft Jef zich volledig teruggetrokken en alle verantwoordelijkheden overgedragen.
Reeds jaren werkt Yolène Pierre rechtstreeks met de Haïtianen zelf, zowel voor financiële kinderadopties als voor projecten. Haar verantwoordelijke taken voert zij met zeer veel stiptheid uit. Zij heeft slechts één probleem: tekort aan fondsen voor de vele taken.

Yolène Pierre is geboren in Port-au-Prince op 21 september 1960 en studeerde op de lagere school van de zusters Salésiennes te Port-au-Prince van 1965 tot 1973, secundaire school van 1973 tot 1980. Daarna studeerde zij rechten en sociale wetenschappen van 1980 tot 1986.
Zij behaalde eveneens een diploma handel, dactylo en informatica.
Vanaf 1989 is zij directrice van Codina.

Brieven

Port-au-Prince - 22 mei 2004

Brief van 22 mei 2004 van Mevrouw Irma Claessens uit Wuustwezel :

Aan de Beheerraad van de vzw "De Brug":

Bij dit dankwoord van Yolène C. Pierre uit Haïti voeg ik voor U graag een mededeling toe:

Namens onze verantwoordelijken van CODINA uit Haïti meld ik U dat de werkzaamheden van dit bureel weldra zullen afgesloten worden. Zij hebben hun taak aan een andere organisatie overgedragen. Deze is een vzw door mijn broer pater Jef Claessens uit Essen gesticht en waarvan hijzelf jaren de voorzitter was.
Zoals U zich wellicht herinnert is hij in 1996 in Haïti overleden en daar ook begraven. Hij heeft deze vzw eveneens als CODINA opgericht met het doel in te staan voor de algemene uitvoering van de verschil-lende projecten.
Als verantwoordelijke in België wil ik U zeer oprecht danken voor zovele jaren dat U onze werken heeft gesteund.
Hopelijk mag ik veronderstellen dat U steeds tevreden was over het contact met Yolène C. Pierre, onze verantwoordelijke van CODINA in Haïti. Zij heeft zich als Haïtiaanse goed aangepast aan het doen en la-ten in België, al heeft zij dit nooit van dichtbij beleefd zoals de anderen die door U mochten gesteund worden. U weet dat het leven in Haïti niet te vergelijken is met het onze hier.
Beste leden van de Beheerraad, met onze dank wensen wij U in de toekomst nog zeer veel geluk. Uw inzet en resultaten zijn niet te onderschatten.
Dat het U allen goed mag gaan !

Claessens Irma, verantwoordelijke in België.

Port-au-Prince - 17 mei 2004

De directie van CODINA deelt hierbij mede dat zij de som van US$ 1797,82 heeft ontvangen op 22 maart. Zij houdt eraan u te danken voor deze financiële hulp die zal gebruikt worden voor haar project.
Ondanks dat de sociale-politieke situatie niet echt stabiel is gaat het leven voor iedereen verder en zeker voor de moeders die meestal het hoofd zijn van het huisgezin. Zij moeten zich altijd maar proberen uit de situatie te redden om voor hun kinderen te kunnen zorgen.
In naam van allen die door uw bijdrage geholpen worden bieden wij u onze oprechte dank aan.

Correspondent: Jos Baeten

Port-au-Prince - juli 2003

Sinds 1997 helpt het ‘Centre Refuge-Rehabilitation’ kindmoeders met hun baby’s die leven en slapen langs de straten. Dit jaar steunt de Brug de kindmoeders in een opleiding tot naaister. Twee nieuwe naaimachines werden aangekocht. Kindmoeders die belangstelling hebben voor het naaien, krijgen in het centrum een individuele, adequate opleiding. Zij die willen kunnen zich verder bekwamen in het Grand Centre professionnel de jeunes-filles de l’Archiconfrérie de la Ste Famille. Op het einde van de-ze cursus worden ze geëvalueerd door het ‘Ministère des Affaires Sociales’ en bekomen ze een certi-ficaat.
Voor volgend jaar hebben we volgend voorstel:
De generale directie van Codina stelt een nieuw project voor genaamd ‘Solidarité’ waarmede ze start-ten in november 2002. Ze wil hiermee enkele moeders laten starten met een ‘winkeltje’, dit om in ei-gen onderhoud te kunnen voorzien en er ook anderen mee te helpen.
De financiële hulp die we aan De Brug vragen dient om ingrediënten aan te kopen voor het maken van ‘mamba’- confituur en crèmes, alsook de aankoop van kleine potjes die dan gevuld worden met deze producten. Deze producten worden in bet centrum Codina door andere kindmoeders gemaakt voor de winkeltjes. Rekening houdend met de slechte economische toestand in Haïti zal Codina alles in het werk stellen om nood te verlichten van de meest kwetsbare mensen.

Correspondent: Jos Baeten

Port-au-Prince - 23 mei 2002

Sedert februari 1997 komen de kind-moeders regelmatig naar de slaapplaatsen in het Centre Refuge Rehabilitation de Palmiste. Zij hebben geen ander onderkomen en moeten anders slapen onder de blote sterrenhemel of in galeries.
Het centrum geeft de kindmoeders een warme maaltijd ‘s morgens en ‘s avonds en een professionele vorming. De periode dat deze kindmoeders met hun baby in het centrum verblijven varieert tussen één en twee jaar. Zo heeft het centrum sinds zijn stichting in 1997 reeds 80 kindmoeders opgevangen.
Als ze dan het centrum verlaten is er geen enkele die terug de straat op gaat.
Sommigen gaan terug naar hun ouders; anderen vinden werk in de stad of beginnen een kleine win-kel, gefinancierd door het centrum.
Het centrum motiveert en stimuleert de kindmoeders om hun levenssituatie te verbeteren.De algeme-ne directie van Codina denkt er niet aan, niettegenstaande de moeilijke sociale en politieke omstan-digheden, te stoppen met de alfabetisering en het aanleren van een stiel. Daarom doet de directie volgend voorstel bij uw organisatie nl. financiële hulp voor de aankoop van twee naaimachines en ma-teriaal voor de praktijklessen. Zo engageert het centrum zich voor deze meisjes dat hen bevrijdt van de werkloosheid.
Het is een directe hulp aan de begunstigden om hen hoop te geven voor een betere toekomst.

Dus met uw hulp en Gods zegen zal Codina verder zorgen voor deze kindmoeders en alzo hun le-vensverwachting verbeteren.

Correspondent: Jos Baeten

Port-au-Prince - 21 augustus 2001

Hier het gevraagde document door de Brug gestuurd. Het bedrag dat de Brug gaf als steun voor het project bedroeg US$ 1.260 en kwam toe op 16 augustus 2001.
De 30 kinderen van het Centrum, tussen 2 en 5 jaar, genieten dagelijks van de inspanningen die Co-dina voor hen doet: voeden, animeren, voorbereiden op de lagere school. En dit met succes. Twee-maal per week komen een twintigtal kindmoeders naar het centrum om confituur te maken, mamba en bonbons die ze dan elders kunnen verkopen en zo krijgen ze dan een beetje geld bijeen.
De directie van Codina wil ook een voorstel doen voor een nieuw project voor 2002 nI. hulp voor de aankoop van medicamenten voor de kindmoeders en hun baby’s van het ‘Centre Refuge - Rehabilita-tion de Palmiste’ zoals voor vaccinaties, vitamines, medicatie om parasieten te bestrijden, medicatie tegen infecties, enz.
Alzo, rekening houdend met de slechte economische tijd waarin deze kindmoeders leven en hun en-gagement wil het Centrum hen helpen met de zo nodige medicamenten.
De directie van Codina dankt zeer hartelijk al de mensen van de Brug die zich zo onbaatzuchtig inzet-ten.

Correspondent: Jos Baeten

Port-au-Prince - 18 januari 2001

Het personeel van Codina groet al de mensen van de Brug en wenst aan allen een gelukkig en vrede-vol nieuwjaar.
Het is steeds voor ons een enorme voldoening een financiële hulp van uw organisatie te mogen ont-vangen. Aanvaard onze oprechte dank voor de gift van 57.000 fr. die integraal zal dienen voor ‘le cen-tre de stimulatie infantile’. In naam van deze kleine kinderen zijn wij u zeer erkentelijk. Zij komen elke dag zeer graag naar het centrum.
Het project van het centrum bestaat sinds januari 2000. Het centrum is geopend van maandag tot vrij-dag van 8 uur tot 14 uur. Een dertigtal kinderen tussen 2 en 5 jaar bezoeken elke dag dit centrum. Ze krijgen dan een glas melk of sap en ‘s middags een warme, voedzame maaltijd.
Elke dag is er ook animatie voor de ontwikkeling van het kind: zang, muziek, dans, educatieve spelle-tjes, taalspelletjes, turnen enz. Bovendien worden ook de moeders, die meestal nog zeer jong zijn, begeleid. Ze bereiden de mamaba, de confituur en andere dingen en ze krijgen lessen over de op-voeding van jonge kinderen.
Over het algemeen is de situatie van vele kinderen in Haïti zeer slecht, zowel op gebied van gezond-heid als wat schoolbezoek betreft. De meeste kinderen onder de zes jaar gaan niet naar school.
Het centrum is goed en broodnodig. Het wordt gevolgd en gecontroleerd door het bureau van Codina.
Mogen wij ook dit jaar financiële steun vragen aan de Brug om dit project verder uit te bouwen? Wij hopen ook dit jaar op uw bereidwilligheid te kunnen rekenen.
Aanvaard onze welgemeende dank.

Correspondent: Jos Baeten

Port-au-Prince - 28 november 2000

Sinds de 22ste heerst een grote spanning over het land. In verschillende gebieden zijn meerdere ont-ploffingen van zelfgemaakte bommen geweest die doden en talrijke gewonden voor gevolg hadden.
Naast ons bureel van CODINA, nabij de kathedraal, was er ook een ontploffing. Wij waren aanwezig, maar zijn meteen geëvacueerd. De scholen waren gesloten, nochtans is een directeur voor de vrije school, die hijzelf gesticht had, met een kogel in het hoofd gedood.
De dag van de verkiezing zelf is gelukkig tamelijk rustig verlopen. Nadien heeft het volk de overwin-ning van hun volksvriend, Jean Bertrand Aristide, die met 92% verkozen is, gevierd en is hij voor de tweede maal gehuldigd als de nieuwe president van Haïti. Iedereen is natuurlijk vol hoop dat het leven in Haïti stilaan onder zijn leiding menswaardiger mag worden!

Correspondent: Jos Baeten

Port-au-Prince - 16 mei 2000

Met veel genoegen vernamen we dat voor de vereniging ‘DE BRUG’ en haar vrienden mooie dagen van feestvreugde in bet vooruitzicht zijn gesteld. Het is ook voor ons een speciale gebeurtenis, want we zijn er ons goed van bewust dat velen onder U zich vrijwillig aanbieden voor het werk en dat onze talrijke vrienden met genoegen hun bijdrage doen voor de vele behoeftige landen die uw organisatie gedenkt. Dat iedereen met veel voldoening het zich mag laten smaken en dank... voor onze beloning die we nadien met U mogen delen!
Ondanks wij elkaar nog nooit hebben ontmoet is het voor ons Haïtianen niet onmogelijk uw toewijding voor ons te kunnen inschatten. Pater Jef Claessens was voor ons de beste leider en vriend om ons het verband tussen hulp zoeken en hulp krijgen te doen waarderen. Met de steun en begeleiding van onze beheerraad in België trachten we al zijn projecten levendig te houden!
Met Gods zegen en hopelijk met een betere politieke en economische toestand, willen wij dit in de toekomst volhouden.

Correspondent: Jos Baeten

Port-au-Prince - 15 januari 2001

Het is een genoegen u, in naam van ons personeel en de begunstigden van de verschillende projec-ten van Codina, mijn gelukwensen toe te sturen ter gelegenheid van jullie 25ste verjaardag.
Gedurende 25 jaar werkt u door uw vereniging mee aan de verbetering van het menswaardig bestaan, door hulp te bieden aan de misdeelden over heel de wereld.
Bij deze maak ik van de gelegenheid gebruik de stichters van die nuttige en gedurfde organisatie ge-luk toe te wensen. De noodzaak van zulke organisaties moet niet meer aangetoond worden. U hebt er al blijk van gegeven en hebt al veel ervaring.
Zo geef ik met plezier een verdiend eerbetoon aan die uitzonderlijke verdienste waaraan u zich blijft wijden.
Om te eindigen wil ik aan u allen en aan ieder in het bijzonder een ‘gelukkige verjaardag’ wensen.
Dat uw vereniging nog lang mag bestaan en mag blijven groeien in het belang van iedereen.

A toute l’équipe de De Brug:
Bon Anniversaire: ce simple souhait vient ajouter une note de gaieté sur chaque moment de cet heu-reux évènement.
Bonne fête!!

Correspondent: Jos Baeten

Port-au-Prince - 16 mei 2000

Codina feliciteert alle leden van de Brug voor het prachtig werk, nl. hulp aan de allerarmsten in zovele landen.
Gezien de benarde situatie waarin ons land zich bevindt, vragen wij u een nieuw project te mogen in-dienen nl. financiële steun voor een nieuwe afdeling van Codina genoemd ‘Centre de stimulation in-fantile’. Het doel van dit centrum is de kinderen te Ieren methodisch denken, hun creativiteit te ontwik-kelen, leren initiatief nemen en het kind leren volgens eigen capaciteiten zich te handhaven in nieuwe situaties van het dagelijkse leven.
Rekening houdend met de algemene zienswijze van de communiteit scheen het ons belangrijk te ver-trekken vanuit de leefwereld van het kind, zijn interesses en benodigdheden. Zeer zeker is zulk een investering heel belangrijk, gezien de actuele problemen die zich voordoen bij de delinquente jeugd.
Dit bewijst dat bet nodig is te werken aan de basisvorming van kinderen om erger te voorkomen. Zo-als in alle ontwikkelingslanden is het levensniveau zeer laag en daarom moet men iets doen om de meest kwetsbaren van de maatschappij te beschermen. Het is in die zin dat de generale directie van Codina het nieuwe centrum opende.
Zoals u reeds meermaals financiële steun gaf aan ons centrum, vragen wij ook nu ons enkele maan-delijkse uitgaven te bekostigen van dit nieuwe centrum.
Aanvaard onze dank en gemeende groeten van het bureau Codina.


Project: Centre de stimulation infantile.

1. Projectaanvraag: DE BRUG
2. Verantwoordelijke voor de uitvoering van het project: Centre de stimulation infantile de Ste Familte d’ Haiti, Parc des palmistes, rue du magasin de l’Etat prolongé # 50B, Port-au-Prince, Haiti.
3. Controle van het project: Le Bureau Codina
4. Objectief van het project: het project beoogt de geestelijke ontwikkeling van het kind, zodat het zich kan bekwanen om zich te handhaven in verscheidene situaties van bet dagelijkse te-ven.
5. Levensniveau: in het algemeen is de situatie van het kind in Haïti zeer erg, zowel wat betreft de gezondheid als de schoolse opvoeding. De meeste kinderen onder de 6 jaar kunnen niet naar school.
6. Beschrijving van het project: ‘Centre de stimulation infantile’ bestaat sinds januari 2000. Het is geopend van maandag tot vrijdag van 8 tot 10 uur. Een 30-tal kinderen van 2 tot 5 jaar krijgen er animatie zoals muziek, dans, spel, gymnastiek, enz. Ook krijgen ze elke dag een ontbijt van sap of melk en een warm middagmaal. Daarbij organiseert bet centrum ook economische activiteiten voor de moeders zoals: bereiding van manba, confituur en andere dingen; gezond-heidsleer, enz. Eenmaal per maand wordt het kind medisch onderzocht door de arts verbon-den aan het centrum.
7. Beschrijving van de uitgaven:
Maandelijkse benodigdbeden:
aankoop voedselvoorraad: H$ 1000
aankoop on derhoudsproducten: H$ 200
aankoop camion water: H$160
aankoop medicamenten en vitaminen: H$ 300
aankoop brandstoffen: H$ 200
aankoop algemene voorzieningen: H$ 300
Totaal: H$ 2.160
Voor één jaar: 2.160 x 12 = H.$. 25.920.
8. Storting van het geld: in België door bemiddeling van Irma Claessens.

Correspondent: Jos Baeten

Port-au-Prince - 10 maart 2000

De algemene directie van Codina is verheugd enkele woorden van erkentelijkheid te schrijven aan haar weldoeners.
Sedert enkele jaren werkt u mee aan de verschillende projecten van Codina met uw gewaardeerde geldelijke steun. Inderdaad, ondanks uw andere verantwoordelijkheden hebt u in uw organisatie plaats gemaakt voor het project van Codina, dat steeds vastberaden voortwerkt aan de verbetering van de levenssituatie van zijn verschillende begunstigden.
De directie houdt eraan u te danken voor uw grote aandacht en uw liefde door toezending van de check van 64.000 BEF. Dit geld wordt dit jaar besteed in het Centre Refuge-réhabilitation de la Ste Famille de Père Joseph Claessens.
Aanvaard de uitdrukking van dank van de directie van Codina.
Met vriendelijke groeten.

Correspondent: Jos Baeten

Port-au-Prince - 12 april 1999

De algemene directie van CODINA waardeert ten zeerste de toewijding en de hulp aan haar project.
Onze woorden van dank schieten tekort voor zoveel hulp. Zoveel aandacht en respect voor de armen van “Les Jeunes du Centre de formation Notre Dame d’Altagrke’ verdient dank en gelukwensen.
Dank ook voor de som van 56.000 Fr. die ons toekwam via de aanvraag van Irma Claessens.
De directie is u zeer erkentelijk en dankt u nogmaals.

Correspondent: Jos Baeten

Port-au-Prince - 5 november 1997

Zaai de vreugde in de tuin van uw broer, zij zal in uw tuin bloeien’.
Met deze simpele woorden wil ik u meedelen hoe blij ik was de check van de Brug te mogen ontvan-gen, die zal dienen om medicamenten en voedingswaren aan te kopen in het ‘Centre d’éducation nutritionnelle’.
In naam van al de kinderen van het centrum en in mijn persoonlijke naam dank ik u nogmaals voor de medewerking om ons programma te laten overleven. Zo kunnen wij onze ondervoede kinderen hel-pen.
Aanvaard nogmaals mijn genegen groeten en mijn dankbaarheid.

Correspondent: Jos Baeten

Port-au-Prince - 17 juni 1997

Het bestuur van. Codina wenst u te feliciteren voor het grote werk dat u reeds deed. Wij hebben het genoegen u een volgend project voor te stellen, één van de laatste realisaties van pater Claessens.
Het project genoemd ‘Centre Refuge-Rehabilitation de Ia Sainte Famille de Père Joseph Claessens’ heeft zijn deuren op 3 februari 1997 geopend, de inhuldiging vond plaats op 16 februari in aanwezigheid van Broeder Gerard Van Vessel, een kozijn van pater Jef Claessens, en in het centrum worden nu reeds 25 kindmoeders met ieder één kindje.
Hopend op uw mildheid en op uw goedheid tegenover deze verlaten groep bieden wij u onze oprechte dank aan.

Correspondent: Jos Baeten

Essen - 10 augustus 1996

Brief ontvangen van Irma Claessens, zus van pater Jef Claessens en stichter van projecten in Port-au-Prince.
Yolène laat zich verontschuldigen voor het niet tijdig aanvragen van het project.
Zoals u vernomen heeft langs het overlijdensbericht, is mijn broer pater Jef Claessens op 29 juni in Haïti overleden. Tijdens zijn ziekte en dagenlange doodstrijd was iedereen van zijn medewerkers erg ontdaan door dit gebeuren. Jef was altijd hun leider, raadgever en vriend geweest en zijn sterven kwam zeer hard over voor iedereen.
Uit dank en eerbied voor al het goede, de vele projecten die hij oprichtte waarbij hij de massa armen betrok, hebben ze op bewonderenswaardige wijze, door het groeten van lijk en de begrafenis in de ka-thedraal, afscheid genomen. Duizenden mensen namen er aan deel. Yolène als hoofdverantwoorde-lijke en als vervangster van de pater was en is in de toekomst in alles het meest betrokken. Zij heeft dan ook geen tijd vrij kunnen maken om op de gewenste datum haar vernieuwing van project te kun-nen bezorgen. Bovendien is ze onmiddellijk (in plaats van haar kort verlof) opgeroepen om een groots congres te helpen voorzitten. Ook hier had ze nog veel werk mee.
Wat het project betreft, ter inlichting voor mezelf haalt ze even aan dat het “Centrum de Nutrition” d.i. het kinderheil, niet kan blijven functioneren zonder steun voor de aankoop van medicamenten en voedsel. Een dagelijkse maaltijd voor de kinderen van 0 tot 5 jaar is dringend noodzakelijk om hen tij-dens deze eerste jaren van ondervoeding te redden. Nog niet gesproken van een karig loon aan de twee verpleegsters en enkele personeelsleden.
Mag ik hopen dat u de toestand waarin onze verantwoordelijk zich bevond begrijpt, en ik tracht zo vlug mogelijk deze aanvraag door Yolène tot in detail te bezorgen.

Correspondent: Jos Baeten

Port-au-Prince - 15 mei 1996

Al wat gij gedaan hebt voor één dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan’ Mt. 25:40
Met die bewoordingen groet ik u in mijn naam en uit naam van het personeel van het ‘Centre d’Education.Nutritionnelle’ dat werkt met kinderen en arme vrouwen uit de Haïtiaanse gemeenschap.
Uw begrip en uw toewijding hebben u geleid hij de hulp aan dit project van CODINA. Dank voor de cheque van 1.112,- US$, die dient om de lonen van het personeel te betalen.
Ik dank U oprecht voor deze cheque. Ik ontving hem via Irma Claessens en ben er u zeer erkentelijk voor.
Met vriendelijke groet.

Correspondent: Jos Baeten

Port-au-Prince - 15 januari 1996

Het is mij een waar genoegen om aan’ het begin van het nieuwe jaar enkele woordjes aan u te schrij-ven, dit in naam van het personeel van Codina,en in mijn naam.
Laat mij toe u veel geluk en voorspoed te wensen bij het begin van dit nieuwe jaar. Dat het Jezuskind u mag zegenen en u veel moed mag geven om uw werk te kunnen verder zetten voor de mensen in de derde wereld. Dank ook voor het bericht dat u mij toestuurde om mij te laten weten dat mijn project werd goedgekeurd.
Nogmaals dank aan De Brug voor het opnemen van ons project. Dat God u zegene.
Aanvaard nog mijn welgemeende wensen.

Correspondent: Jos Baeten

Port-au-Prince - 9 mei 1995

Het is werkelijk een plezier u enkele woordjes te schrijven om u te zeggen dat wij zeer dankbaar zijn dat uw vereniging CODINA wit steunen in Haïti. Laat Ik U eerst hartelijk danken in naam van mijn personeel en van al de medewerkers van CODINA, zeker ook van diegenen die kunnen genieten van uw steun. Het personeel van CODINA omvat al de verantwoordelijke leden uit de verschillende projecten waarvoor ik de verantwoordelijke directrice ben. In de loop van het jaar organiseer ik vergaderingen met de verantwoordelijken, teneinde de evolutie van hun project te volgen.
Aanvaard beste weldoeners, mijn beleefde groeten.

Correspondent: Jos Baeten

Port-au-Prince - 23 januari 2003

Bij het begin van dit nieuwe jaar bied ik jullie mijn beste wensen aan voor een voorspoedig jaar. Het werk dat jullie doen met het steunen van talrijke projecten is heel belangrijk, vooral voor ons hier in Haïti.
De algemene directie van Codina kan met de steun van De Brug vele nuttige onkosten betalen voor de werking van het door u goedgekeurde project. Ik wil u ook melden dat vroegere hulpbehoevenden, die wij in Codina hielpen, nu voor ons werken en dus leden zijn van ons personeel. Zij werken zeer goed en verdienen zo eerlijk hun dagelijks brood.
De economische situatie van Haïti is zeer slecht. De koopkracht is zeer sterk gedaald door het feit dat onze nationale munt in waarde vermindert ten opzichte van de Amerikaanse dollar.
Sinds de jaarwisseling is de situatie nog verslechter door de verhoging van de prijzen van de petrole-umproducten,met als gevolg dat de prijzen van alle producten stijgen.
Iedereen klaagt, maar wij blijven hopen op betere tijden.
Beste groeten van het ganse personeel van Codina.

Correspondent: Jos Baeten

Port-au-Prince - 16 november 2000

Ik vind de gepaste woorden niet om U uit te leggen in welke situatie wij momenteel in dit land leven in voorbereiding van de presidentsverkiezing op 26 november. De oppositiepartijen verwerpen de ver-kiezing. Zij hebben een voorstel gedaan bij de wettige Kiesraad en op bet Gouvernement om te voor komen dat er zekere onregelmatigheden zouden gebeuren, echter tevergeefs. Zij wensen niet deel te nemen! Ondanks de tussenkomst van het internationaal comité blijft de crisis.
De onveiligheid is erg toegenomen, er heerst paniek in de stad Port-au-Prince en het volk durft niet op straat komen. Een militiewagen doorkruist de stad en de soldaten richten hun wapens ongecontroleerd op het volk. Er vielen reeds veel slachtoffers! De magazijnen en de kleine winkels zijn gesloten. De noodzakelijkste levensmiddelen hebben buitensporige prijzen.

Correspondent: Jos Baeten

Port-au-Prince - 27 april 1999

CODINA wil dit jaar het project aanvragen voor her “Centre Refuge Rehabilitation de la Ste Famille de Père Joseph Claessens’, dit in het kader van de voortzetting van het werk van de pater en ter promo-tie van de vrouw. De vrouw heeft het nodig gewaardeerd te worden als persoon, als vrouw en als moeder. Niets kan haar zo helpen in haar groei naar erkenning dan de bevestiging dat ook zij iets waard is.
De vereniging van de Heilige Familie, opgericht rond de jaren ‘50, tracht invloed uit te oefenen op de Haïtiaanse gemeenschap zowel op godsdienstig als op sociaal gebied, want men mag her christelijke leven niet scheiden van het humane.
In het zoeken naar een oplossing voor het lot van de vrouw hebben de verantwoordelijken van Codina een centrum geopend waar de kindmoeders terecht kunnen met hun kindjes in plaats van op straat te overnachten. leder meisje beschikt in het centrum op de slaapzaal over een kamertje met een bed en alle toebehoren die nodig zijn om een waardig leven te kunnen hebben samen met het kind.
‘s Avonds na hun dagtaak krijgen ze een warme maaltijd en ‘s morgens kunnen ze met hun kindje te-recht op de dienst voor ‘voeding en kinderverzorging’. Tijdens hun aanpassingsperiode volgen de kindmoeders lessen in by. suit en naad, koken of bakken. Deze lessen worden in het centrum gege-ven door vormingswerksters.
Voor de bewoners van het tehuis geldt volgende leefregel: Christen zijn en geen mens zijn dient tot niets.
Een goede christen moet ook een goed mens zijn. Vandaar de noodzaak om te werken aan de verantwoordelijkheid van de vrouw, want de wereld heeft nood aan de vrouw in al haar hoedanighe-den.
Met deze gedachte durven wij (Codina) dan ook vragen dat uw vereniging het project zou blijven steunen.
Onze beleefde groeten.

Correspondent: Jos Baeten