Danute Paulikiene


Adres

Silale - Litouwen
Adres: PAULIKINE Danute, Post Box nr. 8, 5900 TAURAGE, Litouwen

Brieven

Kalmthout - 12 januari 2003

Brief van de correspondent René Gabriels naar ‘Kindergarten’I

First of all, we wish you a very successful festival. It is a pitty, but it is impossible for me to be with you at that time. Next visit will be in July or August.
For the project of the Kindergarten Saltinelis.
Our organisation “De Brug” (The Bridge) support a lot of projects all over the world. For every project we have a correspondent on the field. He (she) have to write two letters in a year with news about the working of the project. Also every year before actober we need a letter about the project for the next year.
In 2002 we didn’t receive a letter from Saltines. What’s happened? I don’t know.
All what I can do for you is to try in October 2003 to make a new project for Saltines. From the mo-ment I have more news of you, I can go to the direction of De Brug to explain your situation.
In the meantime, I wish you all the best and wait for your information.
With regards.

René Gabriëls

Tauragé - 22 februari 2001

Elk kinderleven begint met zijn geboorte, dan het samenzijn met moeder, vader, de wieg, kamer... Maar onze 85 kinderlevens starten hier in het tehuis, in groepen naast verplegers, leraars, opvoeders, maar zonder ouders. Iedereen die in het tehuis werkt moet alles doen om een hartelijke sfeer te scheppen, zodat de kinderen die hier wonen zich veilig voelen, vrij, verheugd en blij gelovend in het leven dat hen omringt.
Zonder uw hulp, dierbare vrienden, waren wij nooit in staat geweest hen te voorzien van allerlei dag-dagelijkse dingen. Wetende dat we elkaar nog maar juist kennen, de naam van Uw vereniging is bij onze kinderen altijd met grote eer vermeld.
Dat God U zegene voor uw begrip, zorgzaamheid, liefde en goedheid. Wij allen willen U en Uw fami-lies graag een goede gezondheid wensen. Voor onze kinderen wensen wij ook een mooie toekomst, zij zijn onze schat en tevredenheid.
Onze grootste wens is dat zij blij kunnen opgroeien gezond en goed, eerbare mensen in hun toekom-stig leven. Wij zijn zo blij dat alleen met uw hulp onze kinderen in staat zijn hun sociale activiteiten nut-tig te organiseren en mooi zichzelf kunnen zijn.
De lente komt. Onze kinderen en de staf wachten op Uw geschenk een inventaris van sportmateriaal. U geeft onze kinderen blijheid, aandacht en dat alles maakt hen vrolijker, meer gevoelig oplettender en gedienstiger. De ontwikkeling voor hun goed gedrag is begonnen.
Wij zijn zeer dankbaar voor Uw hulp, en onze kinderen hebben geen andere thuis, allen wonen hier, het is het enige wat ze hebben.
Zoals u weet is alle hulp nuttig en bruikbaar, de kinderen groeien op en hun behoeften stijgen besten-dig mee. Wij houder eraan u blijheid en geluk toe te wensen.
We houden ervan dat U ons vuur bent dat aan allen warmte geeft en dat het kleine vuurtje zeer groot wordt en in staat zal zijn iedereen te verwarmen. Moge Uwe harten branden, lichten en iedereen ver-warmen.
Dat God U zegene.
In naam van 85 kinderen, staf en directie van het kindertehuis ‘Saitinelis’
Getekend: Regina Judzinskiene, directrice Saitinelis en in het Engels vertaald door de plaatselijke cor-respondente Danute Paulikiene.
De Nederlandse vertaling is van de correspondent van de Brug René Gabriëls.

Kalmthout - 30 november 2000

Brief van de correspondent.
Op vrijdag 24 november heb ik een bezoek gebracht met Danuté aan de ‘Kindergarten Saltinélis’ in Taraugé in Litouwen. Tijdens dit vier uur durende bezoek heb ik mij kunnen overtuigen over hun inzet, zoals beschreven in vorige brief. Wat zij met beperkte middelen hebben kunnen verwezenlijken heeft mij enorm getroffen. Een kind een opvoeding te geven zoals in een gewoon normaal gezin is hun hoofddoel. Met verwondering heb ik kunnen vaststellen hoever zij met hun beperkte middelen hierin reeds zijn geslaagd.
Het hoofd van het tehuis en Danuté hebben samen het hoe en waarom van hun nieuw project uitge-legd en in een volgende brief beschreven. Zij willen met wat sportgelegenheid deze kinderen eindelijk eens wat ‘ontspanning’ geven. Voor ons is dit maar heel normaal, maar in een tehuis aldaar een droom. En inderdaad, een gezonde geest in een gezond lichaam is zeer belangrijk.
Enorm onder de indruk ben ik huiswaarts gekeerd met in gedachte ‘voor zulke mensen willen we ons verder inzetten’. Zij verdienen het en hebben onze hulp echt nodig.
Bij het afscheid: ‘Be careful and safety home, may God bless you’

Correspondent: René Gabriëls

Kalmthout - 30 september 2000

Brief van de correspondent René Gabriëls
Op zondag 30 september heb ik Danute weer ontmoet. Kort na ons laatste gesprek in oktober 1999 is zij ernstig ziek geworden. Wegens haar maandenlange afwezigheid werd ze als directrice in het zie-kenhuis ontslagen. Daar er ondertussen door de Vlaamse regering een niet te versmaden project werd goedgekeurd voor het ziekenhuis van Silale, besloten we naar een ander kleinschaliger project uit te zien. Zij wilde absoluut eerst een goede nieuwe bestemming vinden alvorens zij de steun wou aanvaarden.
In haar nieuwe woonplaats Taurage vond zij een goede bestemming in de Children’s Home, Kinder-garten Saltenelis. Tijdens ons gesprek heeft zij meermaals benadrukt niet te vergeten alle medewer-kers van ‘De Brug’ te bedanken. Zij toonde veel interesse voor de werking van deze organisatie. Ver-geet niet dat haar subsidie van 64.000 fr. meer is dan destijds een half jaarloon als dokteresdirectrice in het ziekenhuis van Shale.
Samen met het schoolhoofd heeft zij beslist allerlei schoolbenodigdheden aan te komen voor de 89 wees- of verlaten, verwaarloosde kinderen. Het was een leuke ervaring terug een gezonde strijdlusti-ge Danute voor mij te zien. Zij is voor mij een enorme steun en medewerkster voor hulpacties die wij in Litouwen steunen en helpen. De toestand in Litouwen is momenteel gewoon slecht. De verwachte opbloei van de economie laat nog steeds op zich wachten. Geld voor sociale zekerheid is er niet. De-ze mensen zijn enorm blij met onze steun. Dankzij de Brug kan men in het schooltje nog heel wat verwezenlijken.
Toen we ‘s avonds afscheid namen zei ze in haar pittig Engels: Don’t forget to thank all the people of “De Brug” Be careful on your trip going home. May God bless you.
Er zit een kans in dat we haar volgende zomer laten overkomen. Laat ons hopen, ik zal de Brug tijdig verwittigen.

Correspondent: René Gabriëls

Tauragé - 6 november 2000

Bericht van de correspondent René Gabriëls: brief van Danuté aangekomen vanuit Tauragé in Litou-wen. Met een zeer gedetailleerde rekening staaft ze wat er zo allemaal voor de school is kunnen aan-gekocht worden. Ook de bewijzen van de bank voor de ganse omzetting van het bedrag naar Lietas, de munt in Litouwen. Twee foto’s tonen de stapel aangekocht schoolmateriaal.
Ingesloten ook nog een speciaal dankblad en twee brieven. Eén in bet Litouws (van het schoolhoofd) en één in het Engels, een vertaling van Danuté.
Er zijn fatale werken en er zijn fatale mensen. Enkelen onder hen helpen ons om vol te houden in de jaren van lijden en wanhoop, anderen om onze eigen gemaakte fouten waar te nemen. En er zijn ook mensen die ons vastberaden bezielen sterkt in onze eigen toekomst te geloven.
De voogdij van de Kindergarten ‘Saltinélis’ hebben zulke mensen en vrienden bereikt. Uw geldelijke bijdrage vertegenwoordigt een grote steun voor de last van onze beschermelingen die nooit een thuis hadden dicht bij bet volk of bij familieleden. Dit alles ten koste van een grote opoffering van uw tijd.
Aan onze nieuwe geliefde vrienden, dank voor uw werk. Onze kinderen varen er wel bij. Zij hebben nu nieuwe schooltassen gevuld met potloden, pennen, gommen, papier en allerhande nuttige zaken. Al deze spullen, die wij dankzij uw geldelijke steun konden aankopen, hebben onze kinderen vrolijk ge-stemd. Dankzij u hebben zij nu dit jaar alles voor hun studies.
Wij waarderen ten zeerste uw hulp en willen u danken voor alles wat u voor ons heeft gedaan.
Wij allen sturen u onze grootste achting en wij wensen u het allerbeste voor uw familieleden.
Dat God u zegene voor al uw goedheid. Uw dienstwillige, Schoolhoofd R. Judzinskiene (met 68 be-schermelingen) en de staf.

Brief van Danuté (vertaald uit het Engels).

Ongeveer 80 kinderen leven constant in het kindertehuis Saltinélis. 17 Leraars en begeleiders zorgen voor hen. Zij hebben allen liefde, zorg en goede levensomstandigheden nodig. Dit alles trachten wij hen te geven, maar dit is niet hetzelfde als echte vader- of moederliefde.
Onze leraar-begeleiders hebben een goede opleiding genoten. Maar het is tamelijk moeilijk een goede atmosfeer te scheppen voor alle kinderen met een leeftijd van 0 tot 18 jaar. Deze kinderen zijn afkom-stig vanuit het hele Tauragé-district en uit families die hun rechten op ouderschap verloren of ge-woonweg weigeren hun kinderen op te voeden. Sommige zijn gevonden of zoek geraakt. Zulke kinde-ren zijn bleek en mager en hebben schrik van iedereen. Velen werden uit slordige krotten gehaald.
Er leven 10 tot 15 kinderen per familiegroep. Zij allen hebben attentie en warmte nodig en willen onder onze geborgen bescherming leven. Wij doen ons best ze te helpen. We wensen dat ze eens vol zelf-vertrouwen zijn, dat ze zich niet alleen voelen en helpen hen een plaats te vinden in deze harde we-reld.
Zij hebben niet zoals fortuinlijke kinderen een comfortabele woning, maar hebben een groot gebrek aan veel dingen. We weten dat vele kinderen dromen van een plaats waar zij als ontspanning wat kunnen sporten.
Wij waarderen uw vorige hulp voor de aankoop van het materiaal voor onze ontspannings- en sport-ruimte.
Het is een tamelijk lange lijst, maar wij zuilen u zeer dankbaar zijn indien u ons kan helpen sommige van deze dingen aan te kopen.
De lijst bevat turnmateriaal, allerlei soorten ballen, koorden, ringen, springkoor den, materiaal voor al-lerlei balsporten~ tafeltennis, vogelpik en noem maar op.

Correspondent: René Gabriëls