Johan Meyer


Adres

Santiago Do Chile - Chili

Leven en werk

Johan Meyer, een Belgisch priester, werd geboren op 27 oktober 1923 te Herresbach in de Oostkantons. In 1940 trad hij in bij de Paters van Steyl en hij werd in Teteringen in 1947 pries-ter gewijd.
Vanaf 1949 vertrok en werkte hij in de hoofdstad van Chili, Santiago. Eerst was hij daar leraar aan een lyceum, vervolgens jeugdzielzorger en vanaf 1964 pastoor van de parochie "San Gregorio" in de sloppenwijken van de hoofdstad.
Pater Meyer heeft hier de meest voorkomende problemen van een grootstad met zowat 60.000 mensen gehad: werkloosheid, woningnood, alcoholisme en prostitutie. De prestaties van de onvermoeibare pater Meyer waren groots. Op alle terreinen was hij actief.
In het begin (1977) vroeg hij geld voor broodstoven om voor weeskinderen brood te bakken. Nadien heeft hij het geld gebruikt om zusters Ursulinnen een onderdak te geven, jeugdvorming te doen, werklozen, werk te geven, een school te bouwen, kansarme kinderen maaltijden te geven enz...
Verdachtmakingen zowel als moeilijkheden ten tijde van Allende en Pinochet ging hij niet uit de weg. Hij schreef ons dikwijls en was een verre vriend.
Na 11 jaar niet meer thuis te zijn gekomen wegens tekort aan hulp, wou hij ons toch eens be-zoeken. Het heeft niet mogen zijn, want hij stierf kort voor zijn thuisreis in 1985.

Brieven

Kalmthout - 1985

Zoals wij al gemeld hadden is één van onze allereerste projecten Johan Meyer in Santiago de Chile aldaar overleden aan een hartinfarct. Johan Meyer werd op 27 oktober geboren in 1923 te Herres-bach in de Oostkantons. In 1940 trad hij in bij Steyl en werd in Teteringen in 1947 priester gewijd. Vanaf 1949 vertrok en werkte hij in Santiago. Eerst was hij daar leraar aan een lyceum, vervolgens jeugdzielzorger en vanaf 1964 pastoor van de parochie “San Gregorio” in de sloppenwijken van de hoofdstad. Hij kwam slechts driemaal naar België terug namelijk in 1957, 1967 en 1975. In 1985 wou hij terugkomen en ook onze “Brug” bezoeken. Een contact wat we ten zeerste op prijs stelden heeft niet mogen plaatsvinuen.
Pater Meyer mocht van onze Brug 3 jaar lang steun ondervinden voor een totaal van 125.000 Bf.
Hij kocht er broodstoven voor om eten te geven aan weeskinderen, deed. er jeugdopleiding mee, hielp er werklozen mee… kortom zorgde voor de minstbedeelden in de geest van mgr. Cardijn. Ook ver-dachtmakingen zowel de moeilijkheden ten tijde van Allende als van Pinochet ging hij niet uit de weg. Hij schreef ons dikwijls en was een verre vriend.
In de eerste brief van hem, toen er alleen een heel klein contact bestond, schreef hij het volgende: “1k weet deze weken niet hoe ik hier 60 weeskinderen moet eten geven. Zij kosten mij 5 BF per’ dag en per kind en dan opeens komt er een brief met de vraag of wij steun kunnen gebruiken van een kom-pleet onbekende. 1k geloof dat God soms toch rare wegen volgt.”
Wij nemen afscheid van een man, die een leven dat de moeite waard was voltooide.

Santiago - mei 1985

Jan Meyer is 61 jaar en werd nog maar eens gevraagd van zijn bisschop een jaartje langer te blijven. Hij is de enigste, die in 10 jaar niet meer naar België kwam. In 1986 hoopt hij eens voorbij te kunnen komen. Hij schrijft ons dat bij de vraag er nog een jaartje bij te doen, hij het toch niet kon weigeren. Nochtans zou hij zo graag eens kennis nemen.
U vraagt hoe het hier in Chili aan toegaat. Het is niet gemakkelijk deze vraag te beantwoorden. De toestanden worden alsmaar erger en vele mensen zijn weer in concentratiekampen, andere verdwi-jnen eenvoudig en niemand weet iets van hen. Maar tot nu toe heb ik vrij rustig kunnen werken en onze voornaamste taak is missionaris zijn. Wij zouden onze mensen willen helpen, ook materieel, maar vooral willen wij ze steunen om meer en meer zelfstandig te worden en hun familie een eigen le-ven volgens de leer en het voorbeeld te vormen. Voor mij is het heel indrukwekkend wanneer ik de diepe veranderingen mag constateren. De mensen zijn uiterst dankbaar en open om hun blijdschap en vreugde te uiten en ook anderen voor dit leven te winnen.
Op onze school zijn we al aan de 1.000 kinderen. (Verleden jaar steunden wij dit project). Wij geven hun elke dag een schoolontbijt en volgend jaar voor de armsten een middageten. (nvdr deze school werd gebouwd om aan de armsten een kans te geven)
Voor de volwassenen hebben we verschillende instituten waar zij les krijgen en ook een beroep kun-nen leren, Zij werken dan een tijdje samen om nadien zelfstandig verder te gaan.
Voor de jongeren zijn we van plan nieuwe activiteiten te starten. Ik zou graag enkele jeugdleiders wil-len vormen en hun dan de mogelijkheid bieden de verwaarloosde jeugd weer op het goede pad te brengen. Dit is niet zo gemakkelijk en het vraagt inspanning en veel offers, maar deze mensen zijn la-ter ontzettend dankbaar. Zo hebben wij al een club “RENACER” voor alcoholmisbruik.
Jan dankt ons nogmaals en stuurt zijn groeten.

Correspondent: Werner Verhoeven

Santiago - mei 1981

Pater Juan wenst ons nog veel geluk met onze werking en vertelt over het leven van de Chilenen in Santiago met de goede week, Tijdens deze dagen is er een massale deelname geweest bij de vierin-gen.
In al de Zuid-Amerikaanse landen is goede vrijdag een veel groter feest dan Pasen. Enkele jaren ge-leden, schrijft hij, kwamen er slechts enkele mensen kijken, terwijl nu grote processies samenkwamen van alle kanten en, zo zei hij, allemaal toch zo goed verzorgd en kinderen, zelfs met schoenen aan.
Hij is blij dat 5 missiezusters een werking willen beginnen in San Gregorio, een voorstad van Santia-go. Het zijn Ursulinnen. Hij heeft er een ‘kloosterkè” gekocht voor deze zusters en rekent er op nog een 500.000 BF. te kunnen verzamelen om deze zusters, die zo nodig zijn voor de hulp ter plaatse, een goede start te kunnen meegeven. De bevolking groeit steeds maar aan en werklieden voor de vorming van deze mensen zijn er weinig. Toch heeft hij nu 6 seminaristen, waarvan 2 gewijd worden en in het ‘zuiden van het land werkzaam zijn.
In al de wijken (parochie van 80.000 inwoners) zijn de catechisten met helpers in hun vrije tijd bezig kapellen op te richten. Zij zijn flink aan de slag gegaan en het vordert. Maar ook hier is geld voor no-dig.
Hij wenst ons nog veel liefs en tot een volgende keer.

Correspondent: Werner Verhoeven

Santiago - november 1979

Pater Juan Meyer heeft een uitvoerige brief geschreven, ditmaal aangetekend, vermits zijn vorige brieven niet zijn aangekomen. Deze vorm van censuur maken ons contact moeilijk. Hij heeft deze censuurproblemen met al zijn vrienden.
De eetzalen voor kinderen (we zijn toch nog in het jaar van het kind) hebben per maand voor 520 kin-deren 47.500 BE nodig. Dit is 3 Bf/kind en per dag. Voor het ogenblik beschikken de moeders die de-ze wezen onderhouden slechts over 1 Bf/kind en per dag. Hulp is hier nog welkom.
Peter Juan geeft ons de meest voorkomende problemen in zijn parochie San Gregorio van zowat 60.000 mensen: uiterste armoede, werkloosheid, woningnood, alcoholisme en prostitutie.
Op geestelijk gebied verzorgen zij catechese, voorbereidingen op het doopsel, vormsel en huwelijk. Door deze bijeenkomsten wordt een geest van samenhorigheid gevormd waaruit dan vele mensen zich inzetten voor de sociale diensten zoals de eetzalen voor wezen en organisatie voor werklozen. Zo hebben zij werkplaatsen voor schoenen georganiseerd, hersteldienst, dakbescherming, eenvoudi-ge meubelen. Voor het ogenblik zijn hierin al 220 mensen betrokken.
Sociaal werkt men voor de straatkinderen, de “Moreyso”, een vorm van jeugdbeweging. Een 300-tal jeugdleiders gaan les volgen in de “Folico” om de arbeiders op te vangen.
Ook voor woningbouw zijn efficiënte projecten op stapel. Wat wel zeer fijn mag genoemd worden is dat de kardinaal een politiek voert dat iedereen 1% van zijn inkomsten afstaat voor hulp in nood. Dit schijnt goed te lukken. Hieraan ziet men toch een groot gevoel voor solidariteit.

Correspondent: Werner Verhoeven

Santiago - mei 1979

Santiago, hoofdstad van het land en wereldstad, heeft uiteraard zijn problemen van de grootstad.
Juan Meyer heeft de zorg voor 70.000 mensen, waarvan er 30% werkloos zijn en 2.000 in krotten wo-nen. Door aandringen bij de minister worden er voor 870 families keukens en WC’s gebouwd. Onze Juan Meyer schrijft dat de dankbaarheid van de mensen geen einde kende.
U weet wellicht dat van onze vorige bijdrage, broodoventjes werden gekocht om aan 600 kinderen, die geen ouders meer hebben of waarvan de ouders ze niet meer kunnen voeden, eten te verschaf-fen. In het jaar van het kind is dit wel op zijn plaats.
Juan Meyer heeft voor de 70.000 mensen heel veel en enthousiaste steun van 58 mannen en 26 meisjes voor de jeugdzorg.
Zij zijn erg dankbaar tegenover ons en hij zegt dat hij geen woorden vindt voor die, voor hem toch to-tale onverwachte steun.

Correspondent: Werner Verhoeven

Santiago - december 1978

Van Pater Meyer uit Santiago kregen wij de beste wensen toegestuurd voor 1979.
Ook vonden wij het fijn dat hij vooruitgang ziet bij de educatie van volwassenen.

Correspondent: Werner Verhoeven

Santiago - augustus 1978

Pater Meyer was blij verrast over de 10.000 BF die hij van ons mocht ontvangen voor zijn dienstbe-toon aan minderbedeelden. Voor dit geld kocht hij een bakoven voor brood (800 roden per dag). Dit is vooral bestemd voor wezen en gebrekkige ondervoede mensen, enz.
Door CEFI-Cursussen en Centrales te stichten (reeds 8) worden vrijwilligers opgeleid als, zeggen we maar, socialenassistenten.
De, mensen willen uit -hun armoede verlost worden, schrijft hij, en eveneens doet het ons deugd te horen dat die mensen onze kleine geste heel erg hebben geapprecieerd.
Pater Juan Meyer stelt het goed ondanks een parochie van maar liefst ... 250.000 mensen.

Correspondent: Werner Verhoeven

Santiago - februari 1978

Na jeugdvorming en melaatsenhulp kozen we een project waar sociaal werk wordt verricht in een stad.
Pater Meyer heeft meerdere dingen opgesomd. Daarvan onthouden we een kinderopvangcentrum voor kleine kinderen, maar tevens ook educatie van volwassenen.
Volgens Pater Verhaegen, die er geweest is, warm aan te bevelen.

Correspondent: Werner Verhoeven