Willem Hoff


Adres

Ngondi - Congo

Brieven

Ngondi - 27 januari 1997

Bedankt voor uw brief van 25.11.96. Ik hoop dat mijn brief van 15.11.96 ongeveer op hetzelfde ogen-blik aangekomen is.
Ja, de oorlogszone ligt nog ver van hier, doch de droevige omstandigheden wegen op ons allen en ook op ons werk, Niettegenstaande alles zoeken wij onze plicht te vervullen als priester en als broe-der. Verder onderaan de brief vertel ik u wat over mijn huidige situatie.
Ik heb Ngondi verlaten ! Mijn opvolger is Charles Swerts, een Nederlander, ik heb met hem gesproken over het project, gesteund door de BRUG. Daar de 2 delen van het project verbonden zijn met Ngon-di, is het beter dat hij alles in handen neemt. Ik hoop dat u en de Brug hiermee akkoord gaan. Ik zal aan pater Charles vragen met u contact op te nemen.
Ik dank u voor uw hulp aan mijn werk, alsook beste dank aan alle medewerkers van de Brug en beste groeten.

P.S. Eind oktober heb Ik mijn post in Ngondi verlaten voor mijn nieuwe bestemming: de parochie TU-MIkIA. Het was voor mij een grote verandering. Tumikia ligt ongeveer 70 km ten oosten van Ngondi, op 12 km afstand van de baan naar Kikwit (nog 120 km). Wij bedienen hier 75 dorpen, verenigd in 10 missieposten. Ik werk samen met pater Menardo, een confrater uit de Filippijnen. Tussen de zowat 22.000 inwoners zijn er ongeveer 12.000 katholieken, 3.400 protestanten, meer dan 5.500 niet ge-doopten en enkele sekten, waaronder Jehova’s getuigen en Neo-apostoliques.
De scholen: 1 hogere meisjesschool snit en naad, 1 gymnasium en 1 lagere school met in totaal meer dan 1.000 leerlingen.
9 Zusters (4 Italiaanse en 5 Zaïrese) werken in de meisjesschool, het home voor bejaarden, het hospi-taal, het moederhuis en het weeshuis voor babv’s tot ± 3 jaar.
In de brousseposten zijn er nog 3 middelbare scholen en 8 lagere. 3 Posten worden door mij bezocht (eens in de maand).
Zoals u ziet heb Ik nog steeds goed mijn bezigheid en op mijn pensioengerechtigde leeftijd is dit een activiteit voor het koninkrijk Gods. Voor de vasten gaan wij in de 10 posten een retraite doen van 2 à 3 dagen. 2 Hospitalen zijn tamelijk dichtbij: Mosango op 16 km met dezelfde zusters als hier bij ons en Bonga op 35 km.

Correspondent : Romain Coppieters

Ngondi - 12 augustus 1996

De tijd vliegt snel. Ik hoop dat u mijn brieven van 25 maart en 17 mei goed ontvangen hebt. Voor het ogenblik komt er weer geen enkele post door van Kinshasa. Wij moeten geduld hebben.
Sinds meer dan 2 maand is er hier geen druppel regen gevallen. Stof en nog eens stof. Gelukkig is het stuk baan dat ik veel gebruik verhard. Maar 8 km hogerop is door een grote regenbui de ganse baan weggespoeld. Deze morgen was ik in Masi-Manimba 6 zieken gaan wegbrengen, waarvan één de neef is van Benjamin Mandolo. Ik vrees dat hij huidkanker heeft, over zijn ganse lichaam komen er steeds opnieuw wonden. De voorbije 6 maand heb Ik in het hospitaal reeds 1.919 Bf. betaald na een verbetering in zijn toestand. Gisteren voor de mis in Kiwawa riep hij me want hij wou nog biechten. Ik was er echt van geschrok ken.
Voor Misele heb ik nog een microscoop gekocht voor 600 $. Hierbij stuur ik u een kopij van een fac-tuur betaald aan Mr. Fungula. Hij heeft juist nog 17.813 Bf. ontvangen voor de aankoop van genees-middelen. Terwijl ik aan het schrijven ben, vraag ik me af of ik dit alles at niet geschreven heb. Ik heb er geen nota van genomen... dus...
Ik hoop op een berichtje van U. Veel groeten en dank aan allen die helpen.

Correspondent : Romain Coppieters

Ngondi - 17 mei 1996

Morgen vertrekt er een confrater naar Kinshasa en Ik maak dus van de gelegenheid gebruik u vlug een woordje te schrijven. Ik hoop dat u mijn brief van 25 maart goed ontvangen hebt.
Ik stuur u voor de Brug enkele foto’s op van de polikliniek. Ik had reeds geschreven dat Ik de patiënten deze kliniek aanbeveel en ik betaal daarvoor dan ook de nodige middelen.
Op mijn vraag naar geneesmiddelen aan de diocesane apotheek van Kikwit heb Ik op 21.12.95 : 23.049 Bf. en op 22.03.96 : 35.236 BI. betaald.
Ik voeg u hierbij ook een lijst van patiënten die door mij werden doorverwezen naar de polikliniek, en waarvan de kosten ook door mij werden betaald.
Ondertussen is er nog een andere polikliniek “Kikongo Mudiata” bijgekomen, die Ik ook steun: 45.000 Bf.
Zoals voorheen blijf Ik het ziekenhuis ‘Bongo” steunen, dit is een echt ziekenhuis. Jammer genoeg ligt het 95 km van hier. Niettegenstaande zijn er toch mensen van hier die er te voet, langs kleine binnen-wegen, naartoe gaan. Hier bij ons zoek ik geneesmiddelen voor 16 “diabetici’ (elke maand 16 x 140 = 2.240 Bf).
Mr. Mandolo werkt op het ogenblik in een andere coöperatief; Coodak is hierin opgenomen. Verdere details weet ik nog niet, maar dat komt later.
Ik dank nogmaals de Brug voor de financiële hulp. Voor enige dagen ontving Ik ook de uitgave van maart ‘96 via Gerarda Hoefman.
Persoonlijk stel ik het goed.
Het apostolaat vlot dankzij de christenen en de koeien. Niet altijd naar wens... maar…

Correspondent : Romain Coppieters

Ngondi - 24 maart 1996

Gisteren heb ik uw brief van 23 februari ‘96 ontvangen.
0, jeh, 0 jeh ! Ik heb mijn briefwisseling nagezien en ... geen teken dat Ik, de voor U voorziene brief opgestuurd had. Wie zich verontschuldigt, bekent schuid, doch Ik moet het doen.
Mijn bezoeken aan Misele (polikliniek van Mr. Fungula) zijn eerder uitzonderlijk. Gedurende een zeke-re tijd was de weg onderbroken doordat hij gedeeltelijk was weggespoeld. Ik heb ze in de kliniek nu een zonne-energie toestel bezorgd zodat ze altijd de operatiezaal kunnen verlichten met een buislamp van 12 V. Ondertussen heeft een andere polikliniek haar deuren geopend Ngubu Frères’. Ik ken de chirurg hiervan reeds 25 jaar. Deze kliniek bevindt zich slechts op 5 km van Ngondi en is dus voor ons nog gemakkelijker te bereiken. In elk geval heeft de chirurg reeds vele mensen geholpen en ik heb hem geholpen bij het herstellen van de gehouwen met golfplaten en cement, wat dan weer als tegen-prestatie van mij verwacht wordt. Op het ogenblik is 1 Dm.= 18.000 Z. Een breuk- of een blindedarm-operatie kost 75 Dm. of 1.350.000 Z. wat door de dorpelingen zonder hulp niet te betalen is. De opera-ties worden hier uitgevoerd bij het licht van een stallantaarn (petroleumlamp) en een grote zaklamp.
Er komt juist een pak geneesmiddelen aan voor Mr. Fungula (Misele). De voorlaatste zending had een waarde van 23.040 Bf. en deze laatste zending, waarvan de factuur nog niet is aangekomen, zal ze-ker nog meer zijn. Gisteren heb ik nog aan 9 mensen een briefje gegeven voor een geneeskundig on-derzoek met eventuele. ingreep of behandeling. Mr. Ngubu heeft in de nieuwe polikliniek reeds 24 pa-tiënten verzorgd en meerdere behandelingen uitgevoerd. Van Mr. Fungula verwacht ik het rapport, dat zullen ongeveer hetzelfde aantal patiënten zijn. Hospitaal Banja, 10 patiënten. Hospitaal Masi, 4 en dan nog een aantal van het dispensarium van de Zusters, maar alles komt op mijn rekening.
Daar ik hier al 38 jaar ben, ken Ik zeer veel mensen die allen met hun zorgen en kommer naar hier komen en om geld vragen, enkel al om de schoolkosten te kunnen betalen. Het gewone schoolgeld, in 3 perioden te betalen, kost 15 tot 25 Dm. Hogescholen kosten 25 tot 50 Dm. en de universiteit kost 1.000 Dm of 18.000.000 Z. De leraars en professoren worden praktisch niet betaald door de staat.
Juist voor Kerstmis kwam dan de verrassing Broeder Norbert vertrekt naar Europa en ondertussen vernemen wij zijn mutatie. Dus in afwachting van nieuwe hulp moet ik zelf de verzorging van de vee-stapel voor mijn rekening nemen. Meer dan 500 dieren waarvan de gezondheidstoestand regelmatig moet gecontroleerd worden. De afsluitingen moeten dringend hersteld (door de gaten in de afsluiting waren er op een nacht enige dieren uitgebroken, waarvan er enkele ronddoolden in de omliggende velden. 2 dieren vonden de dood door aanrijding op de grote baan Kinshasa-.Kikwit). In het hoender-hok groeien nu de kippen, die als kuiken geleverd werden door P. Manfred.Het is een groot ras met pluimen aan hun poten. Ze lijken op kippen in een lange broek. Hopelijk hebben de eieren geen plui-men Voor de oogst van de maïs of de arachide is het weer de Pater die moet zorgen voor zakken, machetes, enz.
Gisteren nog vond Ik 3 biggen op de baan: een wit, een rood en een zwart. Zeker van een van de kwekers van COODAK. Voor Benjamin (COODAK) hebben wij een nieuw veld gereed gemaakt met onze tractor.
Elke zondag ben ik in één van de 4 dorpen (er zijn er in totaal 8). Indien ik mij kan vrijmaken ga ik godsdienstles geven in de 7 klassen van het secundair onderwijs. De 15 klassen van de lagere school kan Ik praktisch niet bezoeken hij gebrek aan tijd. De aankoop van schriften en stylo’s daarentegen worden grotendeels door mij betaald.
Bedankt ook voor de toezending van de laatste 2 uitgaven van ‘De Br ug’.
Zoals u kunt lezen: dat zijn de vreugden van een missionaris.
De beste wensen voor Pasen. Moge God U zegenen.

Correspondent : Romain Coppieters

Ngondi - 3 juli 1995

Vanuit Menden deze brief, een teken dat ik in verlof ben in Duitsland. Ik groet en dank u voor uw brief van 21.2.95 en ook voor het eerste nummer van de Brug. Ik heb het nog ontvangen in Zaïre, maar de laatste maanden was ik te zeer benomen met de afwerking van de nieuwe kerk in Mbeko op 17 km van Ngondi. Afwerken is veel gezegd, maar de muren, het dak en het koor zijn af, zelfs de muur van de oostzijde is reeds geschilderd. Morgen zullen de foto’s af zijn en ik wil er wel een bijvoegen.
In alle geval ben ik sterk geëngageerd in het apostolaatzwerk. Ik heb 2 x 40 scholieren en aderen voorbereid en begeleid tot de sacramenten. Dit in 2 dorpen, zo’n 20 dorpelingen in elk dorp. Dan heb ik ook nog 20 christenen (gedoopt als kind) voorbereid op de eerste communie. Deze had plaats op Hemelvaartsdag in Mbeko-Pont en met Pinksteren in Kiwawa Dorp. Elke keer was er een huwelijk in te zegenen en werden er een twaalftal kleine kinderen van christen ouders gedoopt. Met het feest van de H. Drievuldigheid heb ik een plechtige mis gecelebreerd in de nieuwe kerk van Mbeko.
Meerdere keren heb ik Benjamin Mandolo (COODAK) ontmoet. Hij heeft mij een brief en een verslag toevertrouwd. Aan dit rapport veroorloof ik mij enkele nota’s toe te voegen. Ik zal zeer tevreden zijn van U een antwoordje te ontvangen.
Ik had ook hulp gevraagd voor een priester uit Popokabaka. Maar achteraf bleek dat niet zo nodig, daar hij voldoende hulp ontving van een andere kant. Het aldus vrijgekomen geld heb ik dan gebruikt voor de zieken. Een nieuw dispensarium of liever een polikliniek is zich op een 15 km hier vandaan komen vestigen en de Chef heeft op mijn verzoek reeds zeer veel hulp geboden. Van mei ‘94 tot mei ‘95 heeft hij voor Ons 37 chirurgische ingrepen verricht, in ‘t bijzonder “hernia” en ook moeilijke beval-lingen. Ook heeft hij een 40-tal zieken behandeld. Ik heb hem geholpen met het betalen van de ge-neesmiddelen, als tegenprestatie voor zijn tussenkomsten. Deze man en zijn ploeg verdienen deze hulp en wij zijn geholpen daar het slechts op 15 km van hier is, en er ligt een goede baan tussen ons en deze kliniek. Vroeger waren er 2 hospitalen op resp. 70 en 90 km en die baan was voor de helft in zeer slechte staat.
Ik bedank u alsook “de Brug’ voor de hulp en ik groet U.

BRIEF VAN COODAK aan de Brug (project van pater Hoff)

Met deze laten wij U ons rapport over de activiteiten alsmede de statistieken van onze productie ge-worden. Wij danken u voor de lovenswaardige steun die U aan onze groep geeft. Wij verdelen uw solidariteit met de boeren aangesloten bij onze coöperatief. Zo hebben wij de cultuur van de NIEBE (klei-ne witte boontjes) geïntroduceerd en binnen ieders bereik gebracht. Deze brengen een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering voor de voeding van de inwoners (dit door hun rijkdom aan proteïnen).
Wij wensen U een goede ontvangst van onze brief en moge de Almachtige God U allen zegenen en een lang leven schenken.
Getekend Benjamin MANDOLO MBATI.

Verslag van de activiteiten

Wij hebben 3 beginnende coöperatieven gesteund door het geven van 50 kg. zaden voor kleine witte boontjes en 40 kg. zaden van maïs KasaI 1. Wij hebben opzoekingen en experimenten op punt gezet voor land- en bosbouw en voor verbetering gezorgd voor de kwaliteit en de kwantiteit van de maniok-stekken door de techniek Mukibat (voor een snelle vermeerdering van de stekken) aan te leren.
Elders is er een tweede afdeling gesticht van COODAK (sinds 2.12.94) te Kitsimba met 10 leden. Dat houdt in dat, om goede contacten te hebben, er een regelmatige verplaatsing nodig is tussen de 2 af-delingen die op 40 km van elkaar liggen.
(Commentaar van pater Hoff : ik heb hier deelgenomen met een kleine hoeveelheid en op de dag van mijn vertrek waren de stengeis van de maniok reeds 1 meter hoog).

Ondervonden moeilijkheden

1. De pest bij de varkens en bij het gevogelte heeft een put gemaakt in onze kas. Verliezen waar wij zelf niet verantwoordelijk voor zijn niettegenstaande onze waakzaamheid. Door het meer opentrekken van onze activiteiten en het opvolgen daarvan moeten wij grote afstanden te voet afleggen om op tijd de geneeskundige zorgen te kunnen brengen aan de gepachte varkens.
2. De onevenredigheid tussen de prijzen van landbouwproducten en afgewerkte producten.
3. De transporteurs doen ons 50 % betalen op de verkoopprijs, wat onze winstmarge doet dalen.

Commentaar van pater Hoff bij punt
1. Hij toont goed de moeilijkheden aan die ze ondervonden. Ook wij hebben met het kweken van run-deren enorme moeilijkheden gehad. Verlies van 15 %. De geneesmiddelen van de artsen zowel als deze van de veeartsen zijn zeer zeer duur).
2. Dezelfde negatieve ervaring in Ngondi, betreffende de kleine witte boontjes).
3. De prijzen zijn te duur, maar rekening houdend met de toestand van de banen naar Kinshasa... (wanneer ik in verlof vertrok heb ik over een afstand van 340 km maar liefst 12 uur gedaan met een jeeplandrover).
Wat wij nodig hebben en voor het financieren ervan: 1 moto YAMAHA of HONDA; bedrag 4.500 US$. Dit om het opentrekken van onze activiteiten te volgen.

Correspondent : Romain Coppieters

Ngondi - 7 oktober 1994

Met veel vreugde bedank ik u voor uw brief van 30 augustus evenals voor het driemaandelijks tijd-schrift ‘de Brug” nr. 3/1994. Daar ik de gewoonten van uw vereniging niet kende, vond ik het wense-lijk alle details te geven van de uitgaven. Dank voor uw antwoord.
Een priester uit Popokabaka, een zeer ernstig man, heeft een stage doorlopen in onze garage. Hij wou graag in zijn dorp starten met een garage maar hij had niet de nodige middelen voor het kopen van materiaal als sleutels, vijlen, ene.. Ik heb hem dat geld gegeven, de resterende som van 1993.
Ondertussen organiseren wij met betrouwbare mensen een “Hulp voor zelfhulp” en steunen hen om de start mogelijk te maken. Het betreft hulp voor het gereed maken van de velden en de keuze van zaden. Doch elke keer moeten zij tussenkomen met eigen middelen en een bedrag teruggeven af-komstig van hun producten. Zo kunnen wij weer anderen helpen. Op het ogenblik valt er een zware regenbui, dat hebben wij broodnodig. Ja, het regenseizoen is begonnen, maar tot hiertoe is er weinig regen gevallen. Wij zijn begonnen de “brousse” te bewerken met onze eigen tractor van Ngondi. Ook de groep van COODAC heeft een groot terrein van 5 ha. voorbereid.
Ja, COODAC !!! Benjamin heeft mij enige foto’s gegeven die ik hierbij voeg. Er komt een beetje verbe-tering in hun visvijvers.
Vertrekkend van en naar de brousse, zie ik vanaf de baan hun bezigheden en zie hun varkens met biggen lopen, witte en zwarte. Het schijnt, en ik hoop het, dat het bij COODAC wel begint te beteren. Een oud-medewerker heeft mij één dezer dagen geschreven dat hij veel geholpen heeft bij de verbe-tering van het weiland en met het aanschaffen van verschillende soorten bomen.
De algemene situatie in Zaïre is nog niet veel bijzonders. De salarissen van het personeel van de ad-ministratie zijn niet uitbetaald sinds... en de laatste uitbetaling was een belachelijk bedrag.
In oktober 93 was 2 Bf. 1 Nieuwe Zaïre en in oktober 94 was 1 Bf. = 75 NZ. Men verliest hier alle waardering voor het geld en in de dorpen heeft men schrik briefjes van 50 NZ. aan te nemen, omdat zij waardeloos zouden kunnen verklaard worden.
Ik dank u voor alles en doe vele groeten aan alle leden van “De Brug”.

Correspondent : Romain Coppieters

Ngondi - 11 januari 1994

Deze middag is Pater Oehm aangekomen en hij bracht verschillende brieven mee (Kerstmis, Nieuw-jaar) waaronder uw 2 brieven van 10 en 20.12.93.
Hoe groot was onze vreugde te vernemen welk bedrag de BRUG voor ons had samengebracht. Het was te veel om het te geloven... maar ja...
KERSTMIS
Ik sluit hierbij ook mijn Kerstwensen.
Op het ogenblik is het de oogst van arrachides en maïs, gelukkig had Ik veel lege zakken gekocht en kunnen wij nu wat voorraad aanleggen. Er is hier naast de vele problemen ook een groot tekort aan brandstof en er is dus zeer weinig transport. Op het ogenblik staan ze in Kinshasa in lange rijen te wachten op levering van brandstof.... Maar wanneer ?
Onze missiepost kan zich nog redden en wij helpen waar mogelijk. Mede door de brandstofschaarste krijgen wij moeilijker contact met de naburige dorpen en daar ligt toch ons apostolaat en was dat ook het werk van Willy. Mijn wensen staan in bijgevoegde brief, maar hier nogmaals heel veel dank aan al-le leden van de Brug.

Samenvatting van een brief met algemene informatie over Ngondi en Zaïre.

Aan mijn goede vrienden in de heimat: genade en vrede voor U allen in 1994.
De engel verkondigde het grote nieuws aan de herders en op zijn woord gingen, zochten en vonden zij het Kind en zijn Moeder.
Hoe staat het met het huidige Godsvolk? Met ons zelf?
Hier in de dorpen zonder glitter, in armoede en eenvoud, komen nog velen om de boodschap te ho-ren.
Mijn brieven... mijn dank... zijn zeldzaam geworden. Doch vergeten ben ik geen één. Soms komt er post en dan ontvangen wij een brief die ongeveer 5 weken onderweg was, soms ook maar 8 à 10 da-gen. Hier en daar geef ik dan een antwoord. Een brief van 5 gr. kostte tot voor kort 2.500.000 Z. (dat is de laatste tijd nog geen 1 DM. Sinds een maand geldt de nieuwe Zaïre (NZ), 1 DM = 3.000.000 NZ, doch de waarde van het geld daalt nog steeds. De mensen kennen hier de waarde van het geld niet meer en zo ontstaat er een enorme schommeling in de prijzen. Ingevoerde artikels uit Europa hebben hier de tegenwaarde van Europa.
Tot voor kort waren de leraars betaald.
Nu, daar er geen geld beschikbaar is, moeten 2 à 3 leraars het loon van 7 maanden verdelen: één briefje van 100 NZ. Het loon was berekend volgens de oude tarieven... bijna niet te geloven. De laats-te bezoldiging per maand was 20 NZ.
Voor 14 dagen heeft de bisschop van Kikwit bevolen met het onderwijs terug te beginnen. Hierop zijn de katholieke scholen, zij het dan “lamlendig” begonnen. Die in het bisdom Kenge nog niet.
Ons werk in de dorpen loopt nog redelijk. Vele jongeren laten zich terug aanspreken, maar hun kennis is erbarmelijk.
Naar het vormselonderricht komen zo’n 130 mensen, waarvan 100 jongeren, ongeveer evenveel meisjes als jongens. Zo kan ik iedere week een goed aantal bereiken.
De parochie telt nauwelijks 3.000 katholieken. Wij hebben hier een Maria-Legioen en de K.A.J. (waar-onder een jonge martelares Kizito-Ammarita, een jonge inlandse zuster die bij een opstand vermoord werd omdat zij zich verzette tegen een aanrander). Jongens en meisjes nemen actief deel (10-16 jari-gen). Maar ook de jongeren boven de 16 en jonge families stichten groepen en vragen ons om bege-leiding.
In onze werkplaatsen wordt steeds verder gewerkt. Broeder Hermann, in de schrijnwerkerij, heeft altijd opdrachten. Broeder Pirminus vindt altijd een oplossing voor onmogelijke pannes van voertuigen die dikwijls als schroot naar hem worden gebracht en die na een beurt toch weer naar Kinshasa kunnen rijden.
In de tuin heeft het regenseizoen ons weer hoop gegeven. Nu hebben wij terug kleine witte kolen, spi-nazie, enz.. op de tafel. Ook de koeien hebben ook weer fris gras.
Gedurende het voorbije jaar hadden wij, dankzij een grootschalige geneesmiddelenhulp 50 à 60% minder overlijdens en dus minder verlies.
Met mij gaat tot hiertoe alles goed. Met mijn 71 jaar ben ik niet meer van de jongsten en moet ik het soms wat kalmer doen.

Correspondent : Romain Coppieters

Ngondi - 27 oktober 1993

Met vreugde en dank bevestig ik u de aankomst van uw brief van 1.10.93. Gezien de huidige omstan-digheden is hij nog redelijk vlug aangekomen.
Verleden zondag heb ik nogmaals gesproken met mr. Mandolo (COODAC) en heb ik er op aange-drongen meer te weten over mr. Ngala Mandamuna. Hij was verlegen terug te moeten bevestigen dat deze man werkelijk met de hulp van “de Brug” gestart was met dit project. Hij had de verantwoorde-lijkheid bij het organiseren van het transport met de handelslui, maar ...weldra ontbrak er wat ...en in het dorp kon men niet meer tevreden zijn, zelfs niet in eigen kring, over de belasting die hij deed beta-len onder vorm van maniok, enz.
Aan de hand van nota’s, nagelaten door pater Willv Van Tichelen ben ik niet veel wijzer geworden be-treffende mr. Ngala. Ik Heb wel papieren gevonden waaruit blijkt dat hij geld gegeven had aan Cood-ac. Maar er zijn nog andere nota’s van andere hulporganisaties voor het afbetalen van klassen, hospi-talisatie van patiënten, reizen enz.
Pater Willv was (te) goed voor de mensen. Natuurlijk beter zo dan te hard. Van tijd tot tijd sprak hij er-over dat wij één of meerdere varkens zouden ontvangen. Maar!!! 2 bezoeken aan het dorp met de hoeve waren voor mij niet aanmoedigend. De groep Coodac werkt... ja..., maar na de dood van hun weldoener waren zij zeer ontmoedigd. Maar zij hebben beloofd een nieuwe inspanning te leveren en zoals u ziet is hen een financiële hulp toegezegd.
De toestand in Zaïre remt al onze activiteiten. Iemand een som geld toevertrouwen ???, en uitwisse-len in de bank in Kinshasa ... een utopie (1 bf. = 240.000 zaïres).
Wij trekken onze plan, maar... De twee bedragen zijn mij zeker gecrediteerd bij pater Van den Broeck.
Van mijn kant, Ik zelf heb ook nog projecten... maar de huidige omstandigheden remmen alles. Het geld wisselt alle dagen. Wij weten nog niet hoe en met welk geld wij op 31 oktober de arbeiders zullen betalen.
Ik durf geen nieuw project voorstellen (ook niet aan mijn vrienden) alles loopt mank. Het spijt me dat we zulke droevige balans hebben, maar wij zullen blijven werken.

Correspondent : Romain Coppieters

Ngondi - juli 1993

Na meerdere brieven te hebben verstuurd naar Ngondi opdat het project van pater Van Tichelen zou kunnen verder gesteund worden, is er uiteindelijk toch antwoord gekomen. Het antwoord werd begeleid door een schrijven van Pater Van den Broek uit Overijse.

Pater Van den Broek schrijft dat de officiële vervanger van Pater Van Tichelen en dus vertegenwoor-diger van de Brug in Ngondi, Pater Rector Willem HOFF zal zijn.

Hierna volgt een rapport over de activiteiten van Coodak (Cooperation de développement agricole de Kiwawa):

1. Algemene uitbating.
a) Kweken van varkens: na de plunderingen in sept; 91 hadden wij in juli 92 in totaal 5 var-kens. De kweek ging goed en de varkens waren in goede gezondheid niettegenstaande een broussebrand in het droge seizoen de varkensstal had platgebrand
b) Kweken van kippen: wij waren goed begonnen met gezonde kuikentjes tot ze in de 8ste maand werden getroffen door de pest. We verloren 50 witte kippen en 20 kippen van een plaatselijk ras. Daar wij niet over de nodige financiële middelen beschikten konden wij geen hulp inroepen.
Mogen wij U bij deze om hulp vragen om deze kippenkweek terug te beginnen met voor-ziening van de nodige vaccins en honoraria voor de veearts.
c) Landbouw: de velden die wij nu hebben, voorzien ons van voedsel voor de varkens. Gans de maïsoogst van verleden jaar is verbruikt geweest door de varkens en de kippen. Wij hopen in de toekomst maïs en maniok te kunnen verkopen, maar daarvoor hebben wij grotere velden nodig, die dan moeten bewerkt worden met gehuurde tractoren. Voor 4 ha. moeten wij 2.000 US dollars betalen.
2. Vorming van kaders bij de boeren.
a) Wij hebben gepoogd groepen te vormen om efficiënter te kunnen werken en om onze arti-kelen beter aan de man te kunnen brengen.
b) Wij hebben een precoöperatieve opgericht voor de voorziening van drinkwater en voor de bevloeiing en voedselvoorziening voor de dieren.
c) Een groep van 5 vrouwen houdt zich bezig met het kweken van groenten en tomaten.
3. Moeilijkheden in het verleden.
a) Verlies van kippen en parelhoenders door ziekte en door de vossen.
b) Brand die onze varkensstal vernielde. (Wilt U indien mogelijk het krediet vermeerderen om ons toe te laten een nieuwe varkensstal en een degelijk kippenhok te bouwen)
c) Ontbreken van geneesmiddelen voor de verzorging van varkens en kippen.
d) Ontbreken van geldmiddelen voor het betalen van de veearts.

In een andere brief werd over een overeenkomst gesproken die door pater Van Tichelen werd ge-maakt:

Overeenkomst tussen enerzijds de BRUG, vertegenwoordigd door Willv Van Tichelen, en anderzijds COODAK
Art. 1 :
COODAK verbindt zich er toe na elke bevalling van een zeug een varken at te staan aan de vertegenwoordiger van de Brug, met het oog op een herinvestering en realisatie van een an-der programma binnen het project.
Art. 2:
Eenzelfde procedure zou gebruikt worden voor de kippen. Een koppel kippen per maand + een haan.
Art. 3 :
Deze overeenkomst is geldig op datum van handtekening van beide partijen.

COODAK heeft bij handtekening van de Administrateurgerant deze conventie goedgekeurd maar on-der de naam van Willy Van Tichelen is geen handtekening gekomen.
Er zal verder contact opgenomen worden met pater Van den Broek en pater Hoff.

Correspondent : Romain Coppieters