Joachin Itala


Adres

Institut KIZITO
B.P. 82 Isiro - Democratische Republiek Congo
joachinitala@yahoo.fr

Brieven

Congo – 14 augustus 2015 De existentiële situatie van onze streek evolueert op het ritme van ons land Congo. Inderdaad, er hebben verschillende veranderingen plaats op sociaal en politiek plan. Wij zitten nu in volle overgangsfase van het decentralisatieproces van het bestuur van het land. In plaats van elf provincies komen er nu zesentwintig. Onze oude pro-vincie wordt opgesplitst in vier provincies: De Tshopo provincie met Kisangani als hoofplaats, de Ituri provincie met Bunia als hoofdplaats, de Neder-Uele met Buta als hoofdplaats en onze Boven-Uele met Isiro als hoofdplaats. Isiro heeft lange tijd het statuut gehad van “cité” maar nu wordt ze stad met drie gemeenten. Deze nieu-we eenheid wordt voorlopig bestuurd door mijnheer Mola als provinciale uitvoerder terwijl het parlement zal bestaan uit de oude provinciale afgevaardigden van de oude provinciale vergadering afkomstig van de Boven-Uele. De nieuwe entiteit kijkt aan tegen vele uitdagingen die ze geërfd heeft van de oude Oost-provincie nl.: het quasi totaal ontbreken van sociale-economische infrastructuur. (Isiro is een ingesloten stad die langs de weg niet meer bereikbaar is en alle goederen moeten met het vliegtuig aangevoerd worden) Over dit punt hebben de burgers een staking van fiscale ongehoorzaamheid ontke-tend sedert de maand mei om berijdbare wegen-infrastructuur te eisen. Hierdoor heeft de staat minder fiscale ontvangsten en zijn bepaalde staatssectoren verlamd. In juni heeft de vice-gouverneur Pascal Mombi met geweld getracht het probleem op te lossen met enkele doden als gevolg. Om de standpunten te verzoenen heeft er een verzoeningscommissie plaats gehad onder toezicht van de Uele-Universiteit. Tijdens deze vergadering is er beloofd dat men de weg naar Dungu nl. vanaf km21 van Niangara en Isiro (110 km.)zou herstellen. De plaatselijke handelaren en het bestuur van de stad hebben een overeenkomst gesloten en een Oegandese maatschappij zou de werken uitvoeren. Wat de weg tussen Niania en Isiro (220 km.) betreft heeft de vice-gouverneur de bevolking verzekerd dat het vullen van de grote putten in de weg, waar een hele camion in verdwijnt reeds begonnen is. Deze weg is van nationaal beland en is ten laste van het centraal bestuur. Alles bij elkaar genomen, onze streek is geweldig aan het veranderen op sociaal-politiek vlak. De veiligheid laat het op vele punten afweten, waarbij zich nog de on-zekerheid voegt van de creatie van een nieuwe provincie. Fr. Joachim Itala, recteur van het schoolinstituut ‘Kizito’ te Isiro R.D.Congo Correspondent: Pat. Ward Costermans

Rep. Dem. Congo – 17 juni 2014

Het instituut “Kizito” dankt oprecht alle medewerkers van DE BRUG voor de financiering van dit jaar. Wij ontvingen 1.780 dollar via het transfert agentschap ‘Solidair’. Wij schrijven je zo laat omdat het agentschap geen contanten in dollar had.
Met dit geld gaan we de slaapzaal van het internaat van de meisjes vernieuwen die in slechte staat is. De muren vertonen barsten en eveneens een groot gedeelte van de vloer. De herstellingswerken zijn deze week begonnen.
Wij bevinden ons in het noordoosten van de Democratische Republiek Kongo (R.D.C). De veiligheid is er de laatste tijd verbeterd met het einde van de oorlog van de 23 maart Beweging (M23) en de overgave van Paul SADALA alias MORGAN. Deze dichtst bijgelegen krijgsheer was actief op ongeveer 200 km van bij ons. Zijn dood, kort na zijn overgave, heeft meegebracht dat de onveiligheid in dit deel van het land gedaald is en dat de mensen weer vrij kunnen reizen op de weg van oost naar west BUNIA-MAMBASA-WAMBA-ISIRO. Daarentegen in het noorden is de LRA, de fameuze Oegandese rebellie van Joseph KONI meer dan ooit hernomen. Vooral op de weg van Faradje naar Dungu en in het GARAMBA park. Zondag, 15 juni, zijn er nog rondtrekkende verkopers op deze weg gekidnapt.
Met hartelijke groeten.

Correspondent: Ward Costermans


Congo – 29 januari 2013

Aan het Instituut KIZITO is het schooljaar 2012-2013 begonnen in een klimaat van algemene psychose en eveneens in gans de stad ISIRO en omgeving. Inderdaad, sedert de 17 augustus 2012 heeft men verklaard dat er in de stad ISIRO en omgeving een epidemie van koorts met bloeduitstorting heerst. Deze koorts noemt EBOLA naar een dorpje in de Evenaars provincie waar deze ziekte voor de eerste maal in Kongo rond de jaren 1970 is verschenen. Deze epidemie heeft in totaal 37 doden gemaakt als volgt onderverdeeld: 27 (nl. 72,97%) van het vrouwelijk geslacht; 2 (nl. 5,4 %) kinderen van minder dan 14 jaar en 8 (nl. 21,63%) personen van de gezondheidsdienst volgens het rapport van het ministerie van gezondheid.
Tegenover deze situatie heeft het ministerie van gezondheid het sanitair systeem verstevigd, de hygiëne gepromoot en de controle van de infectie in deze gezondheidszone goed opgevolgd.
Deze situatie heeft gevolgen gehad voor de school. Er kwamen minder kinderen naar de school en er bleven ook enkele onderwijzers weg om gevrijwaard te blijven van deze dodelijke ziekte. Ook gingen enkele sportieve activiteiten niet door. De hygiënische voorschriften op de school werden verstevigd.
De veiligheid in de streek is verre van verzekerd want op minder dan 200 kilometer naar het Oosten toe heerst er een rebellie die veroorzaakt wordt door Paul SADALA (alias Generaal MORGAN). Deze laatste heeft een deel van het Okapi reservaat te EPULU in het gebied MAMBASA in de Oost-provincie van het land bezet. Drie van onze leerlingen zijn slachtoffer geworden van deze rebellie. Tijdens de grote vakantie waren ze op reis en zijn drie dagen lang gekidnapt. Deze leerlingen (Kasereka, Kahindo en Tshiongo) zijn oorspronkelijk afkomstig van BUTEMBO in de provincie Noord-Kivu en zijn daar gekidnapt om vervolgens mits losgeld weer vrij gelaten door de rebellen.
Op 210 kilometer meer Noord-Oostwaarts waren er overstromingen te DUNGU. Deze natuurlijke ramp heeft veel materiële schaden aangericht. Steeds in deze zelfde streek van Dungu is de rebellie van Joseph Koni in hevigheid afgenomen, maar toch blijft men enkele sporadische uitvallen signaleren in de streek van Aba.
Dit jaar zijn er 1064 leerlingen ingeschreven ondanks de bovengenoemde gebeurtenissen.
De onderwijsinstellingen bruisen van leven.
De bekommernis van de schooldirectie is om het instituut te voorzien van een waardig internaat en een informatica klas om programmeercursussen te geven die in het vernieuwd onderwijs programma zijn voorzien.
Voor het Instituut KIZITO: P.Joachim ITALA o.p.

Correspondent: Ward Costermans

Congo – 23 december 2012

Ik stuur je ook de kerstwensen van pater Joachim Itala:
L'Institut KIZITO a un réel plaisir d'échanger ses voeux de Noel et de Nouvel an 2013 à nos aimables partenaires de DE BRUG. que cette année vous soit pleines des grâces et des bonheurs.
En effet, nous rendons grâce au Seigneur pour la fin de l'épidemie de la fièvre Ebola à Isiro où nous sommes basés.
Nous vous savons gré pour vos soutiens envers la jeunesse de notre Institut
Pour l'Institut KIZITO
Père Joachim ITALA op Chef d'établissement

Correspondent: Ward Costermans

Congo – 12 juli 2012

Vandaag wil ik het hebben over het instituut Kizito met zijn arbeidsomstandigheden in een land zonder vrede en veiligheid.
In een land waar de infrastructuur in verval is en waar de arbeidsomstandigheden niet van een leien dak lopen bemerken we toch een verbetering in ons dierbaar KI-ZITO school.
Dank zij de hulp van “DE BRUG” heeft het instituut Kizito zich bureelmateriaal kunnen aanschaffen, nl. een draagbare computer, een stroomregelaar, een printer, met de laatste snufjes van het merk CANON, met fotokopiemachine, fax, en scanner inbegrepen.
Deze hulpmiddelen hebben merkbaar de werkomstandigheden verbeterd. Vooral de verwerking van de gegevens, het vermeerderen van de controle op de onderwijsstof en de uitwerking van de verschillende rapporten enz…
We zijn nu overgeschakeld van de beschaving van de typemachine naar de gegevensinvoer en het printen van de onderwijstaken, dank aan de automatisering van deze diensthulpmiddelen.
Hola en leve de vakantie hebben de leerlingen geroepen die geslaagd zijn, zoals de laureaten van dit jaar die als cadeau de leerboeken voor het volgende jaar ontvangen hebben zoals het meisje GONDELE, een leerling van het derde jaar wetenschappen B die 84,4% behaalde - de hoogste score van al de leerlingen.
Na deze ‘oef” van opluchting, vergaat het land weer van angst voor een nieuwe oor-log. De veilige situatie in het land kent een bruuske verandering. Na een korte windstilte na de opstand van het LRA (lord resistance army) van de Oegandees Joseph KONI, in het Noord-Oosten hebben we nu het oorlogsgeweld en de onveiligheid in het Oosten met de legermuiterij van M23 (de 23 maart beweging) van de ex-militair van het CNDP (de nationale raad voor de verdediging van het volk) van generaal Laurant NKUNDA en Bosco NTANGADA, met daar bovenop de aanval van generaal MORGAN en zijn kornuiten op het OKAPI station van EPULU. In de streek van EPULU worden Okapi’s gevangen en ook bestudeerd. De veertien Okapi’s die ter plaatsen waren werden omgebracht en tevens ook al het studiemateriaal werd vernietigd.
De Okapi is een zeldzaam en beschermd dier. Naar dit station kwamen heel wat toeristen.
Op het ogenblik is de veiligheid in deze streek van de R.D.Congo zeker niet meer optimaal.

Correspondent: Ward Costermans

Congo – 17 april 2012

Het instituut KIZITO dankt van harte DE BRUG om ons project van 2012 aanvaard te hebben en het te ondersteunen met een bedrag van 1.500 euro (1898,38 dollar) voor de aankoop van bureelmateriaal. We zijn er jullie dankbaar voor.
Het instituut Kizito leeft op het ritme van de sociale-politieke evolutie van onze streek. Inderdaad, deze eerste trimester is gekenmerkt door twee gebeurtenissen: vooreerst de aanvallen van het LRA (Lord Resistance Army), het Oegandese rebellenleger van Joseph Kony en vervolgens de staking van de onderwijzers van het lager en middelbaar onderwijs.
De herhaaldelijke aanvallen van dit rebellenleger in het noordoosten van Kongo, om precies te zijn in de streek van Dungu, hebben dikwijls als gevolg dat er gedood wordt, volwassen mensen en zelfs kinderen ontvoerd worden en mensen op de vlucht slaan. De laatste aanvallen, dertien in totaal, hebben plaats gehad tussen 6 en 25 maart van dit jaar. Er zijn twee doden gevallen, 13 mensen ontvoerd waaronder een kind in de streek van Aba en 1160 mensen zijn op de vlucht geslagen. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de stad Isiro en onze school die op zijn minst 67 leerlingen herbergt van gevluchte mensen.
De herhaaldelijke opstanden in onze streek hebben noodlottige gevolgen voor het dagelijkse leven van de bevolking. Er is omzeggens geen koopkracht meer.
De armoede treft bijna iedereen en doet de promiscuïteit en de prostitutie tieren met als gevolg het fenomeen van kindmoeders tot in het lager onderwijs toe.
In het kader van de internationale vrouwendag heeft het instituut Kizito een culturele dag georganiseerd om dit fenomeen toe te lichten. Naast een levendige Congolese eucharistieviering en sportieve activiteiten heeft ze een conferentie belegd met als thema: “De vroegtijdige seksuele omgang: bron van TSI en HIV infecties”. Deze conferentie werd begeleid door mijnheer Gratien Sindani, agent van de PNMLS (meervoudige nationale gezondheids) dienst.
Na eerst de algemene begrippen over de seksualiteit te hebben uitgelegd heeft de gelegenheidsspreker de klemtoon gelegd op verantwoorde en onverantwoorde seksuele beleving.
Verantwoorde seksualiteit resumeerde hij met de eerste vier letters van het alfabet:
A. Abstinence (onthouding)
B. Bonne fidélité (echte trouw)
C. Condom
D. Dépistage volontaire du HIV (zich vrijwillig laten onderzoeken op HIV).
Wat de onverantwoorde seksualiteit betreft heeft de dagspreker de noodlottige gevolgen ervan als volgt beklemtoond: ongewenste zwangerschappen, onvruchtbaarheid, zelf veroorzaakte abortussen, familiale conflicten en tenslotte TSI en HIV (overdraagbare seksuele aandoeningen en het aidsvirus).
Op het einde heeft de spreker alle jongeren aangemoedigd om de juiste keuzes te maken in hun gedrag omdat ze niet alleen de hoop zijn van het land Kongo maar ook van het menselijke ras.

Correspondent: Ward Costermans

Congo — 14 augustus 2011

Een kritische kijk op het voorbije schooljaar in de 'Haut-Uélé'.
Het onderwijs in Kongo, zoals elders, is één van de hoofdsectoren in het leven van een land.
Iedereen kan het waarnemen en zal met klem bevestigen dat het paradoxaal is de onderwijssector te bestempelen als prioritair en haar tevens slechts een budget toe te kennen van minder dan 5 %.
In gans het land kan men gerust stellen dat de enige motivatie voor de onderwijzers om hun taak uit te oefenen is dat ze het onderwijs beschouwen als een roeping.
In Kongo ontmoet men onderwijzers die 75 jaar zijn of die reeds meer dan 50 jaar onderwijzen maar hun loon bedraagt nauwelijks 50 dollars. Een pas aangeworven directeur ontvangt 59.000 Congolese franken (920 fr = 1 $) of 64,1 $. Met dit bedrag kan men in geen geval de eindjes aan elkaar knopen. Deze situatie brengt mee dat elke onderwijzer verplicht is een plan te ontwikkelen om te overleven.
Sommigen onderwijzers worden landbouwers. Anderen geven op vijf of zes scholen les. Deze cumul komt natuurlijk het niveau van de leerlingen niet ten goede. De onderwijzer geraakt hierdoor te vermoeid en levert inefficiënt werk af…
De ganse streek van de 'Haut-Uélé' heeft in het schooljaar 2010-2011 moeilijkheden gekend. Het onderwijssyndicaat heeft een staking uitgeroepen. Vervolgens hebben de burgers de stad ISIRO dagen lang verklaard tot 'dode stad'. Dit heeft meegebracht dat men het schoolprogramma niet heeft kunnen afwerken.
Bovendien hebben verschillende onderwijzers hun taak verlaten om zich te laten aanwerven door de onafhankelijke nationale verkiezingscommissie (CENI). Daar verdienen ze op zijn minst 350 $ per maand of m.a.w. zevenmaal meer dan hun onderwijzersloon.
De sociale zekerheid is heel onzeker en elk onderwijsinstituut organiseert zich op zijn manier om te overleven. Ons Kizito instituut bijvoorbeeld heeft een mutualiteit opgericht met de naam MEKI (mutualité des enseignants de Kizito). Deze vereniging heeft tot doel de hulp onder zijn leden te bevorderen.
In de praktijk stellen we vast dat het maatschappelijk leven voor de onderwijzers nog meer vorm moet krijgen en georganiseerd moet worden opdat de ideeën en slogans die gelanceerd worden geen dode letter zouden blijven.

Correspondent: Ward Costermans

Congo – 23 februari 2011

Hartelijk dank aan DE BRUG voor de gift van 1.500 euro.
Het instituut KIZITO functioneert normaal verder met 1.111 leerlingen waarvan er 29 oorlogskinderen zijn die uit het Oosten van het land komen. Een oorlog die gevoerd wordt door Oegandese rebellen van het “bevrijdingsleger van de Heer” (L.R.A.) en die de gebieden behelzen van Faradje, Dungu, Niangara, Ango enz… Deze rebellen veroorzaken verschrikkelijke misdaden. Zij snijden edele delen af, snijden de lippen van de slachtoffers weg. Zij stelen het vee en de landbouwproducten. Zij doden de bevolking op een barbaarse wijze.
Onlangs heeft deze wreedheid het leven gekost aan een zuster kloosterlinge van de congregatie van de heilige Augustinus. Zuster Jeanne, van het bisdom Dungu, was nauwelijks afgestudeerd als oogspecialist. Zij is lafhartig vermoord tussen Bangadi en Doruma terwijl ze op weg was naar de zieken.
Deze algemene situatie en vooral dit voorval heeft veel reacties veroorzaakt ter plaatse onder de bewoners, de handelaren en de religieuzen. Gezamenlijk hebben ze drie dagen afgekondigd van “dode stad”.
We hebben ook een kleine storing gekend in het instituut omdat de onderwijzers twaalf dagen gestaakt hebben. Zij eisten hun loon van de maand december 2010. Hun loon kent regelmatig een achterstand van 50 à 60 dagen. Het loon van een onderwijzer bedraagt nu - na een recente opslag – 43 $, maar de uitbetaling kent vele onregelmatigheden.
Om tegemoet te komen aan deze situatie, hebben we een mutualiteit onder de onderwijzers van KIZITO (M.E.K.I.) opgericht. Elk lid betaald maandelijks 5 $ aan deze sociale hulpkas.
Onze leerlingen van het zesde middelbaar zijn verplicht intern om hen goed voor te bereiden op het staatsexamen.
Op 8 maart organiseren we een reeks conferenties voor de meisjes en besteden we bijzondere aandacht aan sportieve activiteiten waaraan de meisjes graag deelnemen.
Ook het fenomeen “MBORORO” veroorzaakt heel wat tranen. Deze veeboeren - die van de Soedan en Oeganda de Kongo binnengekomen zijn – doen aan afpersing, verjagen de plaatselijke bevolking en zoeken weiland om hun vee te laten grazen.
Het Kongolese leger heeft gereageerd en heeft hun vee en wagens verbeurd verklaard.
Enkele dagen na de moord op zuster Jeanne, hebben deze veeboeren wraak genomen en een auto in brand gestoken op de weg tussen Niangara en Dungu.

Correspondent: Ward Costermans

Congo – 12 september 2010

Brief van Frère Albert Akora die pater Itala Joachim ad interim vervangt voor het instituut Kizito.

Het college Kizito bevindt zich in de Oost provincie van Kongo te Isiro. Deze provincie is de laatste tijd het strijdtoneel van verschillende krijgsheren waaronder de fameuze 'kONY’ met zijn ‘Lord resistance armee’ (LRA) vanuit Oeganda. Deze krijgsheren veroorzaken heel wat onstabiliteit en onzekerheid in de omgeving die niet bevorderlijk is voor de studies.
Dank zij “DE BRUG” heeft het college een heilzame hulp gekregen die te goede is gekomen aan de schoolgaande jeugd van Isiro.
Door deze hulp is het idee ontstaan om een gunstig klimaat te scheppen om de studies te bevorderen. Isiro is eigenlijk een stad van 100.000 mensen die afgesloten is van de rest van de wereld. Wegen zijn er niet meer. Alleen met fietsen en moto’sen het vliegtuig is de stad nog bereikbaar. Het leven is er duur en het gemiddeld inkomen per familie is $0,25, terwijl een brood $1,44 kost.
De meeste leerlingen bekennen dat ze slechts om de twee dagen wat eten. Honger en ondervoeding doen geen goed aan de kwaliteit van de studies.
Het bekomen van schoolmateriaal vraagt grote offers. Al deze gegevens werken het goed verloop van een schooljaar tegen. Het onderbetaald zijn van de onderwijzers (als ze al betaald worden) is een ander element. Allen zijn verplicht een bijverdienste te zoeken waardoor hun motivatie als leraar meer dan gehalveerd is. De staat komt ook niet tussen voor hun geneeskundige verzorging.
Dit brengt mee dat de directeur van de school tezamen met de ouders een bedrag moet overeenkomen dat elk kind moet betalen om school te mogen volgen. Weeskinderen wiens ouders vermoord werden of vroegtijdig gestorven zijn hebben hierdoor een bijkomende moeilijkheid. Veel kinderen zijn verplicht van kinderarbeid te verrichten om het nodige geld bij elkaar te krijgen om maandelijks het schoolgeld te betalen. Met de fiets gaan ze tot 30 à 65 km het binnenland in om voedingswaren te kopen en om ze te verkopen in de stad.
Bij gebrek aan geld moeten kinderen te midden van het schooljaar afzien om nog lessen te volgen.
Door het groot aantal leerlingen heeft het college eveneens gebrek aan infrastructuur. Veel te weinig klaslokalen en aangepaste internaatlokalen.
Dank zij “DE BRUG” proberen we tot ieders voldoening hier jaar na jaar verbetering in aan te brengen.
Daar leerlingen thuis meestal geen klimaat vinden om te studeren kunnen eindejaarsstudenten twee maanden voor het eindexamen op internaat komen. Dank zij “DE BRUG” werd een oude bibliotheek omgevormd tot internaat. Leraars geven deze twee maanden intensief les om de eindejaarsleerlingen voor te bereiden op het staatsexamen.
Met voldoening kunnen we zeggen dat deze omkadering vruchten afwerpt. Dit jaar waren er op de 125 leerlingen slechts 9 niet geslaagd.
Het verbeteren van de infrastructuur is één van de belangrijkste uitdagingen tezamen met voldoende schoolmateriaal en een waardig loon voor de leraars.
Daarom houden wij eraan in naam van de leerlingen van het Kizito college “DE BRUG” te bedanken voor hun gewaardeerde hulp.

Correspondent: Ward Costermans

Congo – 12 maart 2010

Het gaat goed met onszelf maar de laatste tijd ondervinden wij heel wat moeilijkheden met de internetverbinding. De herstellingswerkzaamheden aan het bijgebouw vorderen goed. Met wat geluk kunnen ze vandaag gedaan hebben met het dak.
Op het college verloopt alles goed. De resultaten van de eerste trimester zijn op 8 maart bekend gemaakt. Het college heeft drie conferenties gepland om de meisjesleerlingen te sensibiliseren en bewust te maken van hun rechten. Door de Congolese zusters Dominicanessen zijn daarvoor de volgende thema’s gekozen:
1. “Het jonge meisje tegenover het seksueel geweld”. Dit thema werd behandeld door zuster Joséphine Kabudri, Dominicanes van het instituut ‘filles de Saint Dominique” van het bisdom Isiro.
2. “De seksuele opvoeding als waarborg voor een evenwichtig gevoelsleven”. In een toespraak, die voorafgegaan werd door een film over abortus, heeft zuster Judith Moche van de religieuzen van Sint Dominicus van Magambe de toehoorders verstomd doen staan en vele meisjes weenden tijdens deze uiteenzetting.
3. De derde conferentie, die zou handelen over “de hygiënische verzorging van de vrouw”, is uitgesteld omdat zuster Théodorine op verplaatsing was.
De thema’s waren speciaal gekozen omwille van de schoolverlating die vastgesteld werd na de bekendmaking van de examenuitslagen van de eerste trimester. Ongeveer 8% van de leerlingen, die de school verlaten hadden waren meisjes van veertien jaar en minder. Geconfronteerd met deze vaststelling hebben we een debat georganiseerd om de jonge meisjes bewust te maken voor het toekomstige leven en voor de strijd tegen aids.
Een andere uitdaging waarmee we geconfronteerd worden zijn de leerlingen die uit hun streek verdreven werden door de LRA (Lord Resistance Army) van een zekere Kony die uit Oeganda komt en veel vernieling zaait in onze streek nadat hij uit de Soedan verdreven werd met ongeveer driehonderd aanhangers. Volwassenen worden gedood, verkracht en verminkt. Lippen en oren worden ruwweg afgesneden. Kinderen worden gekidnapt en moeten dienen als kindsoldaten en lustobject. Onnodig te zeggen dat er vele kinderen door deze terreurdaden getraumatiseerd zijn. Bij gebrek aan middelen kunnen we deze kinderen, die een psychologische begeleiding nodig hebben, niet tegemoet komen op dit vlak. Hen alleen omringen met ons gebed voor innerlijke genezing lijkt mij zeker niet voldoende.
Ook hebben we te kampen met de erbarmelijke sociale toestand van de onderwijzers. Het maandelijks loon van een professor is 35 $. Dit salaris, dat niet voldoende is om maandelijks de eindjes aan elkaar te knopen, wordt dan nog onregelmatig uitbetaald. Op het ogenblik zijn we aan twee maanden achterstel.
Dit briefje willen we afsluiten met speciaal onze dankbaarheid te uiten aan de leden van “DE BRUG” die geen enkele inspanning schuwen om die volkeren te ondersteunen die hun vreugde meermaals zien veranderen in droefheid.
Broederlijke groeten in Sint Dominicus.

Correspondent: Ward Costermans

Congo - november 2009

Ik stuur je een eerste brief (in vrije vertaling door mij) van Itala Joachin, préfet van het KIZITO Instituut.

Het Kizito instituut had vroeger een zeer goede naam maar op het ogenblik kent het vele moeilijkheden wat betreft infrastructuur, levensvoorwaarden van haar professoren om nog maar te zwijgen van de leerlingen.
Wat de eerste moeilijkheid betreft kan ik je vertellen dat de school over een zeer groot terrein beschikt om er nieuwe klaslokalen, slaapzalen voor het internaat en een polyvalente zaal te bouwen. Maar de agenten van het kadaster willen dit terrein aanslaan om het te verkopen voor eigen doel. We moeten dus zo vlug mogelijk dit terrein een meerwaarde geven zodat de mensen van het kadaster geen been hebben om op te staan. Daarom is elke hulp welkom om dit doel te bereiken.
De school telt op het ogenblik 1517 leerlingen waarvan er 52 leerlingen zijn die we proberen te ondersteunen. Deze laatste zijn gevlucht om uit de handen te blijven van de Oegandese rebellen van het "leger van de Heer van rebellenleider Kony" (noot van de vertaler: Kony is de man die veel kinderen ontvoert heeft en waarover Els de Temmerman geschreven heeft en er ook een hulpactie voor op touw heeft gezet).
Wij hebben 60 onderwijzers waarvan er 24 nog niet op de betaalrol staan en bijgevolg niet betaald worden door de staat maar door de ouders zelf moeten betaald worden. De meeste ouders behoren tot de laagste sociale klasse en hebben het zelf al moeilijk om te overleven, laat staan dat ze nog de onderwijzers moeten betalen.
Daarom vinden we het fijn dat ons project de nodige aandacht heeft gekregen en hopen van harte dat het aanvaard zal worden.

Correspondent: Ward Costermans