Laurentine Bukulu


Brieven

Congo – 22 maart 2011/26 januari 2011

Ter inleiding : Zuster Irène Peeters is onlangs teruggekeerd naar Kongo. Het project "Cocorico", een kleuterschool in Seke-Banza, wordt nu plaatselijk beheerd door Bukulu Laurentine, opvolgster van Akuma Léonie als directrice. Zuster Noëlla Lust zorgt voor alle correspondentie met het project en houdt een oogje in 't zeil. Het project gaat verder!

Bij deze kom ik mijn oprechte dank betuigen voor wat jullie reeds vele jaren deden ten gunste van de kinderen. Als nieuwe directrice van Cocorico in Seke-Banza durf ik in deze eerste brief dankbaar bevestigen dat Cocorico heel goed staat aangeschreven als kleuterschool gezien haar organisatie en haar onderwijs. Vier personen houden de school recht ondanks de moeilijke condities. Drie onderwijzeressen voor de vorming van de kinderen en een bewaker voor de veiligheid van de school.
De plaatselijke volkstaal is het Kiyombe en voor sommigen het Kikongo. Maar de leerlingen leren reeds enkele woordjes Frans en zingen ook enkele Franse liedjes. Uitzonderlijk durven ze al wel eens in familie zich kort uitdrukken in het Frans, maar normaal spreken ze de moedertaal. In het lager onderwijs wordt het dan meer en meer Frans. Ze leren enkele beleefdheidsformules en tonen zich gedisciplineerd in de omgang.
Met Kerstmis werden gedichtjes voorgedragen en liedjes gezongen. Enkele kinderen beelden het kerstgebeuren uit en speelden de rol van Maria en Jozef en het kindje Jezus. Alles samen een mooie ervaring voor de kinderen. Zij zongen ook een soort hymne voor de kleuterschool Cocorico: "Oyé, oyé…leve onze school…" al heupwiegend en met aanmoedigende woorden voor hen zelf en voor de leraressen. Hoe enthousiast kinderen toch kunnen zijn. Het deed ons allemaal deugd.
Naast deze momenten van vreugde en vorming zijn er helaas ook moeilijkheden. Eén van de spanningen lijkt een zekere onverschilligheid van de ouders te zijn. Het is niet evident dat hun kinderen ingeschreven worden. Dat brengt dan mee dat de school zorgt voor een degelijke dagelijkse opvang van de kinderen. Zo wordt het schoolgaan en de inschrijving door ouders aannemelijker. Het is bijvoorbeeld aangewezen dat we dagelijks een versterkend voedsel bieden aan de kinderen, zodat ze er gezonder bij worden. Deze gewoonte heeft het aantal leerlingen verhoogd, dank zij de hulp die we ontvangen van "De Brug". Onze kleuterschool omringt 88 kinderen, waarvan er 20 met sociale problemen. De families komen er niet allemaal toe om een kleine bijdrage te storten voor de schoolonkosten en dat bemoeilijkt ons de betaling van het personeel, de aankoop van didactisch materiaal en andere benodigdheden voor een goed functioneren.
De ouders hebben het moeilijk om de voorwaarden in te schatten voor een deugdelijk kleuteronderwijs, maar de school doet er alles aan een goed klimaat te scheppen voor de kinderen en voor een goede verstandhouding tussen ouders en school.
Daarom vragen wij u om ons verder te ondersteunen in de mate van het mogelijke. We blijven jullie zeer erkentelijk voor al uw tekens van sympathie en edelmoedigheid.

Correspondent: Frans Douwen