Thomas Kamaïnda


Adres

Isiro - Congo

Brieven

Le Puy-en-Velay - 29 september 2003

Cher Koen Cassimon,
Je vous remercie beaucoup pour votre aimable message. Je n~ai pas reçu les messages précédents. Je suis en France à l’adresse suivante:
Thomas Kamainda 27, Rue des Farges
43000 Le Puy-en-Velay
Tél 0471 042856
Voici le nom du responsabte de notre oeuvre au Congo:
Père Clement MASIKINI (Son adjoint: Père Hugues DANAKPALI)
Couvent Kizito
B.P. 82 Isiro (Povince Orientate) R.D.C.
J’ignore si la poste fonctionne maintenant de Kinshasa à Isiro. Pour le moment nous avons un compte de l’Université de l’UeLe à Kinshasa, un autre à la Procure des Missions à Kinshasa. Je vais vous donner les deux. Je vais téléphoner a Kinshasa pour les autres informations et vous les communiquer.
Merci et haute distinction Thomas Kamainda op

Koen Cassimon wrote:

Cher Père Kamainda, J’éspère que vous allez bien.
Il y a longtemps que je n’ai pas de nouvelles de votre part. Mes 2 Iettres et 2 mails de cette année res-tent sans réponse. Je crains que votre projet n’a pas beaucoup de chance pour être accepté cette an-née.
Comme déjà expliqué lors de votre visite chez Père Costermans, nous sommes contrôlés par le minis-tère de finances Belge.
Ca veut dire que tous nos projets doivent être complète avant qu’il peuvent être acceptés.
Avec seulement 1 projet qui est refuse par le ministère nous risquons de perdre notre licence pour tous les projets.
Je vous prie d’urgence de bien vouloir me donner les renseignements suivants:
- Si vous êtes encore toujours en France: le nom et les coordonnées du responsable en Congo.
- Pour le payement: seulement des payements dans le pays de destination sont acceptées. Nous avons besoin du nom de la banque ainsi que l’adresse exacte. Le numéro du compte bancaire ainsi que le code IBAN (international bank account number), le SWIFT-code (adresse électronique de la banque) et le nom et I’adresse du bénéficiaire (propriétaire du compte)
- Evaluation complète du projet pour les années 2002 et 2003.
- Demande détaillée pour l’année 2004.
Sans une réponse dans les prochaines jours je ne serais pas dans la possibilité de défendre votre projet à l’assemblée générale et malheureusement nous serions obligés d’enlever votre projet de no-tre liste.
En attendant votre réponse rapide,
Sincères salutations.
Koen Cassimon

Kinshasa 14 augustus 2004

Cher Koen Cassimon,

Mon congé sabbatique vient de prendre fin. En Belgique j'ai rencontré le R.P. Ward Costermans. Je n'ai malheureusement pas pu vous revoir. Demain matin, je quitterai Rome pour Kinshasa, où j'ar-riverai à 07H20.
J'avais répondu à votre message du 24/09/03, en le retransmettant à mon successeur. J'ignore
l'évolution des choses depuis lors.
La normalisation de la situation politique et la croissance de la famille dominicaine au Congo ont
abouti à la restructuration de notre vie : j'ai reçu, entre autres responsabilités, la charge de chercher de l'argent pour notre apostolat, dont l'enseignement à tous les niveaux : j'aurai à gérer les projets dans ce domaine et à garder le contact avec nos bienfaiteurs et les organismes. Ainsi je compte re-prendre le contact avec De Brug. A cet effet, je ferai un rapport de l'état de lieu...
En union de prières

P. Thomas Kamainda

Isiro - 12 juli 2002

Vanuit Parijs zend ik u mijn groeten. Ik volg een pastorale opleiding in Frankrijk. Na één maand vakan-tie te Metz ben ik nu in de parochie Saint Pierre de Montrouge te Parijs. Eind juli ga ik nog naar Bretagne.
In isiro werken mijn confraters verder. Hun rapport voor de Brug zal bijgevoegd worden bij het werk-rapport op het einde van het schooljaar. Zij hebben het mij beloofd.
In solidariteit en gebed.

N.v.d.c.: Ik heb enige tijd geleden pater Kamaïnda ontmoet in Leuven bij pater Ward Costermans.

Correspondent: Koen Cassimon

Isiro - 10 maart 2002

Eerst wil ik de Brug bedanken voor de storting die ons aangekondigd werd door pater Costermans. Onze activiteiten in Uélé hebben een vertraging gekend door de oorlog waar wij het slachtoffer van waren.
Wij hebben van het vicariaat steun gekregen: twee Congolese Dominicanen staan nu aan het hoofd van het college Saint Kizito te Isiro en monseigneur Mbikanye heeft de leiding te Viadana. Onder lei-ding van een Dominicaanse confrater heeft het oude project van de universiteit van Uélé zijn deuren geopend op 29 oktober 2001. Stilaan kunnen we terug structuren creëren in onze scholen. Met enige vertraging vanwege de oorlog zijn we nu terug begonnen met de afwerking van de 3 klaslokalen in het landbouwinstituut van Limba. Het college Saint Kizito maakt de nodige voorbereidingen voor het bou-wen van klaslokalen op de definitieve site (6 ha) en te Viadana is er sprake van een nieuw gebouw voor de lagere school.
In deze 3 instituten willen wij de bijdrage van de plaatselijke bevolking ondersteunen. Hierna een overzicht van de activiteiten:
1. Produktie en stockage van stenen en dakpannen
2.Voorbereiding van het bouwterrein met de hulp van leerlingen en ouders
3. Aankoop van cement die in Uélé zeer veel kost.
Wij werken zeer nauw samen met de dorpshoofden, de bevolking en de leerlingen. Wij trachten zo-veel mogelijk lokale producten te gebruiken.
Onze vraag aan de Brug voor het project 2002 is de aankoop van cement voor het college Saint Kizi-to.
Met dankbare groeten.

Nota van de correspondent:
De brieven die vorig jaar aan pater Kamaïnda gestuurd werden, zijn nooit beantwoord. Ook de vorige jaren kwam de aanvraag voor een nieuw project altijd heel laat toe. Gezien de penibele situatie in Congo is dat in het verleden steeds door de vingers gezien, maar op de laatste algemene vergadering werd besloten, in samenspraak met pater Costermans, dit jaar dit project niet te steunen aangezien het niet aan de goedkeuringsvereisten voldeed. Inmiddels werd dit ook aan pater Kamainda geschre-ven.

Correspondent: Koen Cassimon

Isiro - 20 december 2001

Eerst wil ik de Brug bedanken voor de storting die ons aangekondigd werd door pater Costermans. Onze activiteiten in Uélé hebben een vertraging gekend door de oorlog waar wij het slachtoffer van waren.
Wij hebben van het vicariaat steun gekregen: twee Congolese Dominicanen staan nu aan het hoofd van het college Saint Kizito te Isiro en monseigneur Mbikanye heeft de leiding te Viadana. Onder lei-ding van een Dominicaanse confrater heeft het oude project van de universiteit van Uélé zijn deuren geopend op 29 oktober 2001.
Stilaan kunnen we terug structuren creëren in onze scholen. Met enige vertraging vanwege de oorlog zijn we nu terug begonnen met de afwerking van de 3 klaslokalen in het landbouwinstituut van Limba. Het college Saint Kizito maakt de nodige voorbereidingen voor het bouwen van klaslokalen op de de-finitieve site (6 ha) en te Viadana is er sprake van een nieuw gebouw voor de lagere school.
In deze 3 instituten willen wij de bijdrage van de plaatselijke bevolking ondersteunen. Hierna een overzicht van de activiteiten:
1. productie en stockage van stenen en dakpannen
2. voorbereiding van het bouwterrein met de hulp van leerlingen en ouders
3. aankoop van cement die in Uélé zeer veel kost.
Wij werken zeer nauw samen met de dorpshoofden, de bevolking en de leerlingen. Wij trachten zo-veel mogelijk lokale producten te gebruiken.
Onze vraag aan de Brug voor het project 2002 is de aankoop van cement voor het college Saint Kizi-to.
Met dankbare groeten.

Nota van de correspondent:
De brieven die vorig jaar aan pater Kamaïnda gestuurd werden, zijn nooit beantwoord. Ook de vorige jaren kwam de aanvraag voor een nieuw project altijd heel laat toe. Gezien de penibele situatie in Congo is dat in het verleden steeds door de vingers gezien, maar op de laatste algemene vergadering werd besloten, in samenspraak met pater Costermans, dit jaar dit project niet te steunen aangezien het niet aan de goedkeuringsvereisten voldeed. Inmiddels werd dit ook aan pater Kamainda geschreven.

Correspondent: Koen Cassimon

Isiro - maart 2001

Op 10 juni 2001 viert de Brug haar 25-jarig jubileum. 25 Jaren van intense activiteiten, als ge ziet hoe het actieterrein uitgebreid is.
Bij deze gelegenheid heb ik het genoegen u vanwege onze leerlingen en ons personeel onze oprech-te en gemeende gelukwensen toe te sturen.
Ik heb de Brug leren kennen door toedoen van mijn confrater Ward Costermans, die de binding maak-te tussen U en mij. Spijtig genoeg heb ik U en het bestuur nog niet kunnen ontmoeten. Desondanks gaat de werking toch goed. Aan Ward Costermans onze dank!
De solidariteit van de Brug is ons een enorme steun geweest. Haar tussenkomst in onze apostolische opdracht had plaats op het moment dat de staat al haar verantwoordelijkheden wat betreft het onder-wijs had opgegeven. Deze noodzakelijke hulp vanwege de Brug heeft ons toegelaten meerdere grote projecten te realiseren zoals o.a. bet palmbomenproject en de schooladministratie.
Wij hopen op een verdere samenwerking met de Brug voor de verwezenlijking van onze sociale wer-ken.
Nu het aantal broeders stijgt en de samenwerking met onze zusters Dominicanessen zeer goed func-tioneert, zijn wij overtuigd dat we na de oorlog goed werk leveren.
Wij wensen nogmaals De Brug te feliciteren!
Dat God al uw helpers en weldoeners zegene.

Ndeko wa bolingo,
Na mokolo mwa 10 sanza ya motuba na mbula eye, Dc Brug akosepela mbula 25 ya mbotama mpe ya mosala mokasi, soko tomoni ndenge nini apanzi lisalisi lya ye. Lelo boye, nayei kotombola bino o nkombo ya balakisi mpe bayekoli ba biso, longonya na motema mobimba.
Nayebaki De Brug epai na ndeko ya ngai, Sango Edua Costermans. Ye moto alobaka na De Brug mpo ya biso. Mpamba te, nakutani mbala moko te na bakonzi ba De Brug. Ata bongo, manso ,matambolaka malamu. Na yango natombeli mpe ye longonya mpe botondi.
Lisalisi lya De Brug epai ya biso asalisi biso mingi.
Abandaki mosala mwa ye epai ya biso ntango Leta atikaki kofuta balakisi lokola ebongi, kofuta basale-li ba kelasi, ba internat.
Azali na lisalisi lya De Brug tokomaki kosala misala minene rnya biso lokola plantation ya mbila ya Djombe, mosala mwa biro, kotala bakelasi mpe makambo masusu.
Tozali na bosengi mpe elikyate De Brug akosalisa biso lisusu mpo ya rnisala mya biso o kati bato wa-pi tozali kosala.
Ba frères bakomi rnwa mingi, banyango ba dominikano bakomi kosala na biso elongo, tokanisi toko-sala mosala ma/amu.
Lisusu totomboli yo, De Brug, longonya mpe botondi.
Mokonzi apambola yo, basali ba yo mpe baye osalisaka.

Correspondent: Koen Cassimon

Isiro - januari 2001

Verontschuldig mij voor het laattijdig opsturen van mijn project voor 2001. De oorzaak ligt in de voor-bereidende werken ervan en ons kapittel dat nog steeds bezig is.
De twee fietsen die voorzien waren (zie project 1999) werden aangekocht in Oeganda en doen reeds dienst. De relatieproblemen tussen Kinshasa en bet noorden laten ons niet toe pakketten op te sturen van Kinshasa naar Isiro. Wij zoeken ook de gepaste middelen om ons papier uit Oeganda te betalen. Dank voor de beloofde hulp.
Als project voor 2001 stel ik voor: aankoop van basismedicamenten voor de leerlingen van bet college en tussenkomst in bet betalen van bet studiegeld voor de armen.
De gezondheidssituatie in de bezette gebieden en in bet hele land is alarmerend. Omdat de mensen niet in staat zijn medicamenten aan te kopen, behelpen ze zich met planten. Zeer veel mensen ster-ven door de foute medische behandeling.
Voor de oorlog en de plunderingen hadden wij in bet college een klein dispensarium, voorzien van een microscoop en basismedicamenten. Al deze materialen werden ontvreemd. Nu de zaken lijken te de-blokkeren denken wij er ernstig aan de geneeskundige infrastructuur terug op te richten ten voordele van onze kinderen en ons personeel, alsook een hulpactie op te zetten voor onze arme kinderen.
Onze beste wensen voor bet nieuwe jaar en onze dank Met beleefde groeten.

Correspondent: Koen Cassimon

Isiro - 7 september 2000

Mijn laatste brief aan de Brug dateert van 17 november 1999. Mijn verontschuldigingen voor mijn lan-ge stilzwijgen. Ik dank de Brug voor de storting, waarvan ik op de hoogte werd gebracht door pater Ward Costermans.
In die tijd dachten we inderdaad nog in een “naoorlogse geest”. Maar helaas is die tijd nog niet voorbij. Ons klooster in Kisangani werd gedeeltelijk verwoest in een oorlog die de Oegandese en de Rwande-se troepen in die stad tegenover mekaar zette.
Intussen zijn de scholen blijven doorgaan met de povere middelen van de ouders. Daarom hebben we besloten ten eerste degenen die in die sector tewerkgesteld zijn en ten tweede onze activiteiten in de bezette gebieden te versterken.
De twee fietsen die ik zoals eerder geschreven normaal gezien in Oeganda zou bestellen omdat er geen directe verbinding is tussen Kinshasa en Isiro, zijn er drie geworden. Het papier zal via dezelfde weg volgen.
Binnenkort vertrekken 4 Congolese confraters naar Isiro, waar zij voornamelijk zullen ingezet worden in het onderwijs, momenteel ons belangrijkste apostolaat in die streek. De omheiningwerken voor het Saint Kizito-college staan op stapel. De kosten van die werken zijn geschat op 60.000 Fr. De 9 broe-ders die van Isiro komen zullen mij ongetwijfeld de bijzonderheden kunnen geven.
Nogmaals bedankt en hartelijke groeten.

Correspondent: Koen Cassimon

Isiro - 17 november 1999

Via pater Costermans ontving ik het heuglijke en ondersteunende nieuws dat er een nieuwe storting vanwege De Brug onderweg is.
Ik bevind me in Kinshasa. De oorlog in Congo heeft ons verdeeld in een noordelijke groep (bezet ter-rein) en een zuidelijke groep (gebied onder controle van de centrale regering). De communicatie is zeer moeilijk. Niettegenstaande verwacht ik toch een activiteitenrapport van de verantwoordelijke van ons project in Isiro.
Op 18 november ben ik in Rome en op mijn terugreis kom ik even naar België. Als de tijd me het toe-laat, zou ik graag even langskomen om gedag te zeggen.
Ook al woedt de oorlog nog steeds, toch denken wij reeds in termen van een naoorlogse situatie en gaan onze nieuwe projecten reeds richting wederopbouw. Zoals de foto’s in bijlage het tonen, werd al-les vernield (n.v.d.c.: foto’s waren niet bijgevoegd).
Wij willen onze plannen voor wederopbouw vooral richten naar schooluitrusting en landelijke gebieden en 2 fietsen plaatselijk aankopen. Deze zullen dienen om leerkrachten zich te laten verplaatsen naar de scholen.
2 fietsen à 200 USD = 400 USD.
100 pakken papier om wetenschappelijke studieboeken te kopiëren (deze zijn zeer duur).
100 pakken à 10 USD = 1.000 USD.
Transportkosten = ?????
Totaal = 1.400 USD.
Ik hoop u kortelings te kunnen ontmoeten en zend u inmiddels mijn beste groeten.

Correspondent: Koen Cassimon