Romuald Pierre


Leven en werk

Haïtiaans Pater van Scheut
Geboren op 7 november 1959.
Ingetreden op 9 september 1985 en priester gewijd op 17 augustus 1991.

Brieven

Kananga - 25 augustus 2002

Ik maak dankbaar gebruik van het vertrek van een confrater uit Izegem om jullie te groeten. Hier blij-ven we vechten om te overleven al lijkt het soms dat wij tegen de natuur moeten vechten... Iedere dag, die wij zonder schrammen doorkomen, is reeds een overwinning vooral de vele mensen, die de bezette gebieden ontvluchten op zoek naar een gezin dat hen mogelijk kan opvangen hier in Kanan-ga.
Ik heb in juli bevestiging gekregen van jullie (de Brug) storting op het credit van de rekening van ‘Acti-on vélo’. De afwezigheid van onze twee boekhouders sedert Pasen is de reden voor deze late beves-tiging. Gewoonlijk komen de uittreksels maar pas in oktober toe. Voor het ogenblik ben ik werkzaam in de procure in Kananga. Mijn Haïtiaanse confrater die daar werkt, is naar de VS vertrokken voor medi-sche verzorging. Hij heeft hartklachten en volgens de laatste berichten is het weinig waarschijnlijk dat hij nog naar hier terugkeert. Gezondheid gaat voor.
Mijn bestelling van wisselstukken is reeds toegekomen. Ik wacht nog op de facturen. De vraag naar fietsen en wisselstukken komt, zoals ik het verwacht had, hoofdzakelijk uit de streken waar oorlog ge-voerd wordt. De militairen gaan aan de haal met de fietsen om op de vlucht te slaan. De moedigsten onder de inwoners moeten dan wel mee als zij terug in het bezit van hun fiets willen geraken... zo’n 400 à 500 km. verder. Deze brave mensen beschikken niet over de nodige middelen om hun fietsen terug rijklaar te maken. In bepaalde streken zijn wisselstukken onvindbaar op de markt daar zij volle-dig afgesloten zijn van de centra Kananga en Mbuji-Mayi.
Binnen twee weken ga ik ook even in Kinshasa uitblazen en zal de nodige wisselstukken voor de ga-rage gaan inkopen. Gevaar voor overwerk is hier niet denkbeeldig. Hopelijk komt binnenkort het inter-net hier in huis, wat de communicatie zal ten goede komen.
Veel moed en geluk met al uw activiteiten en verplaatsingen.
Heel genegen.

Correspondent: François De Meulder

Kananga - 5 februari 2002

Dank voor uw laatste briefwisseling van januari. Ik laat u hierbij weten dat uw betaling van 28 mei 2001 (€ 163,63) op het krediet van mijn uittreksel van december verschenen is. In naam van al dezen die we helpen, hartelijk dank aan de milde schenkers.
Het heropstarten van de werkplaats (fietsenwerkplaats) is nu volop aan de gang, tot grote voldoening hier in Kananga. Ik heb zonet bij pater Frans Douwen een hele lijst fietsonderdelen besteld om de stock terug op peil te brengen.
Beste groeten aan de familie en aan al de vrienden van de Brug.

Correspondent: François De Meulder

Kananga - 24 december 2001

Ik meld u goede ontvangst van uw eerste brief van 17 november die ik op 12 december met veel ge-noegen heb ontvangen. Ik besef dat de zorgen en bekommernissen die wij hier kennen, door anderen gedeeld worden. Dit verheugt mij ten zeerste gezien de zorgwekkende toestand waarin dit missione-ringland verzeild is geraakt en meer in het bijzonder de ‘Kasaï’.
Hartelijk dank voor het vertrouwen dat in mij wordt gesteld om de ‘velo-actie’ die wij van pater Frans Douwen hebben geërfd, verder te zetten. Van de drie opdrachten die mij hier in Kananga werden toe-vertrouwd, zal de velo-actie mij van groot nut zijn om in voeling te blijven met de bevolking van het platteland waar ik, sedert mijn aankomst alhier, werkzaam ben geweest.
Aan al hetgeen je reeds over mij weet zal ik enkel toevoegen dat dit mijn eerste aanstelling in een grootstad is. Ik moet nog tijd nemen om echt te wennen aan de gewoontes van stadsmensen. De no-den waaraan de velo-actie in Kananga een antwoord tracht te bieden, worden hoogdringend. De oor-log, met legereenheden die zich voortdurend verplaatsen, heeft heel wat mensen op de dool gejaagd en van hun fietsen beroofd. Wegens doodsgevaar durven heel wat vrachtwagens zich niet meer wa-gen op de wegen. De fiets is daarom het meest aangewezen middel om veilig ter bestemming te ge-raken vooral in de nieuwe grenszones.
U moogt op mij rekenen om getuige te zijn van uw solidariteit met hen, die ondanks alles, toch willen blijven vechten om te overleven.
Beste groeten aan Mimo en uw collega’s van de Brug. Met mijn beste medewerking.

Correspondent: François De Meulder