Menardo Alcober


Adres

Kinshasa - Congo / Manila - Filippijnen

Adres: Menardo ALCOBER s.v.d., Secretaire Provincial, Catholic Trade School, Santa Cruz 1003, Manila, Philippines

E-mail: bebsalcober@yahoo.com

Orde:
Missionarissen van Steyl S.V.D.
Wavergemsesteenweg 94
3090 Overijse
Tel: 02/687 71 68

Waversebaan 168
3001 Heverlee
Tel: 016/40 24 40
Fax: 016/40 02 57

Sinds 2002 overgenomen door Isagani Ehido

Leven en werk

Pater Menardo is afkomstig van de Filippijnen en werd geboren in 1953. Hij is missionaris van Steyl en werkzaam in Congo sinds 1983, de laatste periode in Tumikia.
Pater Menardo is districtoverste van de provincie Ngondi. Dit SVD-district is samengesteld uit 4 parochies met telkens 7 dorpjes en 1 missiepost. Deze centra bezoekt hij minstens eenmaal per maand. Zijn werk bestaat uit het uitbouwen van christelijke gemeenschappen o.a. d.m.v. catechese, apostolaat en vormingswerk voor leken en kandidaat-priesters en -zusters, waaronder retraites, bezinning en seminaries. Hij is tevens verantwoordelijk voor permanent vormingswerk in verschillende parochies en kloosters. Hij volgt ook het landbouwproject “woord-zaad-leven” op: het woord van God, het zaad voor de dorpen en het stichten van de christelijke gemeenschap.
De meeste tijd besteedt pater Menardo aan bezoeken aan de omliggende dorpen. Dan overnacht hij in de verschillende gemeenschappen omwille van het vormingswerk, de bijbelse vorming, seminaries en retraites die hij houdt in de streek van Kikongo. Hij geeft ook vorming aan de 700 studenten van het ‘Lycée Kutomisa’ en het ‘Institut de Tumikia’.
In januari 2003 is Menardo naar de Filippijnen teruggekeerd.
Zijn project is overgenomen door Isagani Ehido.

Brieven

Filippijnen 13 oktober 2004

Mail toegekomen bij Gerarda Hoefman.

Gegroet aan u en aan al de Brugleden.
Ik heb de moed bijeengeschraapt om u te schrijven opdat ik terug zou worden opgenomen in de lijst van de projecten. Ik dank u voor uw begrip.
Ziehier mijn project voor 2005.
Sinds mijn aankomst na mijn missie in Congo heb ik me ingezet voor de jongeren van "Smokey Moun-tain", voor de muziek en voor de sport.
Wij zijn blij u te kunnen zeggen dat wij onze parochiekoren momenteel op punt stellen. In de koren zingen kinderen van 8 tot 14 jaar en jongeren van 15 tot 25 jaar. Wij willen onze koren voorzien van gitaren, een elektrisch orgel, nog andere instrumenten, alsook een drum of percussie-instrumenten; Wij gaan ook in verschillende gemeenschappen zingen en zouden daarom willen zorgen voor uniformen voor ieder koor. We hebben nu 4 koren. De anderen worden nog opgestart. Wij zorgen ook voor choreografie omdat wij soms concerten geven.
Verder nog wat over de sport. We hebben een tiental basketploegen. Ik heb een voorbereidend tornooi georganiseerd om de jongeren die een beetje uit het oog verloren zijn toch al een activiteit te bieden. We hebben ook basket-, volley- en voetballen nodig. Ik heb de jongeren al wat ingeleid in het voetbal dat volledig onbekend is hier op de Filippijnen.
We hebben uniformen nodig voor elke ploeg met de naam van de ploeg erop, zodat de speler het uniform of het shortje niet als zijn eigendom kan meenemen.
Ik heb uitgerekend dat ik dus de helft van de gift van de brug aan onze koren zal besteden en de andere helft aan de sport. Maar alles gaat uiteindelijk naar één project : de jongeren.
...............
Ik hoop een duidelijk zicht op mijn situatie te krijgen en een goedkeuring voor mijn project voor de jongeren van "Smoking Mountain" en "Dagat-Dagatan".
Wil mijn groeten doen aan alle leden van De Brug die bijdragen aan het jaarlijkse welslagen om de armen en behoeftigen te steunen.
Genegen groeten.

Tumikia 19 oktober 2001

Vooraleer op retraite te vertrekken voor een week wens ik jullie nog te schrijven om te bedanken voor uw generositeit en solidariteit met mij en met pater Gani. Voor dit alles, en voor uw gebed, nogmaals hartelijk dank. Dat ons Heer u vrede en moed schenke.
Wij zijn zeer vermoeid maar gelukkig, want we hebben juist een pastoraal programma beëindigd dat zeer zwaar beladen en zeer vermoeiend was. Pater Gani en ikzelf hebben dit programma afgewerkt samen met een confrater Svd die juist priester gewijd is en benoemd is op een missiepost in Angola. Binnenkort stuur ik u een videocassette met beelden van onze activiteiten in de parochie van Tumikia. Ik zou u willen vragen deze cassette aan zoveel mogelijk vrienden te tonen.
Nogmaals hartelijk dank voor alle materiele en morele steun die we van jullie mochten ontvangen.
We rekenen er op nu zondag 14 of maandag 15 oktober naar Ngondi te vertrekken. Ik ga mijn jeep la-ten herstellen. De retraite vindt plaats in Ngondi, daar is ons districtshuis. Daar bevindt zich ook onze garage en onze schrijnwerkerij.
Mijn gezondheid is goed, behalve dat ik voor tandheelkundige zorgen naar Kikwit moet. Goed nieuws Wij krijgen een nieuwe confrater Svd als medewerker in Tumikia. Hij heet Joeyson Kurian en hij heeft de Indische nationaliteit. Het zal een enorme steun zijn om onze gemeenschap te versterken en voor de vele activiteiten van de parochie. Laten we voor hem bidden. Hij is intensief bezig met het aanleren van het ‘Kingogo’ in Bandundu (Banningville).
Slecht nieuws Vijf zusters van de armen van Bergamo die hier in Tumikia werkten zijn verplaatst: 3 naar Kinshasa, 1 voor het hospitaal van Mosango en één zuster naar Kikwit city~ Wij hebben een kleine afscheidsplechtigheid georganiseerd en tezelfdertijd een welkom voor de nieuwkomers (ook zusters der armen van Bergamo). De oude ploeg heeft ons steeds enorm geholpen in de meest moei-lijke omstandigheden. Ze waren wer¬kelijk een grote steun voor veel van onze activiteiten. Ze hebben zeer veel van zichzelf gegeven voor Tumikia.
Hartelijke groeten en tot een volgende brief.

Correspondent: Frank Kalhöfer

Tumikia 29 augustus 2001

Wij komen terug van de priesterwijding van 6 priesters in Kikwit. Drie voor het diocees van Kikwit en drie voor onze congregatie van de paters van het Goddelijk Woord (Svd). Een van hen, Hippolyte Ma-vusi is afkomstig van de parochie St Pierre et Jean van Tumikia.
Pater Gani heeft heel de plechtigheid op video opgenomen. Wij danken de Heer voor deze nieuwe priesters en wij danken ook al de weldoeners voor hun morele en materiële steun. Hier wil ik ook nog eens speciaal jullie allemaal danken voor uw vrijgevigheid en voor de steun aan onze armen en zie-ken.
Hierbij zenden we u enkele attesten (n.v.d.c. waren niet bijgevoegd bij deze brief, wel bij de brief van 19.10), met betrekking tot onze uitgaven voor steun aan de armen en de zie¬ken in ons gezondheids-centrum van Tumikia en met betrekking tot de kosten voor elektriciteit en verplaatsing. En we zullen u ook nog een videocassette sturen waarop onze meest recente activiteiten staan.
Wij zijn gestart met ons project van een varkenskwekerij. Het heeft ons veel inspannin¬gen en ontbe-ringen gekost om dit met eigen middelen te financieren, gezien onze peni¬bele situatie. Er ontbreekt ons nog cement, planken en enkele dieren. Zouden wij eventueel op uw steun kunnen rekenen voor de aankoop van planken, cement en dieren, evenals voor het uurloon van de arbeiders om nog 8 cel-len bij te bouwen? Wij hebben voorzien om elke keer vlees te geven aan onze armen en zieken. Eén dier van 26 kg kost in Kikwit 80 dollars.
Wij zijn tevreden dat we dit project, reeds voorzien in 1999, eindelijk hebben kunnen opstarten. De opbrengst van deze kwekerij helpt de families voor het betalen van de stu¬dies. Hier in het dorp vinden wij genoeg voedsel om deze dieren te voederen. In een stad is dit veel moeilijker. Ook over dit project zullen we u een video opsturen.
Op 2 september is er het doopsel van een 100-tal kinderen voorzien en ook de eerste communie voor het centrum van Tumikia. Op 16 september is er de eremis voor onze confrater Hippolyte Mavusi Svd. Pater Mavusi is benoemd voor de missies van Angola, samen met 3 andere Svd-paters. Voor onze congregatie in Congo is dit een zware inspanning. Mag ik u allen nog eens extra bedanken voor uw steun. Wij gaan, spijts veel moeilijkheden stapje per stapje vooruit. Wij allen, u en ik, wij werken niet tevergeefs. Love and prayers.

Correspondent: Frank Kalhöfer

Tumikia 16 juni 2001

De vrede van de Heer zij met u allen. Ik hoop dat julie het goed stellen.
Wij komen juist terug van Bandudu, 14 uur rijden van Tumikia. Wij hebben daar onze kandidaat-novicen ontmoet. Vooraleer naar Bandudu te vertrekken heb ik nog een deel van de bijbelvorming ge-geven in Tumikia aan 70 deelnemers. Het onderwerp van het Pinksterevangelie volgens Lucas met als titel: ‘Pinksteren: de missionaire zending van de Kerk.
In Bandudu hebben wij de 100ste verjaardag van de missie gevierd voor 5 diocesen (Kenge - Popoka-baka - Kikwit - Idiofa en Inongo). De president van Congo was aan¬wezig! Er was heel veel volk aan-wezig, priesters, zusters, geëngageerde leken en gelovi¬gen van een van de 5 diocesen. Er waren voor de eucharistieviering van de zondag van de Heilige Drie-eenheid ook 3 bisschoppen aanwezig die de heiige mis geconcelebreerd hebben met 200 priesters! Ook president Kabila was daar zeer dis-creet tegenwoordig. Hij heeft zich nadien onderhouden met de mensen van Bandudu en hij heeft met hen een aantal belangrijke punten besproken. De mensen waren onder de indruk van zijn directe aanpak van de problemen, zonder overbodige show of personencultus. Hij meent het werkelijk wat be-treft de verbetering van de sociaal-economische toestand van bet land (o.a. de verbetering van het wegennet). Laten we hopen dat hij zo verder kan werken.
Gans het jaar door zijn er jubileumvieringen voorzien: missieanimaties, retraites, recol¬lecties, cam-pagnes voor roepingen voor onze orde, de SVD. Wij doen dit in onze paro¬chies en in onze gemeen-schappen met geëngageerde leken, met de jeugd, met onze moeders. Wij passen deze vieringen ook in onze culturele, sportieve, muzikale en dansactiviteiten.
Onze provinciale vergadering is goed verlopen. Pater Gani en ikzelf hebben uitvoerig kunnen spreken met onze provinciale SVD-overste, pater Xene Sanchez. Hij heeft ons een bijkomende confrater voor onze gemeenschap in Tumikia beloofd, en hij heeft ons gezegd dat het geen Filippino zal zijn... Mis-schien een Indonesiër of een Indiër, bijna zeker zal het een Aziaat zijn. Wij zijn ons al intens aan het voorbereiden op zijn komst. Wij voorzien die tegen bet einde van het jaar. Ik zal bijna zeker verplicht zijn mijn vakantie uit te stellen.
Zoals jullie merken is er nog heel veel werk in ons groot missiegebied. Wij zijn veel dank verschuldigd aan onze medewerkers hier ter plaatse, maar eveneens aan diegenen die ons helpen vanuit bet bui-tenland en wat mij persoonlijk betreft ben ik jullie, medewer¬kers van de Brug, heel dankbaar. De fi-nanciële tussenkomst voor mijn project heb ik goed ontvangen. Hartelijk dank!
Wij wensen julle een goed jubileumfeest, dat, zoals jullie weten, samenvalt met de jubi¬leumviering van SCD in Congo.
Ik stuur, samen met pater Gani, onze beste wensen aan al onze weldoeners van De Brug. Love and prayers.

Correspondent: Frank Kalhöfer

Tumikia 16 februari 2001

Greetings from Congo! Hier ben ik dan terug na een verblijf van een maand op de Filippijnen voor de begrafenis van mijn vader en een korte vakantie die de Congregatie mij heeft toegestaan om samen te zijn met mijn moeder, mijn zuster Brenda, mijn broer Rey, hun kinderen, de rest van de familie, mijn con¬fraters SVD-ers en mijn kameraden van bet seminarie en van de lagere school. Mijn dagen waren gevuld met vermoeiende, stresserende, droevige en blijde gebeurtenissen. Een reëel panorama van het menselijk en goddelijk bestaan, voor mij persoonlijk, voor mijn familie, en naar bet einde toe voor mijn vader¬land en voor mijn missiegebied. Voor dit alles, Deo Gratias!
Ik ben de 10de december vertrokken uit Kinshasa naar Johannesburg. Daar heb ik een dag op de luchthaven moeten wachten, heb geslapen op een bank, en ben dan doorgereisd naar Bangkok waar ik vlug een vliegtuigticket voor Manilla heb gekocht. Ik ben aangekomen in Manilla op 12 december, maar mijn bagage was nog in Bangkok. Enkele dagen daarna was alles in orde. De rouwperiode voor het overlijden van mijn vader is heel mooi en screen ver¬lopen. De begrafenis had plaats op 15 de-cember. Op 1 januari is dan mijn moeder zwaar ziek geworden. Zij is gehospitaliseerd moeten worden tot de dag van mijn vertrek terug naar Congo.
Tijdens mijn afwezigheid heeft Pater Gani al het werk alleen moeten doen. Recollecties in Tumikia en de omliggende dorpen voor de adventstijd, de vie¬ringen van Kerstmis en Nieuwjaar in Tumikia en de andere dorpen. Bij mijn terugkeer heb ik hem dan ook een verdiende rustperiode gegeven. Hij heeft een goede vakantie genomen in Kinshasa. Mijn bagage die ik in 1999 in Overijse had achtergelaten is op 22 januari 2001, na meer dan anderhalf jaar, in Kinshasa aangekomen. Ik ben alles gaan ophalen de vooravond van de begrafenis van president Kabjla. Er diende ook een aantal herstellingen aan de jeep te gebeuren, zodat ik pas enkele dagen nadien ben kunnen terugkeren. Mijn jeep was zo vol als een ei. Ik ben twee dagen onderweg geweest zonder al te grote problemen, ondanks de 20 militaire barricades op 100 km. heel slech¬te banen. Gelukkig heeft men mijn bagage onaangeroerd gelaten.
Bedankt voor uw brief met een herinnering voor wat betreft de voorwaarden om steun te verkrijgen, het nieuws met betrekking tot het jubileumjaar van de Brug en uw permanente bekommernis voor ons, de begunstigden van uw mis¬sionair en humanitair werk. Pater Gani en ikzelf zijn volop bezig met de voor¬bereiding van iets speciaals voor het jubileum van de Brug. Nogmaals dank voor uw hulp voor onze sportterreinen.
Tijdens mijn verblijf op de Filippijnen heb ik sportmateriaal gekocht voor vol¬ley-, hand-, basket- en voetbal. Het is daar goedkoper. Wij hebben ook, met de hulp van de jeugd, aanplantingen (bomen en bloemen) gedaan rond het sport¬terrein en rond de kerk. Wij mogen niet vergeten dat er in Tumikia 1000 stu¬denten zijn die moeten opgeleid worden. Dat vraagt niet alleen een intellectu¬ele vorming, maar eveneens veel aandacht voor hun fysische, psychische en spirituele ontwikkeling.
Wat betreft het project voor het jaar 2001:
Wij hebben zeer veel uitgaven voor brandstof wegens onze activiteiten in al onze dorpen: eucharistie-vieringen, catechese, bijbelseminaries landbouwprojecten, recollecties, retraites en vorming van onze jongeren. De toestand van de wegen is zeer slecht met als gevolg een zeer hoog brandstofverbruik en veel herstellingen en vervangstukken voor de jeep die reeds meer dan 100.000 km. heeft gedaan. Degenen die in het binnenland van Congo hebben gereisd zul¬len bevestigen dat het zeer veel kost om een voertuig te onderhouden. Een vat mazout kost ons 200 dollars en daarvoor moeten wij 120 km. ver rijden.
De afstand tussen de dorpen en Turnikia is ook groot. Om onze zieken te ver¬voeren naar Bonga die-nen wij 75 km . te rijden, naar Mosango is dit 45 km. De omliggende parochies waar wij bijstand bie-den, hebben niet de financiële middelen om de onkosten te delen met ons.
Wij gaan onze pastorale activiteiten volgende week hervatten met de maande¬lijkse bijbelvorming, de vorming van de jongeren en een basisbijbelseminarie voor de jeugd. En vervolgens starten in de dor-pen onze activiteiten voor de vastenperiode en de voorbereiding van ons agro~pastoraal project. Ik eindig deze brief met u allen mijn beste wensen te zenden voor het jubi¬leumjaar van de Brug. Dat de Heer U zegene.
Ik bedank u nogmaals voor uw solidariteit met mij en met allen die met ons werken en die genieten van uw missionair en humanitair werk. Voor uw informatie: 2001 is ook het jubileumjaar voor de SVD~provincie van Congo.
Daarom...: Bonne fête à nous tous!

Correspondent: Frank Kalhöfer

Tumikia 10 juli 2000

Un grand bonjour!
Ik ben terug uit Kinshasa in Tumikia zonder dat ik het probleem van mijn waterpomp heb kunnen op-lossen. Ik ben dus nog altijd naar een geschikte motor aan het zoeken voor onze waterpomp. Nu via confrater Etienne, die in Beigië gaat bellen naar een maatschappij in de buurt van Overijse, om daar eventueel een pomp te bestellen.
Wij gebruiken nog altijd het water dat we opgespaard hebben in de citernen, maar die staan bijna droog en we zitten in volle droogseizoen, nog tot in Sep¬tember, misschien zelfs tot in oktober, want de seizoenen zijn serieus ontre¬geld. Dit probleem met de waterpomp hadden wij echt niet kunnen voor-zien. Komt daar nu nog bij dat we de buizen en leidingen ook zullen moeten ver¬vangen, want die zijn oud en compleet verroest. Ik zal nog terug naar Kinshasa moeten want ik heb een ernstig probleem met mijn bloeddruk. Men gaat mij daar grondig onderzoeken en behandelen. Wij hebben zojuist ons bijbelsemi¬narie beëindigd. Wij hadden ook een recollectie, maar daarvoor was ik te laat terug uit Kins-hasa. De seminaries worden zowel in het Frans als in het Kikongo gegeven. Wij bereiden nu het bij-belseminarie, deel 2, voor met als onderwerp: “Groeien in het Woord”. Eerst in bet Frans, maar daar-na even¬eens in bet Kikongo, want dit is de belangrijkste taal van de provincie Bandundu. Zoals u merkt hebben wij het vrij druk.
Ik eindig deze brief met mijn allerbeste wensen, ook vanwege pater Gani, voor u en familie en vrien-den. Love and prayers.

Correspondent: Frank Kalhöfer

Tumikia 4 mei 2000

Zalig Pasen!
Met deze brief wit ik u danken voor de steun van 64.000 Fr. die Pater Vandenbroeck mij overmaak-te.Ik had al vroeger willen schrijven om u te danken voor uw solidariteit met onze mensen hier, doch het vele werk heeft alles een beetje vertraagd.
Ik ben volop bezig nieuwe structuren op punt te stellen, meer aangepast aan onze bijzondere situatie hier. In eerste instantie wat betreft de vorming en een eenvoudigere organisatie voor onze christelijke gemeenschappen en onze parochiale groepen.
Pater Gani is sinds 14 april terug en ik wens jullie nogmaals hartelijk te dan¬ken, ook in zijn naam, voor de goede ontvangst.
Ik ben nog steeds heel actief in bet geven van bijbelseminaries en retraites, niet alleen in Tumikia, maar ook in andere parochies en voor de novicen van de paters Josefieten en de zusters ‘de Ia cha-rité’ van Namen.
Voor de vele verplaatsingen kan ik echt niet zonder wagen. Die heeft reeds 90.000 km gedaan en de laatste maanden was hij toe aan ernstige herstellingen en onderhoud.
Wat betreft de vorming van de jongeren, evenals hun sportactiviteiten zijn wij ook zeer actief. Parer Gani en ikzelf zijn bezig een videoclip te maken over ons leven en werk hier. Wij zullen een kopie opsturen.
Spijtig genoeg is de situatie hier nog altijd even moeilijk. Onderlinge stammentwisten, jaloezie, diefstallen, etc. Wij zijn ons hoe langer hoe meer aan het bezinnen welk soort pastoraal werk wij het best doen. Zeker niet de paternalistisch, want dat maakt onze mensen nog meer afhankelijk, vooral op materieel gebied. Waar het nodig is helpen wij natuurlijk ook op materieel vlak, maar wij mogen niet uit het oog verliezen dat de verkondiging van het Woord onze eerste missionaire opdracht is. Wat de echte humanitaire projecten betreft zijn de niet-gouvérnementele organisaties meer aangewezen.
Tijdens de vastentijd hebben wij wel voor 44.000 fr. financiële steun gegeven aan de zusters die de zorg hebben over 40 ondervoede mensen en zieken die niet in staat zijn zich te laten verzorgen in een kliniek. Ook m.b.t. de enorme problematiek van aids en andere besmettelijke ziekten, zoals tbc en malaria, hebben wij concrete projecten. In de eerste plaats sensibiliseringscampagnes voor de jeugd. Ik heb dit als onderdeel toegevoegd aan de vormingssessies: parole semence et vie.
Ik ga ook ons landbouwprogramma terug opstarten, want er zijn heel weinig producten te vinden in het dorp en de slechte voeding wordt hoe langer hoe meer een ernstige dreiging.
Mag ik uw gebed vragen voor mijn intenties, vooral voor mijn pastoraal werk. Er zijn zoveel uitdagingen, maar ook obstakels. Wij doen voort: dorpen bezoe¬ken, eucharistie vieren, permanente vormingen geven aan de verantwoordelijken van de parochies en de armsten en de zieken materieel bijstaan. Ik dank u heel hartelijk voor uw vriendschap en uw edelmoedigheid. Bidt voor mij.

Correspondent: Frank Kalhöfer

Tumikia 15 januari 2000

Ik ontving uw brief om mij te informeren over uw activiteiten en inspannin¬gen en de resultaten van de Brug in 1999. BRAVO. Ik ben mij zeer goed bewust van al jullie enorme inzet ten behoeve van de mensen in Afrika en elders.
Ik vernam ook dat mijn project voor 1999 werd goedgekeurd voor uitbeta¬ling. Heer hartelijk dank!
Met de jongeren zijn wij opnieuw gestart met de werken ter verbetering van de sportvel-den/sportcentrum van Tumikia. Wij hebben heel veel bomen en struiken geplant om de erosie, en daardoor de beschadiging van de wegen, te vermijden.
Eind februari gaan wij ook aanplantingen doen om de school tegen erosie te vrijwaren. Wij gaan ook fruitbomen (o.a. mango’s) planten. Langs de sportvelden gaan wij eucalyptusstronken plaatsen (een 50-tal) als banken voor de studenten, om samen te kunnen studeren, lezen, babbelen of gewoonweg naar een sportwedstrijd te kijken. De werken vorderen goed, en de jeugd is zeer enthousiast.
Nogmaals hartelijk dank voorde goedkeuring van ons project voor de sportterreinen. Met uw hulp is het mogelijk dat de studenten hun studies verder kunnen zetten in de beste omstandigheden.
Onze beste wensen voor het jubileumjaar.

Correspondent: Frank Kalhöfer

Tumikia 28 december 1999

Betreft: project voor ons pastoraal werk en het onderhoud van ons voertuig.

De genade van het Jubeljaar zij met u allen.
In mijn vorige brieven heb ik reeds gedetailleerd geschreven over ons pastoraal werk en onze drin-gende noden voor onze projecten.
Hierbij geef ik nogmaals een beknopt overzicht van onze missionaire situatie in Tumikia. Samen met mijn medepastor, Pater Gani, die u al ontmoet hebt of een van de dagen zal ontmoeten, gebruik ik een 4x4 voertuig dat reeds 80.000 km heeft afgelegd. Zoals u op de video kan zien is de staat van de wegen hier desastreus. Daardoor hebben wij permanent zeer veel onderhouds¬- en herstellingswerken aan ons voertuig. Nieuwe banden, vervanging van voor ¬en achterbrug, vernieuwing van de ophanging, etc. Dit voertuig is van levens¬belang voor ons pastoraal werk. Ik ben verantwoordelijk voor een groot aantal dorpen die ik minstens eenmaal per maand moet bezoeken voor catechese, bijbelseminaries en de vorming van de lokale verantwoordelijken. Zonder dit voertuig zouden wij werkelijk verlamd en hulpeloos zijn in ons werk. Pater Gani zal u daarover zeker uitvoering vertellen bij zijn bezoek.
Dank voor uw opofferingen en solidariteit met de missionarissen en lekenhel¬pers in dienst van de lo-kale bevolking.

Correspondent: Frank Kalhöfer

Tumikia 8 december 1999

Nog een laatste briefje voor het einde van 1999.
In mijn vorige twee brieven heb ik u mijn situatie in Congo en meer bepaald in Tumikia uitgelegd.
Ik heb het zeer druk. Ik ben een reeks pastorale vormingen aan het geven evenals recollecties en re-traites. Bovendien hebben wij 5 centra van telkens 7 dorpjes die ik minstens eens per maand bezoek voor catechese, de eucharistieviering en voor bijbelvorming. En er zijn ook de projecten waarover ik in mijn vorige brieven geschreven heb. Deze stellen wel heel wat financiële en materiele problemen, maar daardoor zijn we helemaal niet ontmoedigd. Integendeel, mijn onderpastoor pater Gani is jong en ik blijf voortdoen zoals in het verleden. Tot verleden week was mijn gezondheid goed. Nog geen last van malaria. Deze week heb ik wel 2 -dagen rust moeten nemen omdat ik oververmoeid was en een veel te hoge bloeddruk had.
Mijn beste wensen voor Kerstmis, voor het nieuwe jaar, de nieuwe eeuw en het nieuw millennium.

Correspondent: Frank Kalhöfer

Tumikia 13 oktober 1999

Hierbij mijn tweede brief met nieuws over ons leven en pastoraal werk in Tumikia. Sorry voor het laattijdig doorsturen, ook de brief van 17.8. Wij vinden geen goede manier om de post probleemloos door te sturen. Wij hebben u reeds geschreven dat het onze bedoeling is om pater Gani via België te laten komen als hij op verlof gaat naar de Filippijnen. Hij heeft dringend medische hulp nodig van Dr. Anne-Marie Verwilghen in het tropisch Instituut van Antwerpen.
Wij zullen pater Gani een videocassette meegeven met beelden van het leven op onze missie, inbegrepen de werken van onze jongeren voor de aanleg van de sportterreinen waarvoor wij steun gevraagd hebben.
In bijlage zenden wij een lijst met onze projecten:
1. Zeer dringende projecten
-brandstof en onderhoud van onze voertuigen
-aankoop 6 zonnepanelen (uitleg te verstrekken door p. Gani)
-aankoop generator van 10 a 15 kVa
-fotokopieermachine
-aankoop van 2 transformatoren van 12 volt/500watt
-aankoop van 150 bijbels in bet Kikongo en 500 bijbe!s in het Frans
2. Noodzakelijke projecten om ons pastoraal programma in goede banen te leiden:
-verdere afwerking van het sportcomplex voor de jeugd (aanplantingen, banken voor opleidingsverga-deringen, enz.)
-renovatie van de grot door de jeugd
-zaad en werktuigen voor onze gemeenschappelijke groentevelden in het kader van een lokaal “agro-bijbel’-programma met als thema: Zaad-Woord-Leven.
-herstel van dak van de kerk
-hulp voor de allereenzaamsten en zieken.
Het is een lange lijst en ik vraag u om steun te geven volgens onze prioriteiten van nood.
Hartelijk dank voor uw edelmoedigheid en uw gebed. Dat de Heer u zegene en beware in Zijn vrede en Zijn liefde.

Correspondent: Frank Kalhöfer

Tumikia 17 augustus 1999

Greetings from CONGO Zonder problemen aangekomen in Kinshasa. Ik had 90 kg. bagage bij. Ge-lukkig hebben de mensen van Sabena geen problemen gemaakt. Wel heb ik in het begin problemen gehad met mijn nieuwe computer.Ik ben werkelijk een novice wat het gebruik ervan betreft. Hierbij stuur ik u een algemeen overzicht van ons apostolaatwerk:
bijbelvorming, recollecties, retraites en een aantal parochieprojecten voor de jeugd, voor de leken en voor onze christelijke gemeenschappen. Goed nieuws ! Mijn onderpastoor, pater Gani, eveneens een Philippino, gaat in november met verlof en zal via België doorreizen.
De financiële omkadering die ik heb gekregen van mijn confraters svd, zoa!s pater Koos Van Schie, de priesters en parochianen van de Ukkelse parochies St. Job en Ste Anna, en veel vrienden in Brus-sel, Wildert en Kalmthout hebben mij zeer goed geholpen in mijn taken als christen, als priester en als missionaris. Maar nog meer is de morele steun, de vriendschap en de rust die ik tijdens mijn verlof heb ondervonden, voor mij een grote steun geweest.
Heel veel dank.

Correspondent: Frank Kalhöfer

Tumikia 12 januari 1999

Sorry voor mijn lang stilzwijgen. Er is echter zoveel gebeurd in Congo en in bet bijzonder hier in Tumi-kia. Gezien het veiligheidsprobleem en onze situatie daaromtrent vond ik het beter om tot het einde van het jaar te wachten om U mijn rapport m.b.t. ons project toe te sturen.
Ik ben lange tijd de enige priester geweest in Tumikia. Eén van mijn confraters, een Indonesische pa-ter, is vele malen door de soldaten bedreigd geworden. Uiteindelijk heeft hij beslist Congo te verlaten en terug te keren naar Indonesië waar hij nu in Java zijn apostolaat verder zet.
Ik wens u hartelijk te bedanken voor de storting van de Brug. Ik wilde reeds vroeger schrijven, doch de toestand in Tumikia was zo verward en onveilig en ik stond er gedurende 8 maanden alleen voor. On-danks het feit dat ik financiële en vooral morele en spirituele steun hard kon gebruiken, zegde mijn gezond verstand mij te wachten. Ook pater Vandenbroeck (Overijse) schreef mij om te vragen waar-om ik niets van mij liet horen. Het spijt mij oprecht en ik vraag u dan ook mij te verontschuldigen, doch ik oordeelde dat het beste wat ik kon doen, was mij te concentreren op mijn job en op het welzijn van mijn mensen. Ik ben ongelukkig dat ik het project van dit jaar heb laten voorbijgaan, want ik heb mij zwaar in de schulden moeten steken (missiezusters hebben me het geld geleend) voor herstellingen aan mijn auto. Ik heb het zeer druk: bijbelseminaries in al onze dorpen (meer dan 70), retraites, eu-charistievieringen, recollecties enz... en zoals ik al zegde: ik was gedurende 8 maanden de enige priester hier. Bovendien stond ik ook nog in voor de verzorging van onze veestapel, waar wij spijtig genoeg te maken hadden met een epidemie, vooral bij de kalveren.
Tezelfdertijd hebben wij met onze jeugd het sportcentrum van Tumikia afgewerkt: basket- en volley-balterreinen. Er kan ook handbal en tennis (beter dan Roland Garros!) gespeeld worden. Hierbij stuur ik u enkele foto’s om U een idee te geven van onze werkzaamheden. Ik zal u meer in detail vertellen over mijn missiewerk wanneer ik met vakantie kom dit jaar.
Moge de Heer u zegenen. Blijf bidden voor mij en voor alle missionarissen, vooral voor degenen die in Congo en de andere Afrikaanse landen werken, opdat zij de moeilijkheden mogen overwinnen en hun missiewerk zouden kunnen verder zetten.

Correspondent: Frank Kalhöfer

Nota van de correspondent:
Gezien wij in de loop van het jaar ‘98 compleet zonder nieuws waren van pater Menardo (noch met betrekking tot de ontvangst van de hem overgemaakte gelden en evenmin voor wat betreft zijn project voor ‘99) werd hem geen steun verleend voor het werkjaar ‘98.
Gezien de blijkbaar “geregulariseerde” situatie komt pater Menardo dit jaar terug in aanmerking als project. Ondertussen hebben wij ook vernomen dat hij met vakantie in Europa is (tweede helft van maart) en in de loop van de maand augustus ook thuis zal zijn, zodat wij hopelijk alles terug op punt kunnen zetten.

Santa Cruz 29 januari 2003

Woordje vooraf:

Het project Tumikia (Congo) van pater Menardo is overgenomen door zijn confrater ‘onderpastoor’ in Tumikia sinds begin 2003. Isagani (Gani) EHIDO, eveneens van de congregatie svd. en evenals pater Menardo van de Filippijnen. Wij hadden een heel aangename, vruchtbare gespreksnamiddag op zon-dag 23 maart (Mevr. Costermans, Toon en Gerarda De Schepper en Cecile en ik) met pater Gani ten huize Kalhöfer.
De objectieven/doelstellingen van pater Menardo blijven ongewijzigd. Aan pater Menardo, die een functie van professor en algemeen secretaris SVD-Manila krijgt, wensen wij heel veel sterkte en en-thousiasme in zijn nieuwe job.


Brief van pater Menardo (vrije verkorte vertaling) 29.01.03

Ik was heel blij u aan de telefoon te horen.
Wat het project 2003, door mij gepresenteerd voor Tumikia, betreft is er geen enkel probleem. Het is werkelijk een project Tumikia en mijn confrater, pater Gani zal dit project ter harte nemen.
Sinds mijn ‘passage’ in België is er wel wat veranderd in mijn persoonlijke situatie.
Vanaf eind 2002 heb ik een nieuwe opdracht in de Filippijnen (hierin concreto: lid van de svd-provincie van de Filippijnen) - provinciaal secretaris, bijbelanimator en verantwoordelijke voor retraites, recollec-ties en samenwerking met de secretaris van de missiewerken. Mogelijk word ik ook professor filosofie aan het seminarie; Ik hoop dat mijn confrater pater Gani aanvaard wordt als projectleider van De Brug voor Tumikia.
Kan u dit mededelen aan de medewerkers van de Brug.
Love and prayers. Adres in de Filippijnen: Menarda ALCOBER svd., Secretaire
Provincial, Catholic Trade School, Santa Cruz 1003, MANILA, Philippines.

Brief van pater Gani (vrije verkorte vertaling) 29.01.03

De Afrikaanse zon groet u allemaal heel warm en hartelijk! Wij zijn slechts werkers in ‘Zijn’ wijngaard!
U bent zeker al op de hoogte van het vertrek van confrater Menarda Alcober. Spijtig, want wij zijn juist begonnen met de vernieuwing van de werking van de parochie in Tumikia. U weet toch dat pater Menardo een sportief centrum heeft opgericht en ook rond de kerk een omheining heeft aangelegd, wat zeer gewaardeerd wordt door de bevolking; Bovendien is hij het die door bijbelsessies een per-manente catechistenopmaak en bijbelvorming heeft opgestart. De mensen hier ter plaatse zijn zich zeer bewust van de vele goede zaken die pater Menardo hier verwezenlijkt heeft.
Pater Menardo vertrokken... ; maar de wijngaard blijft... wij moeten verder doen waarmee hij is gestart en moeten lukken, zeker met jullie hulp!
Sinds een aantal maanden ben ik alleen in de parochie. Soms weegt het zwaar. Ik ben niet alleen verantwoordelijk voor de werking in Tumikia, maar ook in de omliggende parochies. Ik ben van don-derdag tot zondag onderweg. Ik kom zondagnamiddag thuis, zwaar vermoeid en ik heb heel veel ma-zout verbruikt met mijn jeep: bezoeken aan parochies, scholen, hospitalen en ontspanningscentra…
Binnen twee weken krijg ik hulp van confrater pater Guillaume Bumba. Wij zijn bezig zijn aankomst voor te bereiden. De mensen hier zijn zeer tevreden met de komst van pater Bumba, temeer of zeker daar hij een Congolees is.
Ik vertelde reeds dat pater Menardo vertrokken is, maar het veld, het terrein, de wijngaard blijft natuurlijk hier en wij blijven hopen op jullie geestelijke en materiële hulp om de mensen hier op een realistische en concrete manier verder te kunnen helpen.
Mes salutations fraternelles à tous!

Correspondent: Frank Kalhöfer

Tumikia 14 mei 2002

Greetings and Peace be with you ! Ik durf u nogmaals schrijven gezien onze nieuwe, precaire situatie hier in Tumikja, vooral op het gebied van logistieke en financiële problemen waarmee we hoe langer hoe meer worden geconfronteerd. Het is om u een gedetailleerd rapport te geven met betrekking tot ons leven hier, onze pastorale activiteiten en allerlei problemen waarmee we constant worden gecon-fronteerd. Ik zou u willen melding doen van de 4 punten waarvoor we zeer dringend hulp zou¬den moe-ten krijgen. Ik ben er me zeer van bewust dat de hulp die we van de Brug krijgen en reeds gekregen hebben een zeer grote steun voor ons betekent. Toch durven wij voor het komende jaar opnieuw op uw edelmoedigheid beroep doen. Ziehier de 4 punten die voor ons van levensbelang zijn om onze werking in Tumikia en de rest van de regio in 2003 te kunnen voortzetten:
1 Vraag om hulp, volgens uw mogelijkheden, voor de betaling van de herstellingen aan onze jeep/landrover evenals de kosten van onderhoud (totaal bedrag: 2000 $).
2 Brandstof voor de jeep van pater Gani (onderpastoor van Tumikia) en onze dia¬ken, broeder Guil-laume Bumba, svd., voor bun bezoeken aan de dorpen van onze streek waarvoor wij verantwoordelijk zijn.
3 Steun om op zeer korte termijn een ‘nieuw’ (ander) voertuig aan te schaffen. Het bestaande voertuig kan werkelijk elk moment definitief de geest geven.
4 Iets totaal anders, maar even noodzakelijk voor de goede werking van onze paro¬chie is het bijbouwen van een annex van 2 kamers aan ons verblijf in Tumikia. De plannen en een eerste ‘devis’ zijn reeds gemaakt door broeder Nicola Pwanga, svd., de adjunct-verantwoordelijke van de schrijnwerkerij van svd.-Ngondi.
Voilà, goede Brugvrienden, excuses voor deze lange lijst van levensnoodzakelijke zaken waarvoor we uw hulp vragen. Dank voor a! de steun die we in de loop van de jaren al gekregen hebben.
Love and prayers.

Correspondent: Frank Kalhöfer

Tumikia 6 januari 2002

Vrolijk Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar! Dat de Heer, het Woord dat Vlees is gewor¬den u vervullen van vreugde en vrede!
Ik schrijf u om te vertellen over wat er in Tumikia gebeurd is gedurende de periode van de advent en Kerstmis. Deze brief is als circulaire verzonden naar al mijn vrien¬den en weldoeners, voornamelijk in Europa en nog meer in het bijzonder in België. Wij moeten voor heel veel zaken u bedanken, voor zaken die ons hier in Tumikia van dienst zijn geweest. Voor deze geest van samenhorigheid zeg ik eenvoudig, maar heel hartelijk: Merci! Matondo! Bedankt!
Ik hoop dat u, als u deze brief leest, blij zult zijn met al het nieuws en dat u zich in uw gedachten in Tumikia zult voelen.
De opbrengsten van de collectes tijdens de advent- en kersttijd hebben wij integraal aan de Zusters der Armen van Bergamo geschonken. Zij bekommeren zich om de allerarmsten, de ondervoeden, de wezen, de ouderlingen en de zieken.
Van ganser harte bedankt voor uw hulp voor onze activiteiten voor het jaar 2001. Wij hebben uw bij-dragen ontvangen via onze confrater Gust van den Broeck. Wij zullen uw bijdrage gebruiken en heb-ben ze reeds gebruikt voor heel wat projecten van onze parochie, zoals: de varkenskwekerij en het onderhoud ervan, het sportterrein, her¬opstarten van onze koeienkwekerij, aanplanten van bomen om de omgeving op te frissen, aanleggen van maniokvelden, zoete aardappelen en bonen.
Wij zijn vermoeid na de vele activiteiten van de maanden november en december. Op twee plaatsen zijn wij zelfs niet geraakt door de overvloedige regenval en de blokkade van de wegen door grote vrachtwagens. Bovendien hebben we nog lang moeten werken aan een herstelling van de jeep. De assen waren totaal versleten. Gelukkig heeft onze confrater van garage Ngondi, broeder Pirmin, ons zonder teveel kosten uit de nood kunnen helpen. Nieuwe assen zijn praktisch onbetaalbaar.
Ondanks alles blijven we tevreden, want de Heer helpt ons en we weten dat u zich één voelt met ons.
Wij blijven u op de hoogte houden van het nieuws uit Tumikia en van onze activiteiten, in de eerste plaats om u te laten delen in ons leven, onze vreugde, onze bezigheden en soms onze moeilijkheden.

Correspondent: Frank Kalhöfer

Tumikia 12 juni 2000

Gegroet, heel goede vrienden!
Dank voor jullie hulp. Hopelijk hebben jullie mijn brief van 4 mei ontvan¬gen.
Wij zijn nog steeds in Tumikia. Wij hebben juist een week liturgische vierin¬gen samen met de protes-tanten uit onze regio achter de rug. Zes dominees waren voor een week bij ons in het convent en ver-zorgden de predikaties tij¬dens de diensten. Fantastisch!
Ik ben zinnens hen ook uit te nodigen voor onze bijbelseminaries in juli of augustus. Mijn probleem is echter dat ik in tijdsnood zit. Binnenkort organi¬seer ik nog recollecties en retraites en ik voel mij tame-lijk vermoeid en gestres¬seerd.
Onze waterpomp is stuk. Ik heb een nieuwe besteld en ik ga de andere laten herstellen, zodat wij de twee pompen afwisselend kunnen gebruiken en steeds een reserve hebben. 1k ken de prijs nog niet. De Italiaanse zusters van onze missie zullen de helft betalen. Wij zijn echt verplicht deze kosten te doen, want zonder waterpompen is leven ondenkbaar op onze missie, zeker in het droog seizoen. Tot nu hebben wij ons beholpen met regenwater dat wij opvangen in citernen.
Onze landrover is volledig hersteld. Binnenkort moet ik naar Kinshasa. Ik denk dat ik met de jeep ga. De wegen zijn wel niet in goede staat, alhoewel men hier in de streek met herstellingen begonnen is, maar in het droog sei¬zoen is het nog wel doenbaar...
Voor de bijbelseminaries ga ik nieuwe lekenleiders/vormers opleiden. Zij zullen ook echte medewer-kers zijn bij ons evangelisatiewerk in de vele dorpen waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Het is een werk van lange adem, moeilijk en soms ontmoedigend, doch het is de enige manier om vooruit te ge-raken.
De rest laat ik over aan ons Heer en aan Zijn kracht om de harten en de geesten van de mensen te veranderen.
Het is de laatste maand van het schooljaar. Daarna is het vakantie voor leer¬lingen en leraars. Dit geeft ons een beetje adempauze om efficiënter bijbelses¬sies en lekenleiders-seminaries voor te bereiden en op punt te stellen.
Ik wil jullie nogmaals heel hartelijk danken voor al de goede hulp. God zege¬ne U.

P.S. Ik zou een gedeelte van het van de Brug ontvangen geld willen gebruiken voor het herstel/aankoop van de waterpomp.

Correspondent: Frank Kalhöfer