Benoît Lundadio


Adres

Adres: LUNDADIO Benoît, MBANZA-NGUNGU/KOLA, Jettelaan 226, 1090 Brussel

Brieven

Congo – 25 januari 2017

Het is voor mij een genoegen en een groot plezier u te kunnen schrijven. In het algemeen gaat het in Luozi goed met mij. Enkel de politieke toestand baart zorgen: Kabila doet geen enkele poging om verkiezingen te willen organiseren, hoewel reeds gepland voor 2016. De bevolking is ongerust. Bovendien doet hij niets om de sociale toestand te verbeteren, evenmin als om zijn post te verlaten. We weten niet wat er gaat gebeuren. De bevolking hoopt op internationale druk van de UNO opdat hij de grondwet zou respecteren.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om u te danken voor de steun aan mijn project. Zodra ik het geld heb ontvangen zal ik mij melden. 

Correspondent: Roland Putseys


Congo – 15 juli 2016

Heb niet veel te melden. In het algemeen gaat het ons goed in Luozi, Ik hoop dat u ook in goede gezondheid bent. Ik schrijf u om u mee te delen dat we ons project hebben gerealiseerd nl. het plaatsen van lamellen in de ramen van de klaslokalen in het Ndwenga instituut te Luozi. Ouders, leerlingen, onderwijzers en ikzelf danken “De Brug” die dit project heeft gefinancierd. Iedereen verheugt zich dat leerlingen en onderwijzend personeel thans in acceptabele omstandigheden kunnen werken.
Met de ontvangen steun is het grootste werk gerealiseerd. Toekomstgericht, indien mogelijk, willen we hetzelfde realiseren in een ander gebouw van dezelfde school.

Correspondent: Roland Putseys


Congo – februari 2016

Goede dag, niet veel te vertellen tenzij jullie te danken voor de steun.  Bij ontvangst ervan starten we onmiddellijk met het geplande project.  
Over het algemeen gaat het niet goed met de Congolese bevolking omdat president Kabila geen verkiezingen wil organiseren in 2016.  Hij wil blijkbaar lager blijven regeren alhoewel zijn mandaat afloopt. De bevolking is tegen de verkiezingen en het volk zal in opstand komen, betogingen die door het leger een politie brutaal zullen worden onderdrukt. Daan zijn we bang voor.
Ik hoop dat de internationale gemeenschap druk zal uitoefenen op Kabila opdat hij de grondwet zou respecteren.
Nog de best wensen 
Pater Lundadio – Luozi

Correspondent: Roland Putseys


Congo – 9 augustus 2015

Het blijft voor mij een zeer grote vreugde om u te schrijven. Over het geheel geno-men gaat het hier goed in Luozi.
Hierbij wil ik ‘De Brug’ danken voor de steun die we mochten ontvangen voor het uitvoeren van onze projecten.
We kochten matrassen, een microscoop en sommige farmaceutische producten voor het gezondheidscentrum Lukuakua / Luozi. 
Tenzij internet in gebreke blijft, zal ik de nodige evaluatieformulieren voor het ein-de van de maand doorsturen.
Gelieve onze dank over te brengen aan de leden van De Brug. De steun draagt bijtot de verbetering van de levensomstandigheden in de regio van Luozi. De gehele bevolking van Lukuakua is erg blij en betuigt zijn erkentelijkheid.

Brief van 13 augustus
Hallo, het is voor mij steeds een groot genoegen u te kunnen schrijven
Globaal genomen gaat het goed in Luozi.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om de Brug te bedanken waardoor we bepaal-de projecten kunnen realiseren.
Zoals reeds gemeld heb ik het geld ontvangen.  Voor het medisch centrum hebben we ondertussen matrassen, een microscoop en medicamenten aangekocht.  Voor zo-ver het internet werkt willen we voor het einde van de maand de documenten opstu-ren.
Gelieve de medewerkers van de Brug te danken, dank zij hen verbeteren we de le-vensomstandigheden van Luozi.  De inwoners van Luakuakua zijn de Brug dankbaar want vroeger moesten ze zeer lange afstanden afleggen om zich te laten verzorgen, nu zorgt Luakuaka daarvoor.
We wensen u nog een prettige zondag toe.
Pater Benoit Lundadio
Luozi/RD Congo

Correspondent: Roland Putseys


Congo – 27 juli 2012

Vandaag was Pater Lundadio uit Luozi – Zaïre in Heide: voor een tiental “Brug”-leden gaf hij uitleg over zijn project. Luozi, aan de andere kant van de stroom, ligt op een hoogte van ongeveer 200 meter aan de rivier van dezelfde naam die uitmondt in de Congostroom.
Pater Lundadio heeft geen Italiaanse voorouders doch zijn naam bestaat uit twee Congolese deelwoorden “lunde een nog iets” en betekent zoveel als “”ken, waardeer iets”. Hijzelf is de opvolger van Pat Hugo Gotink, ook op deze vergadering aanwezig en wiens werk hij voortzet.
Pat Lundadio, veertiger, pekzwart, met het uiterlijk van een twintiger vertelt voluit en met blinkende ogen over zijn werk : ‘s morgens na de mis, gaan werken op het veld aan de oever van de rivier, toezicht houden op de bouwwerkzaamheden(bouw van schoolgebouwen) in een straal van 60 km., verplaatsing met een brommer, bezoek aan parochie-inwoners van het centrum van Luozi. Hij is tevens verantwoordelijke voor een deel van het bisdom en rapporteert dan aan de bisschop : samengevat een druk bezet man.
Als project voor 2013 vraagt hij steun van “De Brug” voor de bouw van een gezondheidscentrum in Lukwaka(!) op een tiental km. van Luozi.
Optimistisch als persoon, pessimistisch over Congo: tijdens zijn verblijf in Leuven loopt er een protestbetoging tegen het beleid van Kabila en co :geen persvrijheid, onderbetaalde leraars en ambtenaren, corruptie ,een duidelijk verbolgen Lundadio. Hijzelf blijft nog een maand in België met Pat Gotink als gids. Aanleiding is een congres in Brussel waar hij samen met protestantse collega’s debatteert over de problemen van de streek en hoe deze kunnen verbeterd worden.
Tot slot nog een filosofische beschouwing over de Congolezen: geef kinderen die honger hebben een voetbal en ze vergeten alles of: een parochie oprichten is ge-makkelijk, neem een gitaar en begin te zingen: onmiddellijk verzamelt zich een me-nigte rondom de zanger.
Een levendig verteller heeft ons een boeiende avond bezorgd.

Correspondent: Roland Putseys

Congo – 25 oktober 2012

Het is telkens voor mij een vreugde u te kunnen schrijven. Thans wil ik u speciaal bedanken voor alles wat jullie doen voor de bevolking van Luozi via de financiering van verschillende projecten.
Veel dank ook voor de ontvangst in Heide, voor de avond die we samen hebben doorgebracht, groeten ook aan “maman” d.i. uw echtgenote alsook aan de leden van “De Brug”: ik heb genoten van de vriendelijkheid en van de glimlach.
Ik ben teruggevlogen naar Congo op 27 augustus 2012, na de mooie dagen doorgebracht in België : indien ik ooit nog de gelegenheid zou hebben naar België terug te keren, zal ik niet nalaten u te bezoeken.
Mijn broederlijke groeten nog aan de leden van “De Brug” en aan “maman”, uw echtgenote.

Correspondent: Roland Putseys


Congo – 16 maart 2011

Het is voor mij een grote vreugde u te kunnen schrijven. Globaal gaat het goed in Luozi, een maand geleden echter waren er moeilijkheden. Een zekere Mizele Nsemi, tegenstander van Mobutu en thans ook van president Kabila, was in Luozi met de bedoeling van hieruit de president te verjagen. Gelukkig heeft de politie hem kunnen arresteren anders had de bevolking opnieuw het gelag hebben kunnen betalen zoals in 2008.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om allen nog eens te bedanken voor alle het goede dat jullie doen voor de bevolking van Luozi. Het geld voor de bouw van 2 klassen is aangekomen, de arbeiders gecontacteerd. De werkzaamheden gaan binnenkort beginnen.
Ik ben nooit in Ghana geweest. De inbreker in mijn computer was zeker Ghanees blijkbaar zijn West Afrikanen zeer handig in het kraken van andermans gegevens. Gelukkig heeft u pater Gaston Ribbens gebeld, anders zou het geld naar een dief zijn gegaan.

Correspondent: Roland Putseys

Congo – 26 juni 2010

Het is me een genoegen U te kunnen schrijven. Ik dank U tevens voor de ontvangen “Brug”-papieren. Ik vul ze in en stuur ze terug.
Ik ben gelukkig in goede gezondheid en ik hoop voor jullie hetzelfde.
Hier bereiden we ons voor om 30 juni te vieren. 50 Jaar na de onafhankelijkheid: jammer genoeg is de sfeer gespannen wegens de niet uitbetaling van de ambtenaren (leraars, staatspersoneel, …); daarom zal de feestdag zonder plezier door de meerderheid worden gevierd. Ook de moord op Chebeya (mensenrechtenactivist) zorgt voor onrust bij de bevolking. Nogmaals een bewijs van politieke onwil om de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren. We hopen dat de leiders dit eindelijk zullen begrijpen en zich zullen ten dienste stellen van de bevolking.
Met broederlijke groeten

Correspondent: Roland Putseys

Congo – 23 januari 2010

Blij u te kunnen schrijven, ik ben in goede gezondheid en hoop van u hetzelfde.
Dank ook voor de steun voor de constructie van de basisschool Kimbemba. Zoals gewoonlijk houd ik u op de hoogte over de vorderingen van de werkzaamheden.
In de Democratische Republiek van Congo verbetert de levenssituatie niet. De ambtenaren zijn onderbetaald, velen hebben geen toegang tot de basisgezondheidsbehoeften. Er is politieke onwil bij de leiders. Terwijl het jaar 2010 reeds begonnen is, heeft president Kabila nu pas opdracht gegeven het budget 2010 te herzien: ik ben ervan overtuigd dat in maart-april het budget nog niet rond zal zijn.
In het oosten van het land zijn er nog haarden van spanning. Het is echt noodzakelijk dat de Congolezen en zeker de regering zich bewust worden dat de levensomstandigheden er moeten verbeteren.

Correspondent: Roland Putseys

Luozi – 4 september 2009

Met veel plezier uw boodschap ontvangen. Ik heb onmiddellijk telefonisch contact opgenomen met Zr. Bernadette. Ze vertelde me dat ze de formulieren vóór 15 september zou opsturen. Enkel in Matadi is er e-mail, daarom de vertraging.
Pater Gotink is nog hier. 19 September keert hij terug naar België.
In verband met Congo, heeft president Kabila de benoeming van 100magistraten ingetrokken. De namen van de wel benoemden komen echter niet voor op de door de president getekende lijst. De president kent niet van de geldende rechtspraak: daardoor verkeren verschillende families in de miserie. De Congolezen twijfelen hoe langer hoe meer aan de competentie van hun president. Waarschijnlijk gaat hij zijn beslissing herzien.

Correspondent: Roland Putseys

Luozi – 24 augustus 2009

Hier in Luozi gaat alles goed.
Enkele Belgische confraters hebben ons bezocht, nl G Ribbens, H Gotink, en G.Moons.
De documenten, facturen en foto's van mijn werk heb ik reeds mer mail doorgestuurd. De originele geef ik mee met Gaston Ribbens.

Correspondent: Roland Putseys

Congo – 5 mei 2008

Met genoegen geef ik nog een paar nieuwtjes na de ongelukkige gebeurtenissen van eind februari 2008 (Bundu-aanhangers gedood door militairen) is het in Luozi terug rustig.
Globaal genomen zijn wij in goede gezondheid en ik hoop voor U hetzelfde.
Ik heb uw brief goed ontvangen, ook uw begeleidende brief bij de opgestuurde formulieren. Bij het invullen ervan zal ik uw aanbevelingen respecteren.
Zoals reeds gemeld zijn we begonnen met de bouw van de slaapzaal voor meisjes. Eind mei, dit is het begin van het droog seizoen, gaan we een extra inspanning doen om de werken eind augustus te beëindigen.
Over de algemene toestand in Congo, moet ik jammer genoeg melden dat de universiteitsprofessoren sinds 3 maanden, wegen niet-betaling, in staking zijn gegaan. Hetzelfde geldt voor verschillende lagere en middelbare scholen in de Bas-Congo. Evenwel, in Luozi, wordt verder les gegeven. Ik hoop dat de regering haar verantwoordelijkheid opneemt.
Beste dank en broederlijke groeten.
Graag ook, indien mogelijk, groeten aan pater Hugo Gotink.

Correspondent: Roland Putseys

Congo – 31 maart 2008

Het is voor mij een genoegen U een paar mededelingen te kunnen doen.
Beste dank voor de 1.950 Euro, bedoeld voor de constructie voor een meisjesslaapzaal te Kimbaba. Het geld is toegekomen en we hebben reeds enige materialen gekocht. Wat ons remt is de regen: ik zal u binnenkort een paar foto’s sturen.
Sinds verscheidene jaren stuurt de Congolese regering agenten (politie, militairen, …) naar de verschillende regio’s, ongelukkiglijk meestal zonder vergoeding. Daarom bestelen ze vaak de bevolking. Wegens deze misbruiken begonnen sommige leden van de Bundu dia Kongo (een antichristelijke sekte) de agenten te verjagen, waarna omgekeerd de regering soldaten op hen afstuurden. Op 29 februari 2008 werden in Luozi meer dan 100 mensen gedood: de lichamen werden in de rivier gegooid om de misdaad te verbergen. Sommigen van hen waren zelfs geen Bunduleden. De soldaten plunderden ook de huizen, gepaard met verkrachtingen. Daardoor leven verschillende families in angst, zonder kleding, in afgebrande huizen. De autoriteiten verleenden geen hulp aan de slachtoffers. Ondanks het gebrek aan middelen trachten wij, priesters, spirituele en materiële hulp te bieden. Sommige afgevaardigden in de algemene vergadering veroordeelden de daden van de Bundu, anderen daarentegen uiten kritiek op de houding van de regering wegens het gebruik van wapens op ongewapende Bunduleden.
Ziedaar het nieuws dat ik U wilde melden.
Met respectvolle groeten.

Correspondent: Roland Putseys

Congo - 1 januari 2008

Ik ben blij U te kunnen schrijven om U een en ander toe te lichten.
Ik voel me gezond en hoop van u hetzelfde.
Hartelijk dank voor de 1.950 Euro van ‘De Brug’, dit voor het bouwen van een slaapzaal voor meisjes te Kimbata. Zodra ik het geld heb afgehaald te Kinshasa, beginnen we met de aankoop van het materiaal: ik houd U op de hoogte over de ontwikkeling.
Thans beleven we moeilijke tijden in Luozi. Een sekte B.D.K. (Bundu Dia Kongo) zaait terreur onder de bevolking van Luozi. Deze volgelingen hebben de staatsagenten verjaagd en leggen hun wet op. Ze spelen zelfs rechter. Op 15 km van Luozi hebben ze een persoon verbrand, ook gisteren nog hebben ze een persoon levend begraven. Wat ons verontrust is de inactiviteit van de regering.
De aanwezigheid van de B.D.K. laat ons niet meer toe ons pastoraal werk te doen. Op 39 km van Luozi, in de parochie van Bandakami, hebben ze drie priesters verjaagd. Zij zijn tegen het Christianisme. Wij, in elk geval, worden gesolliciteerd om samen te werken met de Christenen omwille van de communautaire vrede, terwijl we tezelfdertijd efficiënter moeten zijn.
Dit alles wilde ik U vertellen.
Nog broederlijke groeten.

Congo - augustus 2007

Vertaling uit het Frans :

Hiermee geef ik u teken van leven. Ik zou ook van de gelegenheid willen gebruik maken om u te melden dat de bouwwerken van de 2 klassen in Kimbata beëindigd zijn. Van harte dank, want het is dankzij uw steun dat we dit werk hebben kunnen realiseren.
Mr Roland Putseys, hebt u de twee brieven gekregen die ik u in de maand juni ontvangen heb? In de ene zaten foto's van het begin van de bouwwerken van de twee klassen en in de andere zat een brief die ik u had geschreven.
Hier in Congo is er nog veel te doen. Officieel was de start van de scholen voorzien voor 3 september. Jammer genoeg weigert het onderwijzend personeel les te geven. Zij wensen eerst een verbetering van de werk- en leefomstandigheden. Dus de start van het schooljaar heeft nog niet plaats gevonden. De regering van het land heeft tot op heden nog geen oplossing voor dit probleem gevonden.
Bovendien is de oorlog terug begonnen in het oosten van het land. Het is niet gemakkelijk. Een generaal van het leger, Laurant Nkunda, had zich meester gemaakt van een groot deel van het land in het oosten. Zijn militairen vechten tegen het officieel leger. Deze oorlog hult de bevolking in droefheid. Al deze situaties verergeren de ellende van de gehele bevolking. Hier, waar wij zijn, vragen we altijd dat de mensen in vrede zouden leven en vrede zouden brengen. Want zonder vrede kan er niets goeds tot stand komen.
Vriendelijke groeten.

Correspondent: Roland Putseys

Congo - 2 juni 2007

Pater Gaston Ribbens was op bezoek in Luozi en ik maak van deze gelegenheid gebruik om mij te melden.
In Congo moeten , nu de vrede langzaam terugkeert, de verantwoordelijken vechten om de punt op peil te houden en de levensstandaard te verhogen. Wij, als priester, sensibiliseren de bevolking om de handen uit de mouwen te steken.
In Kimbata vorderen de werkzaamheden goed : ingesloten vindt u een paar foto's.
Nogmaals, namens mij en namens de bevolking, hartelijk dank voor jullie steun. Zij zijn zeer fier deze school te kunnen bouwen, zodat hun kinderen van een hogere levensstandaard kunnen genieten.
Ziedaar het laatste nieuws, nog hartelijke groeten.

Correspondent : Roland Putseys

Congo - 26 april 2007

Enkel een klein woord om u te melden dat het goed gaat met mij, ik hoop voor u hetzelfde.
In verband met de basisschool van Kimbata vorderen de werkzaamheden goed. Wij hebben ondertussen cement, golfplaten en nagels aangekocht. De rekeningen vindt u in bijlage. De nodige projectpapieren heb ik via email en via post verstuurd.
In tegenstelling tot mijn vorige melding (een slaapplaats voor de leerlingen van Lukwaka) stel ik als project 2008 de oprichting voor van een slaapgelegenheid voor de meisjes van Kimbata : deze leerlingen komen inderdaad vaak te laat op school daar ze in ver afgelegen dorpen wonen. Met deze slaapplaats kunnen ze blijven overnachten.
Na de gewelddadigheden in Beneden-Congo op 22 en 23 maart laatstleden met tevens doden in Kinshasa, is de rust ondertussen weergekeerd. Ondanks de presidentsverkiezingen is de opbouw van het land nog niet gestart. Wij hopen dat de leiders zich bewust worden van het feit dat nog vele bewoners in armoede leven.
Ik zal u nog vaak schrijven, ondertussen broederlijke groeten.

Correspondent : Roland Putseys

Congo - 27 maart 2007

Hartelijk dank voor uw twee brieven : de eerste van 23 januari 2007, de tweede van gisteren. dank ook voor uw vertrouwen.
Ik heb de 1700 euro ontvangen en de werken aan de school zijn reeds begonnen. De in te vullen papieren stuur ik terug en via email en via post.
Pater Hugo heeft hier veel gerealiseerd : in de scholen, dispensaria, opleiding in de naad voor jonge meisjes enz..
Wij, die hem opvolgen doen al het mogelijke om deze werken in stand te houden. Dank hieraan is pater Hugo nog altijd aanwezig in de herinnering van de bevolking. Dank zij uw steun kunnen wij de levensvoorwaarden van de mensen verbeteren.
In de democratische republiek Congo is de vrede nog niet teruggekeerd. Op 22 en 23 maar zijn meer dan 100 personen gesneuveld bij gevechten tussen J.P.Bemba en regeringstroepen : de mensen willen vrede, de politici geven ons oorlog. Bovendien zijn in de provincie Bandundu Angolese militairen binnengevallen : uit 13 dorpen werden de mensen verdreven, met paniek tot gevolg.
Dit is alles voor het ogenblik, doch ik zal u nog dikwijls schrijven.
Broederlijke groeten.

Correspondent: Roland Putseys

Congo - 25 maart 2007

Uw welwillendheid in gedachte, dank ik u hartelijk voor de steun van 1700 euro. Dit geld zal dienen voor de bouw van 2 kleuterklassen in Kimbata (naast Luozi).
In 2003 werden, tijdens hevige stortregens, 4 klassen vernietigd. Na de opbouw van de 2 nieuwe klassen, sturen we hiervan de foto's. De inwoners van Kimbata zijn u zeer dankbaar voor de verleende steun.
Als project voor 2008 denken we aan de bouw van een slaapzaal voor leerlingen van het secundair onderwijs in Lukwaka (nevenparochie van Luozi).
In de nieuwe republiek Congo zijn de gekozen autoriteiten ondertussen in functie, totnogtoe zonder groot resultaat : de functionarissen worden slecht betaald, de mensen hebben onvoldoende toegang tot geneeskundige zorgen. In het oosten is het nog onrustig, soms ook met moordpartijen. We hopen op beterschap.
We schrijven ondertussen via internet daar de huidige post onvoldoende waarborgen biedt. Zodra deze dienst verbetert schrijven we u terug.
Ondertussen broederlijke groeten.

Correspondent: Roland Putseys

Congo - 25 maart 2007

Vertaling uit het Frans.

Uw welwillendheid in gedachte dank ik u hartelijk voor de steun van 1700 euro. Dit geld zal dienen voor de bouw van 2 kleuterklassen in Kimbata (naast Luozi). In 2003 werden, tijdens hevige stortregens, 4 klassen vernietigd. Na de opbouw van de 2 nieuwe klassen sturen we hiervan de foto's. De inwoners van Kimbata zijn u zeer dankbaar voor de verleende steun.
Als project voor 2008 denken we aan de bouw van een slaapzaal voor leerlingen van het secundair onderwijs in Lukwaka (nevenparochie van Luozi).
In de nieuwe republiek Congo zijn de gekozen autoriteiten ondertussen in functie, totnogtoe zonder groot resultaat : de functionarissen worden slecht betaald, de mensen hebben onvoldoende toegang tot geneeskundige zorgen. In het oosten is het nog onrustig, soms ook met moordpartijen. We hopen op beterschap.
We schrijven ondertussen via internet daar de huidige post onvoldoende waarborgen biedt. Zodra deze dienst verbetert, schrijven we u terug.
Ondertussen broederlijke groeten.

Correspondent : Roland Putseys