Jan Bellens


Adres

Isiro - Congo

Orde:
Dominicaan
Tervurenlaan 221
1150 Brussel
Rek.: 431-0653631-15

Ravenstraat 112
3000 Leuven
Tel: 016/24 01 68
Fax: 016/24 01 97

Leven en werk

Pater Bellens was Dominicaan en werd geboren te Ekeren op 14/12/'21. Op 15/08/'46 werd hij te Gent priester gewijd. Hij was werkzaam in Congo, waar hij op 25/11/'94 is overleden.
Pater Bellens heeft het project van Frans Beyers overgenomen. Sinds hij definitief in België verbleef, werd het project weer overgenomen door Ward Costermans.

Ter gedachtenis aan pater
Pius Jan Bellens
dominicaan

geboren te Ekeren op 14 december 1921 in de orde geprofest op 10 oktober 1940

priester gewijd op 15 augustus 1946 overleden te Isiro (Zaïre)
op 25 november 1994

Kort voor P. Bellens vanuit Zaïre definitief naar ons land zou terugkeren is hij gestorven.
Hij hoopte zijn familie en confraters weer te zien, hen nabij te weten en met hen het leven te
delen. Een familiefeest bij zijn terugkeer was reeds gepland. Toch bleef hij, zo blijkt ook uit
zijn laatste brieven, zo sterk aan de mensen en het land gehecht, dat hij de bekoring voelde
nog terug te keren naar Zaïre.

Gedurende 45 jaar heeft hij er zoveel gedaan en beleefd. Eerst was hij professor en dan rec-tor van het groot seminarie te Niangara. Voor de Zaïrese medebroeders was hij niet alleen hun eerste vicaris-generaal, maar vooral gedurende vele jaren de mede, stimulerende confrater. Na een zware ziekte werd hij in 1990 de overste van de Vlaamse dominicanengemeenschap in het bisdom Isiro-Niangara. Reeds enkele jaren had hij besloten in de maanden na het beëindigen van deze functie Zaire te verlaten.

Het was niet altijd gemakkelijk. Hij kende de moeilijkheden van de politieke situatie. van de verantwoordelijkheid en van zijn eigen gezondheid. Met een zachte glimlach vond hij altijd weer de kracht om te luisteren en op stap te gaan. Vooraf aan armen en zieken had hij zijn hart verpand en daarom was hij zo verknocht aan dat land.
De laatste reis heeft hij niet gehaald. Zo zien wij het. 0f toont hij precies door zijn onverwachte dood in Isiro ten volle hoe hij zijn roeping altijd in dat land heeft gezien? Misschien vond hij bet zelf daarom heel goed dat hij ook daar tot de uiteindelijke ontmoeting met de Heer kwam, die hij altijd trouw had willen dienen.

De familie Bellens-Schrauwen en zijn confraters danken u voor uw medeleven en gebed.

Uit een brief van pater Ward Costermans ut Kinshasa van 26.11.94

...Eventjes hebben we nog gedacht pater Pius (Jan Bellens) ook te kunnen meebrengen. Doch het ging niet. Gisterenavond is hij gestorven. Hij heeft gewerkt tot de laatste dag, mogen we zeggen.
Vrijdag, 18 november, mis gaan lezen voor de derde orde. Zaterdag, 19 november, communie gaan dragen aan een 30 zieken in de brousse. Zondag, 20 november, mis gaan lezen in een broussekapel. Maandag, 21 november, ging het niet meer.
Hij heeft altijd gezegd dat hij tot zondag dienst ging doen en dat hij de 25ste november definitief ging vertrekken.
Hij heeft woord gehouden, doch niet zoals wij het bedoelden.


IN MEMORIAM PATER JAN BELLENS


Het project van pater Bellens zal worden overgenomen door een medepater nl. Ward Costermans. Wij wensen pater Costermans veel sterkte bij het verlies van zijn medeconfrater en wij hopen dat wij het project in de toekomst verder kunnen blijven steunen.

AIs ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid kom Ik terug om u op te nemen bij Mij.
(Jo. 142)

Na 45 Jaar inzet voor vele mensen in Zaïre is, kort voor hij definitief naar zijn land zou terugkeren, te Isiro (Zaïre) overleden op 25 november 1994 en er begraven op 26 november.

pater Pius - M. Jan Bellens
dominicaan

geboren te Ekeren op 14 december 1921,
geprofest in de dominicanenorde te Gent op 10 oktober 1940,
priester gewijd te Gent op 15 augustus 1946.

Dit melden U

P. Mark De CALUWE, provinciaal van de dominicanen, de vicaris-provinciaal en de confraters te Isiro, de prior en de confraters te Antwerpen,

Zuster Petra BELLENS, H. Graf Turnhout,
De heer en mevrouw Vic BELLENS - VAN WALLENDAEL kinderen en kleinkin-deren,
Pater Ferdinand BELLENS s.J..
Juffrouw Angela BELLENS.
De kinderen en kleinkinderen van wijlen de heer en mevrouw
Jozef PAUWELS- BELLENS, zijn broers en zusters, neven en nichten

De families BELLENS - SCHRAUWEN.


Zij nodigen u uit op een eucharistieviering om God te danken voor zijn leven op
ZATERDAG 3 DECEMBER 1994 TE 10.30 UUR, in de St.-Dominicuskerk,
Provinciestraat 117 te Antwerpen.
Leuven, 28 november 1994.

Rouwadressen
Missieprocuur dominicanen, Ravenstraat 112, 3000 Leuven.
Familie Bellens p/a Lierbaan 46, 2580 Putte

Brieven

Isiro 22 oktober 1994

Nu ik op ‘t einde gekomen ben van mijn missionarisloopbaan (47 jaren) wil ik op deze laatste missie-zondag, die ik in Zaïre zal vieren, mij met veel dankbaarheid wenden naar de vele missievrienden die ons al die tijd met gebed en schenkingen aangemoedigd hebben om steeds voort te doen en te her-pakken waar bet nodig was.
In 1988-89 dacht ik dat mijn taak reeds voorgoed volbracht was. Maar tijdens die ziekte hebben fami-lie en vrienden de Hemel zo’n geweld aangedaan en aangeklopt bij Wardje Poppe, Padre Pio, Z. Clementine Anuarite, het Heilige Treesje en vooral dan bij Onze Lieve Vrouw (van de Bremkapel), dat ik in goede gezondheid er nog vijf jaar heb mogen bijdoen. Wel moest ik mijn missiepost van Viadana, waar ik 28 jaren gewerkt had, verlaten en rustiger werk opnemen in Isiro in een gemeenschap van Vlaamse confraters en bij medezusters die dokter en verpleegkundigen zijn - in Viadana had ik steeds met Zaïrese confraters geleefd. Goddank ik heb geen dokter nodig gehad en heb kunnen werken zo-als te voren voor de armen die niet vooruit kunnen en voor de “développement” van hen die wel voor-uit kunnen.
Beide aposlolaalstakken kostten geld, maar zoals Onze Heer beloofd heeft aan hen die alles verlaten om Hem in zijn werk voor Gods Rijk te volgen : we hebben hier op aarde honderdvoudig de middelen gekregen om te leven, te werken en zelfs om regelmatig naar huis te komen - Voorzienigheid waarbij uw goed hart werd ingeschakeld - Rest nu alleen nog de bijzonderste belofte : “...en daarna het Eeuwig Leven.
Maar dat blijft pure genade voor onnutte dienaren die maar gedaan hebhen wat ze moesten doen.
Intussen blijf ik U dankbaar,
Genegen in Christus : Pater Jan Bellens c.p.

Correspondent : Magda Geudens

Isiro 7 augustus 1994

Via pater Costermans die naar België afreist, maak ik van de gelegenheid gebruik om u even goede dag te zeggen en u te bedanken. Ik heb de som van 41.000 Bf. goed ontvangen.
Ons project Nengbo werkt nog steeds goed. Het aantal gekweekte varkens is nu gestegen van 25 naar 42. Wij hebben ook maïs en aardnoten geoogst.
Op pastoraal vlak houden wij ons sterk, ondanks de moeilijkheden. Het aantal roepingen stijgt in deze tijd toch nog, maar spijts die stijgingen is het aantal priesters nog ontoereikend.

Correspondent : Magda Geudens

Isiro 12 december 1993

Van een medeconfrater van pater Bellens kregen wij volgende brief
Pater Bellens heeft me ingelicht over de toekenning van een bedrag van 31.000 Fr. voor ons werk hier. Ik dank u hartelijk. Uw steun is zeer moedgevend voor ons.
Dat het Kindje Jezus, dat op de wereld zal komen, u honderdvoudig mag belonen. Wij zijn samen met u één met dezelfde Jezus.
Onze taak heeft zowel een geestelijk als materieel doel. Wij beheren nu 5 lagere scholen en 9 colle-ges. Deze scholen willen wij nu ombou¬wen tot “écoles fermes8.
Afhangend van bet bisdom Isiro-Niangara, zijn deze scholen meestal een initiatief van de plaatselijke bevolking, wat wij ten zeerste op prijs stellen.
Wij hebben ook 3 tuinbouw-projecten waaronder de plantage Mawia, de palmboomplantages te Djombe en te Nengbo. Op het ogenblik werken wij hard om de palmboomplantage van Nengbo goed te laten draaien, daarvoor zullen we ook het geld gebruiken dat ons werd toegezonden.
De plantage in Nengbo bestaat reeds sinds 1972. Wij hebben er 10 ha. palmbomen geplant waarvan we reeds een goede opbrengst hebben. We zijn daar ook gestart met een varkenskwekerij en hebben reeds 25 dieren. Er zijn ook 2 schapen, 1 ram en 9 kippen. De werken worden gevolgd door 2 paters.
Om onze installaties te verbeteren begonnen we met de bouw van stenen varkenshokken. Nu zouden we graag nog de weg verbeteren, want bij regenweer moeten we boomstammen gebruiken om over de rivier te geraken met de voertuigen (een studie hieromtrent wordt gemaakt).
Zo, beste weldoeners, dat was dan wat informatie over onze activitei¬ten hier.
Getekend fr. Kamainda Bakutu Thomas o.p. - superieur.

Correspondent : Magda Geudens

Isiro september 1993

Op 1 september ontvingen wij twee brieven die ons ervan verzekeren dat het gesteunde project van P. Beyers op volle toeren draait. Pater Jan Bellens schrijft vanuit Zaïre dat Broeder Dominique Ko¬longbo weer terug is in Zaïre en zich vol enthousiasme inzet voor het project:
- de palmboomplantage is operationeel; er is zelfs een verdeelcentrum van geselecteerde zaden ten gerieve van de bevolking.
- er is ook een plan om in de gebieden waar het wild verdwijnt, de mensen te leren zelf hun kleinvee op te kweken. Op die manier kan het gebrek aan dierlijke eiwitten in de voeding aangevuld worden. Pater Jan Bellens wil via pater Beyers de weldoeners van “de Brug” bedanken voor de jaarlijkse steun.
Hij bevestigt dat er bakstenen zijn aangevoerd voor de bouw van het definitieve varkenshok. Er lopen nu een dertigtal varkens rond op de varkenskwekerij.
Hij meldt dat er twee bruggetjes, zouden moeten hersteld worden. En dat het ‘Project Nengbo” 60.000 Bef moest betalen aan garagekosten voor de wagen die het vervoer voor het project doet.

Correspondent : Magda Geudens

Isiro 2 april 1992

Beste dank aan al de milde schenkers
Uw brief van 16.2.92 is hier 22 maart dan eindelijk toegekomen. Ja de communicatie tussen België en Zaïre vlot niet. En toen we hier begin december toekwamen was dat meteen het laatste vliegtuig dat nog post meebracht.
Ik had U graag willen ontmoeten tijdens mijn (verlengd) verlof om eens nader met u kennis te kunnen maken, maar door persoonlijke omstandigheden kon dat niet.
Tot voor 4 jaar was de koffie de rijkdom van de streek. Nu zijn alle grote en kleine plantages verlaten in de brousse omdat men zelfs geen hongerloon meer kan betalen met wat de koffie opbrengt.
Eén firma koopt nog op waar wat te vinden is in kleine familiale velden. Ze krijgen 1,5 fr. per kilo (in bolster). Wie kan daar voor werken ?
Gelukkig in Nengbo had ik lang geleden aangeraden niet met koffie maar met palmbomen te begin-nen. Dat behoudt op de inlandse markt steeds zijn waarde, maar men wordt er niet rijk mee. De afval ervan alsook de zemelen van de rijst dienen dan als voedsel voor de varkens die ook op ‘t project staan en die floreren.
Maar Nerigbo lijdt dan weer onder de oliecrisis het ligt op 22 km hier vandaan en de brandstof kost hier 10.000 Bf. voor een füt van 2001. Het is de prijs van het vervoer en de slechte wegen die hier de landbouw onrendabel maken, en zo vervalt men ook met de mooiste projecten in een économie de subsistance” kwestie van te overleven in de hoop op betere tijden. ‘t Is juist omdat uw hulp die hoop wakker houdt en de ontmoediging tegengaat dat ik de initiatieven van de Brug zo waardeer.
Als het geld toegekomen is zal ik het laten weten, maar dat zou nog wel wat kunnen duren.
We houden u op de hoogte.

Correspondent: Magda Geudens